در این درگه که گه گه کَه کُه و کُه کَه شود ناگه

به امروزت  مشو سرمست  کز  فردا  نه ای آگه

 

 

مهر ورزیده ، بخش های زیر گردایه (زیر مجموعه) این بخش (سرگذشت سد دام ، غزافی و دیگر همتایانشان) را با بهره گیری از پهرست (منوی) سوی چپ ،بنگرید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام