سددام هسین

فرجام سددام هسین

 

فرجام سددام هسین (صدام حسین) پند وآموزه ای برای زورگویان و ستمگران است
 

 

 

 
پرتو(نصویر) سددام هسین در زمان توانمندی(قدرت) و زمان گرفتاریش چکامه ی زیر را به یاد می آورد:

دراین درگه که گه گه ، کَه،کُه و کُه،کَه شود ناگه       

به امروزت  ، مشو  سرمست، کز فردا نه ای آگه