بهسازی فرهنگ

 

چرا بهسازی؟ و چرابهسازی فرهنگ؟ (دستور بُن و بَر)

 درخت آلبالو میوه اش آلبالوست ودرخت زردآلو میوه اش زردآلوست .اگر کسی درخت آلبالو بکارد هرگز نمی تواند  میوه ی زردآلو از آن بدست آورد. هراندازه هم که به آن رسیدگی کند،آبیاری کند، کود بدهد،هرس کند ،سمپاشی  کند و... هرزمانی که میوه بدهد میوه اش آلبالوست.هرچه به درخت آلبالو پند دهد ، سفارش کند،نزدش گریه و زاری کند و... هیچ سودی نخواهد داشت و بازهم جز میوه ی آلبالو میوه ی دیگری نخواهد داد.اگر کسی پایش را در آب فرو برد خیس می شود واگر روی آتش بگذارد می سوزد و...کوتاهوار آنکه هرکشتی میوه یا فراورده ی ویژه ی خود را دارد و هرکاری انجام شود نتیجه ی ویژه ی خودش را خواهد داشت.این را «دستور بُن و بَر» (یا قاعده ی علت و معلول ) می نامند

دستور = قاعده
بُن = ریشه ، اصل
بَر = میوه ، نتیجه

پَرهام (طبیعت) از دستور بن و بر پیروی می کند.اگر میوه های درخت زندگانی ما آنگونه که می خواهیم نیست،بدین شوند (علت) است که درخت شایسته و درخوری نکاشته ایم. چنار یا کبوده یا کاج یا بید و مانند آنها کاشته ایم ولی می خواهیم میوه های زردآلو،گیلاس،موز،خرما ومانند آنها برداشت کنیم.چشمداشت ما نابجاست و هرگز به این آرزو نخواهیم رسید.اگر این میوه ها را می خواهیم بایستی آن درخت ها را از ریشه درآوریم و بجایشان درخت هایی بکاریم که میوه های دلپسند ما را بدهند.اگر جهانی بهتر و زندگانی بهتر می خواهیم ،باید روش زندگی خود را دگرگون کنیم. آشکار است که این دگرگونی باید در راستای بهبودی باشد تا جهانی بهتر و زندگانی پربارتری داشته باشیم. تا زمانی که اینگونه هستیم،جهان ما و زندگانی ما همینگونه خواهد بود. از اینرو برای ساختن جهانی بهتر بایستی در اندیشه ی بهسازی روش ها بود.
به بهسازی بیندیش ار که خواهی

ز  رنج  و  سختی گیتی    بکاهی
همین  گونه  اگر  باشد    پسندت

همین  گونه  بود  رنج و  گزندت
از آنجایی که فرهنگ بر همه ی کنش ها و روش زندگی آدمی نشان می گذارد، پس می توان بهسازی فرهنگ را بنیادی ترین بخش بهسازی دانست. گرداننده ی این پایگاه از کسانی است که ارزش آدمی را به فرهنگ و خوی و اندیشه ی او می دانند و راه پیشرفت و بهروزی را نیز بهسازی در همین زمینه ها میدانند. برپایه ی این باور دشواری بنیادی بخش واپس مانده (عقب مانده)ی جهان ، نسبت به بخش پیشرفته ی جهان، درکمبود وکاستی  دارایی، ابزار، فیدار (صنعت) ومانند آنها نیست.دشواری بنیادی در اندیشه و فرهنگ مردمان است. همین جور دشواری های هنباز(مشترک)همه ی مردمان جهان (چه پیشرفته و چه واپس مانده) از راه بهسازی فرهنگ و خوی واندیشه ی مردمان زدودنی(رفع شدنی)خواهد بود.

ارزش آدم  به فرهنگ است و خوی                                  پس چه بهتر تا بود زین گفت وگوی

گرکنی  راه  گشایش  جست  و جوی                                 دان گرفتاری ز فرهنگ است و خوی

 

بارویداشت به اینکه گسترش فرهنگ نیک در جرگه راه را برای گشایش (حل) همه ی دشواری ها بازتر می کند و توانایی زدایش(رفع) آنها را افزایش می دهد ، اگر نتوان گفت که بهسازی فرهنگ همه ی دشواری ها را می زداید،دست کم می توان گفت که بهسازی فرهنگ بخش کلان دشواری های جرگه را می زداید. پس باید به بهسازی فرهنگ اندیشید ودر این راه کوشید .هرکس می تواند گامی هرچند کوچک باید بردارد.هرآینه(قطعاً)گردایه (مجموعه) ی گام های کوچک سودمند وکارا خواهندبود
 

 

پیام