داستان مورچه و انگبین

داستان آموزنده ی مورچه و انگبین (عسل)

 

 

مورچه ای در پی گردآوری دانه های گندم و جو از راهی می گذشت که نزدیک کندوی انگبین رسید. از بوی انگبین دهانش آب افتاد.ولی کندو بر بالای سنگی بود و هر چه کوشید از دیواره سنگی بالا رود و به کندو برسد نشد.دست و پایش لیز می خورد و می افتاد… فریاد زد: من انگبین می خواهم، اگر یک جوانمرد پیدا شود و مرا به کندوی انگبین برساند یک «جو» به او پاداش می دهم. یک مورچه بالدار در هوا پرواز می کرد. آوای (صدای) مورچه را شنید و به او گفت: مبادا بسوی کندوی انگبین بروی … کندو خیلی سیج (خطر) دارد! مورچه گفت: بی خیالش باش، من می دانم که چه باید کرد…! بالدار گفت:آنجا نیش زنبور است. مورچه گفت:من از زنبور نمی ترسم، من انگبین می خواهم. بالدار گفت:انگبین چسبناک است، دست و پایت گیر می کند. مورچه گفت:اگر دست و پاگیر می کرد هیچ کس انگبین نمی خورد!!! بالدار گفت:خودت می دانی، ولی بیا و از من بشنو و از این هوس دست بردار،من بالدارم، سالدارم و آزموده هستم (تجربه دارم)، به کندو رفتن برایت گران تمام می شود و شاید خودت را به دردسر بیندازی… مورچه گفت:اگر می توانی مزدت را بگیر و مرا برسان، اگر هم نمی توانی جوش زیادی نزن. من بزرگتر نیاز ندارم و از کسی که پند بدهد خوشم نمی آید!
بالدار گفت:ممکن است کسی پیدا شود و ترا برساند،ولی من روا نمی دانم (صلاح نمی دانم) و در کاری که فرجامش خوب نیست کمک نمی کنم. مورچه گفت: پس بیهوده خودت را خسته نکن. من امروز به هر بهایی شده به کندو خواهم رفت. بالدار رفت و مورچه دوباره داد کشید: یک جوانمرد می خواهم که مرا به کندو برساند و یک جو پاداش بگیرد. مگسی سر رسید و گفت: بیچاره مورچه! انگبین می خواهی و هوده (حق) داری، من تو را به آرزویت می رسانم… مورچه گفت: آفرین، خدا زیوِشت (عمرت) بدهد. تو را می گویند جانور نیکخواه!!! مگس مورچه را از زمین بلند کرد و او را دم کندو گذاشت و رفت… مورچه خیلی شادمان شد و گفت: به به، چه خوشبختی، چه کندویی، چه بویی، چه انگبینی، چه مزه یی، خوشبختی از این بالاتر نمی شود، چه اندازه مورچه ها بدبختند که جو و گندم گردآوری می کنند و هیچ گاه به کندوی انگبین نمی آیند…!
مورچه کمی انگبین را چشید و پیش رفت ، ناگهان دید که دست و پایش به انگبین چسبیده و دیگر نمی تواند از جایش تکان بخورد …هرچه برای رهایی خود کوشش کرد سودی نداشت. آنگاه فریاد زد: وای ، چگونه گیر افتادم، بدبختی از این بدتر نمی شود، کمک ، کمک، مرا رهایی  بخشید.اگر یک جوانمرد پیدا شود و مرا از این کندو بیرون ببرد دو جو به او پاداش می دهم !!!
گر جوی دادم دو جو اکنون دهم  /  تا از این درماندگی بیرون جهم
 مورچه بالدار از راه برمی گشت، دلش برای او سوخت و او را رهایی داد و گفت: نمی خواهم تو را سرزنش کنم اما هوسهای زیادی مایه گرفتاری است… این بار بختت بلند بود که من سر رسیدم ولی پس از این بپا (مواظب باش) پیش از گرفتاری اندرز گوش کنی و از مگس کمک نگیری. مگس همدرد مورچه نیست و نمی تواند دوست نیکخواه او باشد…