بهسازی خود

دیدگاه ما و زشتی و زیبایی

بسیاری از فرزانگان بر این باورند که : زشتی و زیبایی تنها از دیدگاه خود ماست.آنکس که دیده ی زیبابینش باز است،زشتی ها را نمی بیند و گل ها را به گونه ای بو می کند واز آنها بَسیم (لذت) می برد که نیش خارشان وی را نرنجاند. اگر ما هنر بوییدن گل را نداریم و بجای بهره گیری از بویش از نیش خارش رنج می بریم،گناه به گردن گل نیست بلکه به گردن ناشایستگی ما در بوییدن گل است. پس بایستی در اندیشه ی بهسازی خود باشیم.

 

ازماست که بر ماست

برای اینکه بتوانیم در برابر دشواری ها پایدار باشیم، زندگی آرامی داشته و به آرزو های خود برسیم بایستی در آغاز روی خود  کار کنیم و به توانمندی ها یی در خود دست یابیم و برای آنکه این توانمندی ها در برابر برخوردها و واکنش های ناخوشایند پیرامونیان (اطرافیان) تباه نشوند و همیشگی و ماندنی گردند، می بایست آک ها (عیب ها) وکاستی های خود را بشناسیم . همه ی واکنش هایی که در پیرامون می بینیم به گونه ای کوهه ها یی (امواجی) هستند که ما خود آنها را به سوی خویش فرا خوانده ایم. باری شاید بیمارانی در پیرامون ما باشند ولی ما باید بتوانیم از رنج و آسیب ایشان به آسانی جلوگیری کنیم. یا هاتا (حتی) آنها را وادار کنیم که رفتار نادرستشان را با ما دگرگون کنند یا دست کم این توان را داریم که با چیزی که دگرگون شدنی نیست کنار بیائیم و یا خود را از آنجا  دور کنیم.
دانستن شوند(علت) رفتارهای نادرست دیگران و نیز خود ما سبب می شود که  زودتر به آماج برسیم. اگر بیندیشیم که چه چیزی در رفتار دیگران، ما را خشمگین می کند بسیار زود در هنگام گفتگو به خود آمده و به پایش (کنترل) جاور(وضعیت) دست می یازیم. آنگاه آرامش خود را هم نگه داشته و از آسیب های گمانی (احتمالی) آن برخورد ناشایست نیز خواهیم کاست. اگر من  بپذیرم همانی هستم که جاور (وضعیت) کنونی خود را آفریده ام می توانم فرگشت (تحول) بزرگی در زندگی خود پدید آورم.
هنگامی که بپذیریم که آفریننده ی جاور کنونی زندگی مان خود مان هستیم و نه دیگران، آن گاه دیگری را پاسخگوی (مسئول) ناکامی خود نمی دانیم و کار و کوشش بیشتری خواهیم کرد .هر گاه فراموش کنیم که جاور را ما می آفرینیم آنگاه است که دیگری را پاسخگوی ناکامی خود دانسته و سرزنش می کنیم و با این کار خود را آرام می کنیم.ما سامه ها (شرایط) پیرامون خود را می آفرینیم. هر گاه در مغز خود آرامش و هماهنگی و همسنگی بیافرینیم، در زندگی خویش نیز همان ها را خواهیم یافت." رویدادهای کوچک، برخوردها، دیرکردهای ناخواسته دلشوره ها و هاتا بیماری هایی که گرفتار آنها می شویم همگی پیامی دارند تا به ما بفهمانند که یک جای کارما نادرست است .اگر خود را دوست داشته باشیم، وزمانی برای گوش دادن و نگاه کردن به خود بگذاریم راه خود را هم پیدا خواهیم کرد و اگر این کار را نکنیم نخستین ناآسودگی ها، برخوردها و ایستادگی ها و خرده گیری ها را از سوی همین اندام ها ی خود خواهیم دید! لوییزهی در کتاب خود به نام شفای زندگی نوشته است هر گاه نمی خواهید به سخن و دیدگاه دیگران گوش دهید با ناآسودگی گوش روبرو می شوید، هر گاه  نمی توانید جاور نامناسب را بببنید دچار ناآسودگی چشمی می شوید هنگامی که خود را دوست ندارید سر درد می گیرید و هاتا هنگامی که خود را زیر فشارها و استرس های پیرامون می بینید و بر این باورید که کاری از دستتان بر نمی آید شاید دچار میگرن شوید! پس بهتر است که هر چیز را از خود آغاز کنیم  و بپذیریم که هرکدام از ما خودمان پاسخگوی کارهایمان هستیم و نه دیگران.

کارایی(تاثير) اندیشه بر تندرستي 

با درایش (ورود) اندیشه های ناروا و بدون پروانه (غير مجاز) ، تن به تندی در بيماري و ناآسودگي فرو مي رود. در هنگام فرمان شاد و اندیشه های زيبا تن زيبا و جوان مي شود. بيماري و تندرستي ريشه در اندیشه دارند. اندیشه های بيمار خودشان را از راه تن بيمار نشان مي دهند. اندیشه ی ترس آدم را مانند يك گلوله خواهد كشت کساني كه با اندیشه ی بيماري زندگي مي كنند آن بيماري را خواهند گرفت. پریشانی همه ی تن را سست مي كند و آن را براي ورود بيماري باز نگاه مي دارد. اندیشه های نا درست هاتا(حتي) اگر تن را از جنبه ی فيزيكي آزار ندهند، سامانه (سيستم) پیی (عصبي) را به هم خواهند ريخت. تن به اندیشه ها واکنش نشان می دهد و خوی ها و اندیشه ها، نشان های خوب يا بدشان را بر روي آن نشان خواهند داد. دگرگونی دستور خوراک (رژيم غذايي) به کسي كه اندیشه هایش را دگرگون نکند كمكي نخواهد كرد. اگر تنتان را مي خواهيد نگهداری كنيد، مغزتان را بپایید (مراقبت كنيد). اگر مي خواهيد تنتان را بازسازي كنيد، مغزتان را زيبا سازيد. بد انديشي، رشک (حسد)، نگراني و دلسردي تندرستيتان  را مي ربايند. يك چهره ی تند بدون شوند(علت) پدید نمي آيد بلكه اندیشه های تند آن را مي سازد. چين و چروك هايي كه به چهره آسيب مي رسانند ، درپی سهش های (احساسات) سخت پدید مي‌ آيند. از آنجايي كه شما نمي توانيد يك خانه شاد و خوش آيندي داشته باشيد، مگر آنكه بگذاريد هوا و نور خورشيد آزادانه به درون خَنب ها (اتاق ها) شوند، يك تن نيرومند، يك سيماي شاد يا سرزنده تنها مي تواند از درآیش(ورود) آزادانه اندیشه های شاد، خوش بيني و آرامش پدید آيد. كساني كه با نيكوكاري زيسته اند، پيري برايشان آرام ، ساده و دلپذير است، مانند فروشد(غروب) خورشيد. هيچ پزشكي مانند اندیشه های شاد براي از ميان بردن بيماري ها نیست. هيچ آرام بخشي همانند خوش بینی (حسن نيت) براي پراکنده كردن سايه هاي رنج و پریشانی نیست. زيستن پیوسته در اندیشه های بيمارگونه، آک جويي (عیب جویی) و رشك ، مانند آن است كه آدم در يك سياهچال خودساخته دربند (محصور) باشد. اما درباره همه خوب اندیشیدن به مانک (معني) با همه شاد بودن است و بردبارانه آموختن كه چگونه در همه خوبي را پيدا كنيم. اگر هر کس پیوسته در اندیشه ی آرامش باشد ، آرامش همه گير براي همه پیدا مي شود.

 

پیام