نام های آریایی  (اوستایی ، پارسی باستان، پهلوی و دری)

گزاره (توضیح) :

  1. این پهرست (لیست) نیازمند بررسی و پژوهش بیشتر و رسایی (تکمیل) است و گذشته از کمبود و کاستی ، شاید دشواری های اندکی هم داشته باشد.ازین رو پیشنهاد می شود کسانی که نامی از این پهرست را بر می گزینند که نامور و شناخته شده نیست، پس از گزینش ، درباره ی آن واژه ی ویژه ، با بهره گیری از خاستگاه های دیگر ، پژوهش و بررسی بفرمایند. گرداننده ی این پایگاه هم برای رایزنی در این زمینه در زاوری (خدمت) پارسی دوستان گرامی خواهد بود. نگارنده می کوشد در آینده ، این پهرست را بهسازی و رساتر کند. باری (البته) هم اکنون هم این پهرست ، برای دوستداران نام ها و واژه های آریایی ، بسیار سودمند و بهره گرفتنی است. شایسته است در اینجا از خوانندگان گرامی درخواست شود که اگر دیدگاهی در پیوند با این پهرست دارند ، از راه پیوند با این پایگاه به آگاهی گرداورنده برسانند. پیشاپیش از همکاری ایشان سپاسگزاری می شود.

  2.  نشانه های (د) و (پ) بسامان (به ترتیب) نشان می دهند که آن واژه برای دختران یا پسران برگزیده می شود.

آ

 

آبابا : نام ملکه سکایی

آبابوس: نام پدر اورونت سلطان سکایی

آباتاز: نام کار گذاری در دربار هخامنشی

آبادان (پ) : خرم و باصفا

آبادان :

آبادیان : پیروان مه آباد یکی از پیامبران ایرانی

آبادیس: از موبدان پزشک دوره هخامنشی

آباگران: از سرداران نام آور شاپوردوم ساسانی

آبان جشنس: ستاره شناس ایرانی آغاز اسلام

آبان گسشب : آبان گبشسب ، از نامهای دوره ساسانی

آبان: نام ایزد آب ، آبان ماه (ماه آب)

آبانداد:نامی در زمان ساسانیان

آباندان: فرستاده خسرو اول به درباردوم

آباندخت (د) : نام زن داريوش سوم

آباندخت: همسر دارا شاه ایران دوره ساسانی

آباوخوس: مردی از قوم سکایی که دلیری نام اور بود

آبتين (پ) : نام پدر فريدون پادشاه پيشدادي

آبتین : آتبین، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آبداتکا: نامی در دوره هخامنشی

آبدارک: نام پرنده

آبداگاش: نامی در کتیبه کعبه زرتشت

آبداگز:خزانه داراردوان سوم

آبدوس (پ) : نام يكي از درباريان اردوان سوم اشكاني

آبدوس: یکی از درباریان اردوان سوم

آبراداد: ابرداد،یکی از سرداران کوروش

آبراکام: ابر کام، نام پسر داریوش

آبستا (پ) : اوستا

آبگينه (د) : شيشه، بلور

آبگینه: شیشه، بلور
آپامه : خوشرنگ و آب ، دختر اردشیر دوم هخامنشی

آپامه (د) : خوشرنگ و آب . دختر اردشير دوم هخامنشي

آتر تیتر: نام یکی ازخویشان گشتاسب شاه کیانی

آتر گشسب : آذر گشسب ، ازسرداران کیخسرو شاه کیانی

اترپات(پهلوی): فارسی:آدرباد یا آذرباد: نام موبدی در فروردین

آترچیتر:( در فارسی:آذر چهر) نام موبدی در فروردین یشت

آترخورنه : آذر خرده ، آذرفر،نامی در فروردین یشت

آتردات : آذرداد، نام پاک دینی در فروردین یشت

آتردتنگهو : یعنی از کشور آذر، نامی در فروردین یشت

آتردین : نام موبدی در اوستا

آترزنتو : در فارسی :آذرزند،درپهلوی: آتورزند،نامی در فروردین

آترسوه : به معنی ستوده ستوده شده، در فارسی آذرسود،نامی

آترفروبغ : آذرفرنبغ یا آذر فرنغ، نام یکی ازسه آتش مقدس مینوی است

آتروان : نام موبدی بوده است

آتروپات (پ) : نام والي آتروپاتن(آذرآبادگان)

آتروپات : آذر بد، نام یکی از سرداران داریوش سوم

اتروپات : نام جانشین اسکندر مقدونی

آتروخش : نام موبدی که نگهبان آتش دربرگذاری آیین یسنا میباشد

آترود : پارسایی در متون پارسی

آتروداد : آذر داد، نام چهارمین نیای آذرباد ماراسپند

آتروسه : آذرافروز ، پسر اسفندیار

آتروماهان :آذر ماهان ، نام پدر مهر خورشید

آترومهان : آذرمهان، نام پدر میترا

آترونوش : آذرنوش، پاکدینی در فروردین یشت

آتري (د) : آذر

آترين (پ) : نام پسر اوپدرم در زمان داريوش بزرگ

آتری :آذر

آتش (پ) : فروغ و روشنايي

آتش افروز: نام پرنده باستانی ققنوس

آتش بان : نگهبان و نگهدارنده آتش ، آذر بان

آتش پیکر: خورشید

آتش خان : از خان های آذربایجان

اتشاد : نام برادر بزرگ زرتشت

آتشپاره : کنایه از کرم شبتاب ، اخگر

اتشدار : ارتشتار ، سپاهی ولشگری

آتشکده

آتشگون (د) : سرخ فام، سرخ رنگ

آتشگون :سرخ فام، سرخ رنگ
آتشک :برق، همانند فروغ
آتشین : همانند آتش، ستاره روشن
آتوسا :نام دختر كورش ، زن داریوش
آتین :موجود، پیداشده
آتشین : کنایه از ستارگان هفت گانه

آتور ترس : نام پسر آذر از کیانیان

آتور ماهان : نامی در پارسی

اتورنان : پیشوای دینی

آتوسا (د) : نام دختر كورش ، زن داريوش ونیز نام دختر اردشیردوم

اتویه : نام اوستایی پدر فریدون شاه کیانی

آچاک :خاک

آخشيج (پ) : نماد، عنصر

آدخت (د) : خجسته و نيكو

آدخت :خجسته و نیكو

آدُر (پ) : آذر، آتش

آدر :

آدُرباد (پ) : نام موبد موبدان دوران شاپور

آدرباد : آتروپات ، نام گرد اورنده اوستای پراکنده درزمان شاپور

آدرفرا : نام موبدی است

آدیش : آتش ، آذر، اخگر

آذر (د) : آتش، فروغ، روشنايي

آذر : آتش، ماه نهم شمسی

آذر آباد : آتروپاد ، آتروپات ، سرداری از سلسله ماد ، موسس

آذر افروز : نام پسر مهر نوش و پسر اسفندیار

آذر آیین : نام پسر آذر ساسان ، نام یکی از آتشکده های هفت گانه

آذر بُرزين (پ) : نام موبدي بوده

آذر بُرزين (پ) : نام موبدي بوده

آذر برزین : نام موبدی و نام آتشکده ای در کوه ریوند خراسان

آذر بهرام : نام آتشکده ای ، نام پسر کیانوش

آذر هرمزد : نام یکی از مفسران نامه های دینی درپایان دوره؟؟

آذر همایون : زنی جادوگر از نژاد سام

آذر هوشنگ : از نامهای دساتیری

آذر ونداد : نام یکی ازبزرگان روزگار خسرو انوشیروان

آذرافروز (پ) : نام پسر مهرنوش پسر اسفنديار

آذرافروزتوس : نام پسر اسفندیار که در شاهنامه آمده است

آذرافروزگرد : نام برادر شاپور دوم ساسانی

آذران : یکی از پادشاهان اشکانی

آذراهرمزد : آذر اورمزد

آذرآيين (پ) : نام پسر آذرساسان

آذرباد (پ) : نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم

آذرباد : آدرباد ، آترپاد، آترپات

آذربان : نگهبان آتش

آذربانو (د) : بانوي آتش گون

آذربُد (پ) : نام پسر هومت كه نوشتن نامه دينكرد را به انجام رساند

آذربد : نام پسر هومتَ

آذربزد : موبد یزدگرد اول ساسانی

آذربود (پ) : موبدي در زمان يزدگرد

آذرپَژوه (پ) : پسر آذرآيين پسر گستهم نويسنده كتاب گلستان دانش

آذرپناه (پ) : نام يكي از ساتراپ های  آذرآبادگان

آذرچهر (د) : همانند روشنايي
آذرگون (د) : گل هميشه بهار و نام دختري در ويس و رامين

آذرخش (پ) : صاعقه، برق

آذرفر (پ) : در اوستا به دارنده فرآذر

آذركيوان (پ) : از موبدان بزرگ شيراز در روزگار حافظ

آذرگل (د): نام گلی سرخ

آذرمان : آذرماه، آذرماهان، آذرمهان، نام سردار نامی

آذرمهتر : نام پدر آذرنوش

آذرمهتر : نام موبدی است در زمان غباد، نام آتشکده ای

آذرمهر (پ) : نام موبدي است در زمان كواد

آذرمیدخت : دختر خسرو پرویز

آذرنرسی : آتو نرسه ، نام یکی از پسران هرمز دوم ساسانی

آذرنگ : روشن، نورانی ، آتش، درد ، رنج

آذرنوش (پ) : در اوستا به دوست‌دار فرهنگ
آذين (پ) : زيور، نام فرمانده لشكر بابك خرمدين

آذران :منسوب به آتش
آذربانو  : بانوی آتش گون
آذربو :گل زرد و خوشبو
آذرچهر  : همانند روشنایی
آذرگل :گل سرخ و آتشین
آذرگون  :گل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین
آذرنگ :روشن و نورانی، همانند آتش
آذرک :دختر یزدگرد سوم، آتش کم شعله
آذرین : از شاهدخت های هخامنشی
آذین :زینت، آرایش و آیین
آذین دخت :دختر شایسته
آذین فر :آرایش شده، زینت شده

آذروخش : نام موبدی، تابش و روشنایی آتش

آذرولاش : آذربلاش، نام پنجمین خاندان رزمهری تبرستان پسر مهر

آراسته :با نظم و ترتیب
آرام :قرار، سكون
آرام دخت :
آرام دل :
آرامش :آرمیدن
آرَج :نام پرنده ای است
آرسته :کوتاه شده آراسته
آرماندیس :مانند آرزو، آرزوگونه
آرمیتا :آرمان، عشق پاك
آرمیتی :فروتنی و پاكی و محبت
آرمیدخت :
آروَن :صفت های خوب ونیکو
آراسته (د) : با نظم و ترتيب
آرام (د) : قرار، سكون
آرام دخت (د) :
آرام دل (د) :
آرامش (د) : آرميدن
آرميتا (د) : آرمان، عشق پاك
آرميتي (د) : فروتني و پاكي و محبت
آرميدخت (د) :

آزادچهر :آزاده نژاد
آزاده :نام مادر گشتاسب
آزرم :بزرگی ، دختر خسروپرویز ساسانی
آزرمین :منسوب به آزرم
آزما :تجربه کردن ، آزمایش
آزادچهر (د) : آزاده نژاد
آزاده (د) : نام مادر گشتاسب
آزيتا (د) :
آژند (د) : نام گلي است
آشتي (د) : مهر و دوستي، يكرنگي
آشنا (د) : يار، دوست
آشوب (د) : شور، انقلاب
آشيان (د) : لانه و كاشانه
آفتاب (د) : گرمي، روشنايي
آفرين (د) : درود و سپاس
آراستي (پ) : نام عموي اشوزرتشت و پدر ميديوماه
آرتميس (پ) : نام فرمانده نيروي دريايي خشايارشاه
آرتين (پ) : نام هفتمين پادشاه ماد
آرش (پ) : پهلوان و يكي از بهترين تيراندازان ايراني
آرمان (پ) : آرزو، خواسته
آرمين (پ) : آرامش، آسودگي
آريا (پ) : اصيل و آزاد ، فرمانده ارتش ايران در روزگار كورش
آريامن (پ) : نام فرمانده ناوگان خشايار شاه
آريامنش (پ) : نام پسر داريوش
آريامهر (پ) : دارنده مهر ايران
آرتاباز(پ) : از نامهاي برگزيده
آريوبَرزَن (پ) : دلاور و پهلوان. سردار داريوش سوم
آزاد (پ) : نام بهديني كه در فروردين يشت ستوده شده
آزاد منش (پ) : راد، جوانمرد، دارنده خوي آزادگي
آزادمهر (پ) :
آژمان (پ) : بي زمان
آونگ (پ) : آويخته، نگهدارنده
آويز (پ) : آويختن، نگهداري
آيريك (پ) : نام نياي يازدهم اشوزرتشت
آذرنوش : نام بهدینی در فروردین یشت، نام پسر اسفندیار،نام

اَرشام (پ) : پسر عموي داريوش بزرگ

اَرشان (پ) : نام نياي داريوش بزرگ

آسا (پ) : نام پدر بهمن كه در چكامه از او ياد شده
آستياك (پ) : نام چهارمين و آخرين پادشاه ماد
آسوده :راحت
آسیم :بزرگوار ، بزرگ جایگاه
آشام :آشامیدنی ، نوشیدنی
آشتی :مهر و دوستی، یكرنگی
آشنا :یار، دوست
آشوب :شور، انقلاب
آشیان: لانه و كاشانه
آغاز :ابتدا
آغوش :بغل سینه
آفتاب :گرمی، روشنایی
آفرین :درود و سپاس

آسانا :آسان ، بی رنج و درد
آسُر :کشتزار، غله زار
آسه : کشت و زراعت

آلاله (د) : نام گلي است

آلاو :شعله آتش
آلغونه :زینت ، بزک
آمی‌تیس :نام دختر آستیاك، پادشاه ماد، نام زن كورش
آناهیتا :بانوی پاك و بیگناه، پاكبانو
آندیا :نام زن اردشیر ساسانی
آنوشا :نغمه ، آهنگ
آنیتا :از نام‌های برگزیده
آوا :آواز، آهنگ
آوازه :شهرت و نام آوری
آوند :دارای آب ، ظرف آب
آونگ :شبنم ، ژاله ، زنگ صدا دار
آویژه :پاک ، پاکیزه
آویشن :گیاهی خوشبو
آویشه :گیاه خوشبوی کاکوتی
آمي‌تيس (د) : نام دختر آستياك، پادشاه ماد، نام زن كورش
آناهيتا (د) : بانوي پاك و بيگناه، پاكبانو
آنديا (د) : نام زن اردشير ساساني
آنيتا (د) :
آهنگ (د) : سرود و نغمه
آوا (د) : آواز، آهنگ
آوازه (د) : شهرت و نام آوري

آییتویو: نام موبدی زرتشتی

آییریا: نام پسر فریدون

آییریک: نام نیای یازدهم اشوزرتشت،راجرو ، راجیس نیز گفته شده است .

آیین گشسب: نام سپهبدی که هرمزبه جنگ بهرام چوبین فرستاد.

ا

 

ابار : نام یکی از سرداران کوروش

ابارع : نام یکی از مفسران اوستا

اباز : نام یکی از سرداران خشایار شاه

اَبدَه (پ) : بي آغاز
اَبيش (پ) : بي رنج
اپرنگ (پ) : نام پسر سام
اَپروَند (پ) : دارنده بلندي و شكوه يا فرهمند
اَپروَيژ (پ) : پيروزمند و شكست ناپذير . نام خسرو دوم پادشاه ساساني
اَپيوه (پ) : نام پسر كيغباد نخستين پادشاه كياني
آپاسای: نام منشی شاپور اول در سنگ نوشته ستون نیشاپور

ابر وند : دارنده برتری و شکوه

ابرداد : نام یکی از سرداران کوروش کبیر

ابردخت : نام بانوی بهمن اردشیر

ابرز : نام یکی از شاهان پارس پیش از ساسانیان

ابرسام : ابهرسام ، وزیر مشاور اردشیر بابکان

ابرکام : آرزو ، بلندکام ، نام پسرداریوش

ابرگان : بلندپایه

ابستا : اوستا

آبنوس: آب نیک ، آبنار آبگون،آبگینه، آبرخ

ابهرگ : نام یکی از مفسران اوستادر دوران ساسانیان

ابیارت : فرمانده شوش در زمان یورش اسکندر مقدونی

اپرگ : نام یکی از مفسران اوستا

اپرنگ : نام پسرسام

اپروند : فرهمند ، باشکوه

اپرویز : پرویز ، شکست ناپذیر ، لقب خسرو دوم ساسانی

اپستنگ : نام پارسایی است در فرهنگ اوستایی

اپیوه : نام یکی از پسران کی غباد کیانی

اتابخت :نام پسر پادشاه مشان

اتان : در اوستا هوتن ، نام داریوش کبیر

اترت : در اوستا تریت ، نام پدر گرشاسب

اَترس (پ) : دلير، بي ترس

اتریداد : نام یکی از بزرگان هخامنشی

اترین : به نوشته بیستون نام کسی است که در برابر داریوش سرکشی کرد

اجم : نام دهمین نیای زرتشت

اختر (د) : ستاره، شهاب

اختیه : نام رقیب یوشت

آخرور : ازخاندان خسرو ، دوست گرشاسب در فروردین یشت

اخرور : نام یکی از پسران کیخسرو

اخس : نام پسر اردشیر

اخش : نام موبدی پارسی به معنی قیمت و بها

آخش : نام یکی از موبدان

اخشان : دارنده گاوهای نر

اَخشید :فرمانروای سمرقند

اَخشین: منسوب به اخش

اخگر :پارهً آتش ، تابان ، رخشنده

اخگر : پاره آتش

اخگروند : منسوب به اخگر ، فرزند اخگر

اخننگ : نام پدر وهواوشتر در فروردین یشت

اخواست : نام یکی از سرداران تورانی

اران : نام باستانی سرزمینی که اکنون جمهوری  آذربایجان نامیده می شود.

ارانشاهیک : ایرانشاهی ، نام یکی از رجال ارمنستان ایران باستان

ارتا : فرزند هیستاسپ هخامنشی

ارتاباز : نام یکی از فرماندهان سپاه خشایارشاه

ارتافون : نام برادر داریوش کبیر


اَرتان (پ) : راستگو. نام پسر ويشتاسب
ارج (پ) : ارزنده. نام يكي از نياكان اشوزرتشت
ارجاسب (پ) : اوستايي يعني داراي اسبان پرارزش
ارجمند (پ) : با ارزش
ارد (پ) : نام سيزدهمين پادشاه اشكاني
اردشير (پ) : نام پادشاه هخامنشي و ساساني
اردلان (پ) : از واژه ارد ايراني است
اردوان (پ) : در اوستا ، پشتيبان راستي و درستي است
ارژنگ (پ) : نام سالار مازندران
ارشا (پ) : راست و درست
ارشاسب (پ) : دارنده اسبهاي نر
اراسپ : آراسپ ، ازبزرگان ماد ، دارنده اسب تندرو

ارتخشتر : اردشیر

ارج : قدر ، قیمت ، بها ، ارزش

ارجاسب : دارنده اسب پربها ، نام نبیره افراسیاب تورانی

ارجمند : گرامی وعزیز ، دانا ، بی همتا

ارجنه : نوایی است از موسیقی ، نام قهرمان تورانی

ارجوند : منسوب به ارج ، ارزشمند

ارد : خیر وبرکت ، نام فرشته نگهبان ثروت ، نام شاهان اشکانی،

اردا :مقدس ، سپند

اردا : فرزند هیستاسب هخامنشی ، به معنی مقدس

اردات : ارداو ، نام پادشاه ارمنستان در روزگار سلوکیان

اردبان : ارتبان ، اردوان : پادشاه اشکانی به معنی نگهبان درستی

اردشیر بابکان : موسس سلسله ساسانیان

اردشیر : نام پادشاه ساسانی

اردکام : کام مقدس

اردمان : نام یکی از هم پیمانان که بردیای دروغین را کشتند

اردوند : پاکدامن ، مقدس

اردویران : اردویراز ، ارد: مقدس ، ویراز: گراز

اردیبهشت : نام فرشته ای است نگهبان کوهساران ، ماه دوم سال

ارژن : نوعی درخت کوهی که بادام میدهد

ارژنگ : آرایش ، زینتها ، نگار خانه مانی نقاش

ارس : آراکس ، نام دختر در ارامنه ایرانی

ارسلان : شیر درنده ، نام پادشاهان سلجوقی

ارشاسب : گرشاسب ، نام پدر داریوش کبیر

ارشاک : نام موسس سلسله اشکانیان

اَرشان (پ) : نام نياي داريوش بزرگ
ارشك (پ) : نام نخستين پادشاه اشكاني
اَرشَن (پ) : نام برادر كاووس
اروتَدنر (پ) : نام پسر مياني اشوزرتشت. فرمان گذار
اروَند (پ) : شريف، نجيب. نام پدر لهراسب
ارشيا (د) : راست و درست
ارغوان (د) : نام گلي است
ارمغان (د) : پيشكشي، هديه
ارنواز (د) : نيكو سخن و خوش گفتار. نام يكي از خواهران جمشيد
اروس (د) : سپيد، درخشان و زيبا

ارشک : نام پدر تهمورس ، نام اردشیر دوم ، نام پسر داریوش دوم

ارشن : نام نوه کیغباد

ارشنگ : نام پادشاه پارتی

ارشنوس : نام ملکه اشکانی ارمنستان در عهد باستان

ارشیا :راست و درست

ارشیا : تخت و اورنگ پادشاهی

ارغند : دلیر، شجاع ، دشمن افکن

ارغوان :نام گلی است

ارمز : نام خداوند

ارمغان :پیشكشی، هدیه

ارمن : آرمن ، ارمنیان نژاد خود را از او میدانند

ارمند :آرام گرفته ، آرمیده

ارمنه : همسر بابک ، ماد اردشیر بابکان

ارمین دخت : نام یکی از شاه زاده خانم های ایران باستان

ارمین : آرمین ، آرمینا ، نام فرزند کیغباد

ارنواز :نیكو سخن و خوش گفتار. نام یكی از خواهران جمشید

ارهدس : نام هفتمین نیای زرتشت

اروس :سپید، درخشان و زیبا

اروند : الوند ، چالاک ، نام پادشاه افسانه ای ارمنستان

اروین : ازمایش ، امتحان

اری برزن : آریو برزن ، پسر ارته واز در زمان فرهاد چهارم

اری تس : والی سارد در روزگار کوروش

اریاسب : نام یکی از سرداران کوروش کبیر

اریاک : آریایی

اریانا : آرین ، منسوب به قوم آریا

اریاند : نام فرماندار مصر در زمان کمبوجیه

اَریش :عاقل ، زیرک ، هوشیار

اریکدسب : نام سومین نیای زرتشت

اریو مهر : آدیو میترا ، یکی از سرداران داریوش سوم

ازم : نام یکی از نیاکان زرتشت

ازنا : نامی در ایران باستان

ازناک : نام یکی از پزشکان و دانشمندان بزرگ ایران در زمان

اُزيرن (پ) : گاه پسين

ازیرش : نام یکی از شاهان پنجاب در روزگار ساسانیان

اژدر : ماد بزرگ ، برازنده ، اژدها

اژیر : هوشمند و زیرک ، پرهیزکار

اساک : نام یکی از سرداران ارد اشگ سیزدهم

اسبنه : نام مردی است در اوستا

اسپ پذ : نام پسر مخش تی

اسپ چنا : یکی از بزرگان زمان داریوش در نقش رستم

اسپا (د) :

اسپاد (پ) : دارنده سپاه نيرومند
اسپنتمان (پ) : نام خانوادگي و يكي از نياكان اشوزرتشت
اسپهبُد (پ) : نام پدر بزرگ خسرو انوشيروان
اسفنديار (پ) : نام پسر كي گشتاسب كياني و برادر پشوتن

اسپاد : دارنده سپاه نیرومند

اسپاذ گشسب : نام مردی در روزگار ساسانیان

اسپاک : نامی در زمان هخامنشیان

اسپامیترا : اسپامهر ، نام چهاردهمین پادشاه ماد

اسپانتا : اسپاندا ، سپنتا ، به معنی مقدس

اسپاهی : نام پسر آخریار نماینده وشمگیر در آمل

اسپایدا : نام برادر کی ویشتاسب

اسپاییوز : جنگ کننده بر پشت اسب

اسپبد : نام پدر زن کواذ

اسپتیامن : نام پدر اپامازن سلوکوس

اسپریک : نام کسی است در کتیبه زرتشت

اسپنتمان : دراوستا : سپیتمه ، نام خانوادگی زرتشت

اسپند : اسفند ، مقدس ، چشم زخم

اسپنداد : در اوستا : سنتوادت ، نامی در عهد باستان

اسپندار : شمع ، نام پسر گشتاسب

اسپندامذ : اسپندارمز ، نام فرشته موکل درختان و جنگلها

اسپندان : مقدس زاده

اسپندیاد : اسپندیار ، اسفندیار، نام پسر گشتاسب ، به معنی مخلوق مقدس

اسپنو : نام کنیز داماد افراسیاب

اسپه دانا : نام بیست و یکمین پادشاه ماد

اسپه دانهو : نام بیست و دومین پادشاه ماد

اسپهبد : سپهبد ، خداوند لشگر ، نفس ناطقه درحکمت اشراقی ایران باستان، نام پدر بزرگ خسرو انو شیروان

اسپوپد : نام برادر پینگهر ، پسر مخشتی

اسپیتمان : اسپیتمن ، عنوان زرتشت ، نیای زرتشت

اسپید : سفید ، بی نقش

اسپیداد : از نامهای روزگار هخامنشیان

استاتیرا : ستاتیرا ، نام دختر دارا سوم هخامنشی

استادیس : مردی دلیر از خراسان

استان : نام برادر اردشیر هخامنشی ، پسر داریوش دوم

استر : استرا : ستاره ، نام ملکه هخامنشی همسر خشایار شاه

استوار : محکم ، پابرجای ، پایدار

استواک : نام یکی از سرداران هخامنشی

استوت ارد : نام بهدینی در فروردین یشت ، نام آخرین سوشیانت

استی بریزا : نام هشتمین پادشاه ماد به معنی خوش استخوان

استی گفیه : نام یکی از رقیبان گرشاسب

اسروت : نام بهدینی در فروردین یشت

اسروش : سروش ، نام فرشته ایست

اسفار : اسپار ، اسوار ، نام پسر شیرویه ، لقب شاهزادگان

اشا (پ) : راستي ، درستي ، راه خوشبختي
اشاداد (پ) : داده پاكي و پارسايي
اشتاد (پ) : راستي
اشكان (پ) : نام سومين نياي پاكر
اُشهن (پ) : گاه سپيده دم، آغاز روشنايي
اَشوداد (پ) : نام برادر هوشنگ پيشدادي
اشوفْرَوَهَر (پ) : پاكروان
اشومنش (پ) : پاك منش
اشااوني (د) : زن پاك و راست
اشوچهر (د) :
اشودخت (د) :
اشوروي (د) :
اشوزاد (د) :
اشومهر (د) :

اشااونی :زن پاك و راست

اشکانی

اشکانیان

اشوچهر :

اشودخت :

آشور

اشوروی :

اشوزاد :

اشومهر :

اغاغیا :درختی با گلهای سپید
افروز (د) : روشن، روشن كننده
افسانه (د) : داستان، خاطره و يادمان
افسر (د) : بالا و سرور
افسون (د) :
افشان (د) :

افراخته :افراشته و برکشیده

افراسیاب بود

افراشته :بلند ساخته ، بالا برده شده

افرند :روشن وتابان ، زیبا و نیکو

افروخته :شعله ور ، روشن شده

افروز :روشن ، روشن کننده
افروشه :نوعی حلوا
افروغ :فروغ وروشنی ، تابش نور
افسانه :داستان، خاطره و یادمان
افسر :بالا و سرور
افسون :
افشان :پراکنده ، افشان و ریزان
افشانه : افشانه ناز و مهر و گیسو
افشنگ :شبنم ، ژاله

افروغ (پ) : روشنايي و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانيان
افشين (پ) : نام سردار ايراني

اَگومان (پ) : بي گمان

البرز (پ) : كوه بلند. نام پهلواني است
الوند (پ) : توانا و تيزپا

الیکا : آلبالوی جنگلی ، پرنده ای در جنگل
اَمُرداد (د) : كمال و رسايي جاوداني

اميد (پ) : نام پدر آذرپات، از نويسندگان نامه دينكرد
اميدوار (پ) : نام پسر خواستان ديلمي از سرداران مازيار
انارام (د) : روشنايي بي فروغ و بي پايان
انگبين (د) : عسل، شهد
انوش (د) : جاويدان

انارام :روشنایی بی فروغ و بی پایان
اندرز :پند و نصیحت
اندريمان (پ) : كسي كه انديشه اش در پي شهرت و ستايش است
اندیشه :
انگبین :عسل، شهد

اَنوش (پ) : بي مرگ. جاويدان
انوشا: جاوید ، شادی وخرمی
انوشزاد :دختر خسرو پرویز ساسانی
انوشك :انوشه، جاودان
انوشه :جاودانی ، بی مرگی
انوشین :نوشین ، جاودانه

انوشيروان (پ) : پاكروان، پادشاه ساساني
انوشك (د) : انوشه، جاودان
انوشه (د) : بي‌مرگ و جاودان
انيران (د) : روشنايي بي پايان

اوتانا (پ) : نام يكي از ياران داريوش
اَوَخشيا (پ) : بخشاينده
اَوَرداد (پ) : از سرداران كورش بزرگ
اَوَركام (پ) : نام پسر داريوش هخامنشي
اورمزديار (پ) : خدايار، ياور اهورا
اَُورنگ (پ) : تخت پادشاهي . نام فرستاده پادشاه كشمير به يمن
اُوژن (پ) : زننده و شكست دهنده دشمن
اوس (پ) : در اوستا به چم دارنده چشمه ها
اوستا (پ) : دانش، كتاب ديني
اوستانَه (پ) : نام سردار سغد در زمان هخامنشي
اوشَه (پ) : بامداد و سپيده در اوشهين گاه
اوشيدر (پ) : پروراننده قانون مقدس

اوروت اسپ : لهراسب ، نام پدر کی گشتاسب

اُوژند :ماندگار ، پایدار

 اولجایتو

اونواز : نام خواهر جمشید پادشاه ایرانی

آويشن (د) : گياهي خوشبو

اهوار :واله وشیدا
اَهونَوَر :نگهبان تن
اَهونَوَر (د) : نگهبان تن
اَهنَوَد (پ) : رهبري و فرمانداري . نخستين بخش از سروده گات‌ها
اهورا (پ) : هستي بخش، خداوند

ايدون (پ) : اينچنين، اينگونه

ایتو : نام پاکدینی در فروردین یشت

ايران (د) : آزادگان و سرزمين آزادي

ايران پناه (پ) :
ايرانپور (پ) :
ايرانشاه (پ) : نام يكي از بزرگان ايران
ايرانمهر (پ) : روشنايي ايران
ايرج (پ) : ياري دهنده آريايي ها
ايرانبانو (د) : بانوي ايراني
ايراندخت (د) : دختر ايران
ايزد (پ) : ستايش و ستودن
ايزديار (پ) : ياور ستودني
ايسَدواستَر (پ) : خواستار كشتزار و آبادكننده. بزرگترين پسر اشوزرتشت

ايشتار (د) : ستاره باران و آب، تشتر(تير)

ایو ییغمن : نام بهدینی بوده است

ایوروسار : فرمانروایی که بدست کیخسرو شکست یافت

ایوسوز : نام پسر تویت

ایوگفیه : نام یکی از دشمنان گرشاسب

اییپی ونگهو : نام پدر کیکاوس کیانی

اییتو یو : نام پدر نرمیزدن

اییرک : نام سومین نیای منوچهر

اییری اسب : آریاسپ ، نام یکی از سرداران کوروش کبیر

اییریه من : ایران منش ، نامی در روزگار ساسانیان

اییریو : در فرهنگ اوستا ایرج پسر کوچک فریدون و به معنی یاری دهنده آریاییها

ایینیاو : نام پدر ویوادشو

ایران :آزادگان و سرزمین آزادی
ایرانا :منسوب به ایران
ایرانبانو :بانوی ایرانی
ایراندخت :دختر ایران
ایزیا :نامی در سنگ نوشته باستانی
ایژک :شراره آتش
ایشتار :ستاره باران و آب، تشتر(تیر) 

ب

 

باب : فرزند تیگران داماد آستیاک ، به معنی پدر است

بابك (پ) : نام پسر ساسان در زمان اشكانيان

بابک : پدر کوچک ، پرورش دهنده و تربیت کننده ، نام پسر ساسان

بابکان : منسوب به بابک

بابونه :گیاهی کوهی ، نام خواهر تهیج
بابهای : نام استاندار نصیبین در زمان ساسانیان

بابونه : نام خواهر تهمیج

بابوی : پدر جان ، نامی معروف در زمان خسرو پرویز ساسانی

باترون : نام موبدی بوده است در زمان انوشیروان ساسانی

باتيس (پ) : نام دژبان غزه در هنگام داريوش سوم

باتیر : نام ششمین نیای زرتشت

باتیس : بتیس ، نام دژبان غزه در زمان داریوش سوم

باجه : نام هیربدی است که در سال 847 یزد گردی در یزد میزیسته است

باختر : غرب

باداسب : دارنده اسبهای بادپا

بادام : نام پسر شمیران پادشاه هرات

بادان : نام یکی از سرداران خسرو پرویز ، به معنی پاداش

بادان فیروز : نام شهر اردبیل در روز گار فیروز

بادرام (پ) : كشاورز
بادرام : کشاورز

بادران : نام فرشته به حرکت در آورنده باد

بادوخ : کاتب و دوست ارمیای پیامبر

بادوسپان : نام بنیان گذار پادشاهی بادوسپانیان

باربُد (پ) : نام نوازنده و رامشگر نامي زمان خسرو پرويز
باراد : نام شخصی در زمان شاپور یکم

بارمان : نام سرداری از لشگر افراسیاب در شاهنامه

بازیار : بازدار ، میر شکار ، صیاد

بازیان : برزگر

بازیره : پاره ای از شب

باژه : نام یکی از سرداران اردشیر هخامنشی

باستان

باستيان (د) : بردبار ، شكيبا

باستی :فروتنی ، پارسایی

باستیان :بردبار ، شكیبا

بافرغ : نام موبد موبدان آتشکده آذرگشسب

باگای : نام یکی از بزرگان روزگار داریوش

باگایا : نام پسر آرتونت

باگه : نام یکی از سرداران هخامنشی

باگواس : نام کسی که اردشیر سوم را زهر داد

بالواله :پرنده ای کوچک و سیاه

بالوی : نام یکی از سرداران خسرو پرویز

بامداد (پ) : نام پدر مزدك
بامشاد (پ) : نام نوازنده. نامي در روزگار ساسانيان
بامگاه (پ) : هنگام بامداد

بامداد گشسب : نام پسر آذرگشسب ، ازسرداران خسروپرویز

بامداد : نام پدر مزدک ، آفریده فروغ ، صبحگاه ، پگاه

بامس : در زبان فارسی دری مادربزرگ

بامشاد : نوازنده نامی روزگارساسانیان

باندک : نام پدر زرواندات که در زمان شاپور یکم میزیسته است

بانو (د) : خانم، كلمه احترام درباره بانوان

بانو گشسب (د) : نام دختر رستم زال ، زن گيو و مادر بيژن

بانو گشسب :نام دختر رستم زال ، زن گیو و مادر بیژن

باهک : نام هشتمین نیای آذربار ماراسپند

باو : نام پسر شاپور ، پسر کیوس، پسر غباد ، برادر انوشیروان

باور :قبول کردن ، پذیرفتن

باوَند (د) : از اسپهبدان مازندران

باوند : از اسپهبدان مازندران و سر دودمان باوندیان

باوه : در اوستا باونگهه ، نام پسر ساونگهنگه

بايگان (پ) : نگهدارنده

بایربد : نام پسر آبادان از بهدینان یزد

بت آرا : آرایش دهنده بت

بَتیا :سینه ، گستردگی

بخت آفرین : نام پدر هیربد شهریار

بختانشاه : نام پسر ماش

بخترشه : از فرزانگان گودرز

بختگان : نام پدر بزرگ مهر پدر بزرگ انوشیروان ساسانی

بختیار : نیک اختر ، خوشبخت

بختیزد : بخت ایزد ، نام یک موبد در زمان باستان
بخت آفرين (پ) : نام پدر هيربد شهريار
بَختيار (پ) : از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرويز
بَخشا (پ) : از نام هاي روزگار هخامنشيان

بدخش :سنگ قیمتی ، لعل

بدخشان (پ): نام پدر سلمان فارسی

بخشان :دهش ، پیشکش

بدرام : خوش و خرم ، همیشه و مداوم

بدره (پ) : بهره. نام يكي از سرداران خشايار شاه
بَرازمان (پ) : بلند انديشه

بدره : نام یکی از سرداران خشایار شاه

براتور : نام یکی ازسرداران ارجاسب و کشنده اشو زرتشت

براز :برازندگی ، آراستگی

برازش :زیبندگی

برازمان : بلند اندیشه

براسب : دارنده اسبهای بلند

برانوش : مهندس سپاه روم در زمان شاپور اول ساسانی

برته : نام پسر کوچک کوروش ، نام سرداری در دوران هخامنشی

برتهم : نام سرداری ایرانی

برج یرشتی : نام پسر تیژیرشتیاز خاندان کیانیان

بُرجاس :آماجگاه ، نشانه تیر

برجاسب : دارنده اسب بلند و کشیده ، نام پهلوانی تورانی

برجیس : ستاره مشتری

برخ : شبنم

بردان : نام اشک نوزدهم

بردبار (د) : شكيبا، با حوصله

بردیا : نام پسر کوچک کوروش

بردیا منش : نام پسر هوتن ، نام پسر گشتاسب

برز آذر : نام پدر پوسان

برز : نام یکی از دریا سالاران هخامنشی

برزارش : دارنده نیزه بلند

برزاسب : دارنده اسبهای بالا بلند

برزام : نام نیای مانی

برزفر : بزرگ فر ، نام یکی از سرداران هخامنشی

برزفری : نام پسر شیر اوزن

برزک : برزو ، باشکوه

برزم :ناز و کرشمه

برزم : ناز و کرشمه

برزمن : بلند منش

برزمند : نام یکی از فرمانداران ایران که بر اسکندر شورش کرد

برزمنش : بلند منش ، از نامهای دوران ساسانیان

برزمهر : از دانشمندان روزگار اردشیر بابکان

برزه کار : کشاورز

برزو : بلند بالا ، نام پسر سهراب پسر رستم

برزونت : نام پدر دواسروت

برزویلا : نام مبارزی بوده در لشگر افراسیاب

برزویه : نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو یکم

برزیرشتی : دارنده نیزه بزرگ

برزین داد : بزرگترین آفریده

برزین رام : نام موبدی در سده هفتم یزدگردی

برزین شاد : نام فرماندار هرات در زمان یورش اسکندر

برزین فر : بلند فر ، نام یکی از سرداران هخامنشی

برزین گروس : نام دانشمندی در زمان زرتشت

برزین گشسب : از نامهای دوره ساسانیان

برزین مهر : نام یکی از پهلوانان شاهنامه

برزین : نام فرماندار هاماران ، نام پهلوانی ایرانی

برسادخت :دختر نیرومند

برسام : نام یکی از سرداران یزد گرد ساسانی

برسومه (د) : برسم، شاخه‌هاي گياه

برسومه :برسم، شاخه‌های گیاه

برفانک :پرنده کوچک صحرایی ، بانوی برفی

برمک : نام وزیر شیروی ساسانی ، فرزند جاماسب

برمن : نام یکی از پارسیان در اوستا

برمند :برومند ، شایسته

برنا (د) : جوان ، خوش اندام

برنادخت :دختر جوان و توانا

بُرناک :شکل دیگر برنا

برنوش :برانوش

بروسا : نام پدر بهرام از موبدان یزد نیمه دوم سده نهم یزد گردی

برومند (د) : خوش قامت،نام مادر بابك خرمدين
بَرديا (پ) : نام پسر كوچك كورش
بُرزو (پ) : بلندبالا. نام پسر سهراب
بُرزويه (پ) : نام رييس پزشكان شاهي در روزگار خسرو
بَرسام (پ) : نام يكي از سرداران يزدگرد ساساني
بَرَسم (پ) : شاخه هاي گياهي
بَرِشنوم (پ) : پاك و تميز
بَرمك (پ) : نام وزير شيروي ساساني
بُزرگمهر (پ) : نام مهين دستور انوشيروان دادگر

برید :قاصد ، پیک ، پیغام رسان

بزرگ امید : استاد و پرورش دهنده پرویز پسر انو شیروان

بزرگ داراب : نام پسر بهمن اسفندیار، از نامهای دساتیری

بزرگ فر : دارنده فر بزرگی

 بزرگمهر : نام وزیرانو شیروان

بزم آرا : نام دختر فتحعلی شاه

بساک : نام یکی از سرداران خشایار شاه، نام پسر اردوان

بستام : نام برادر زن هرمز چهارم ساسانی ، نام سرهنگی از سپاه

بستان :بوستان ، باغ پرگل

بسدس : نام یک شخصیت سکایی در عهد باستان

بسوس : نام ساتراپ خراسان در روزگار خشایار شاه

بشوتن : نام برادر اسفندیار

بغ بد : نام یکی از سرداران داریوش

بغ بوخت : نام سپهدار اردشیر هخامنشی که مصر را به فرمان او

بغ بوخش : نام یکی از سرداران داریوش هخامنشی

بغ تخت : نام پسر فرناک ، نام پسر دریا سالار ایران در زمان اسکندر

بغ دوست : دوست خدا ، از نامهای دوران هخامنشیان

بغ راز : نام یکی از بزرگان پارس در هنگام ساسانیان

بغ زاد : داده خدا

بغ ساک : توانایی خدا ، نام یکی از سرداران هخامنشی

بغ فر : فرخداد ، یکی از بزرگان هخامنشی

بغ کرت : نام یکی از شاهان پارس در دوران هخامنشی

بغا بازو : دست خدا ، نام یکی از سرداران زمان هخامنشیان

بغا بوخش : آزاد کرده خدا ، سپهسالار ارتش ایران در اروپا

بغا بیغ : نام پدر ویدرن به نوشته داریوش

بغا بیغ : نام پسر اردشیردراز دست

بغا پت : پسر عموی داریوش کبیر

بغا درش : نام سرداری بوده در روزگار داریوش سوم

بغا فرنا : نام شانزدهمین پادشاه ماد ، به معنی دارای فر خدایی

بغتانه : نام پسر اردشیر سوم

بغتوس : نام یکی از سرداران هخامنشی

بغداد : خداداد ، نام یکی از سرداران ایران در زمان هخامنشی

بغیا : نام پسر فرناک و دریا سالار ایران

بکتاش : جلوه کن ، بزرگ ایل و طایفه ، نام پادشاهی از خوارزم

بگ داتی : بغداد ، نام یک ایرانی در سنگ نوشته سارگون پادشاه

بگاپات : نام یکی از سرداران ایران در زمان هخامنشیان

بَگاداد (پ) : نام يكي از سرداران ايراني روزگار هخامنشي
بَگاش (پ) : نام يكي از سرداران هخامنشي
بلاش (پ) : نام نوزدهمين پادشاه ساساني

بگاداد : نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هخامنشی

بگادوست : نام یکی از سرداران ایرانی ، خدا دوست

بگاش : نام یکی از مردان هخامنشی

بلاش : لقب پنج تن پادشاهان اشکانی ونام نوزدهمین شاه

 بلاشان: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی

بلوت (د) : درخت سودبخش
بُندار (پ) : دارنده اصل و بنياد
بُنشاد (پ) : شاد بنياد

بلوت :درخت سودبخش

بلور (د) : سنگی است سفید و شفاف

بلیمان : از نامهای امروزی زرتشتیان

بنداد :بنیاد ، ریشه

بنداد هرمز (پ) : ونداد هرمز ، نام پدر بهزادان

بندوی :

بنشاد : شاد بنیاد

بنفشه (د) : نام گلي است

بنفشه : نام گلی است

به آفريد (د) : نام دختر كي گشتاسب
به نگار (د) : خوب چهره، نيكو صورت
به‌آفرين (د) : نيك آفريده شده
بهار (د) : نخستين فصل سال
بهاره (د) : از آن بهار
بهدخت (د) : نيك ترين دوشيزه
بهرخ (د) : نيك چهره
بهرو (د) : نيکو چهره
بهشت (د) : پرديس، بهترين
بهگل (د) : نيکوترين گل
بهناز (د) :
بهنوش (د) : نيكوترين نوشيدني
بهين (د) : بهترين ، نيكوترين
به آفرین : نام بیست و دومین نیای اسپهبد بختیارپسر شاه فیروز

به آفرید : نام دختر كی گشتاسب

به آفرین :بهترین ستایش ، خواهر اسفندیار رویین تن

به بازو : دارنده بازوی نیک

به نگار :خوب چهره، نیكو صورت

به نیا : نیک نژاد

بهادر : دلیر ، پهلوان

بهار : گل، شکوفه، آتشکده ، بتخانه

بهار :نخستین فصل سال

بهار بانو : دختران و زنان زیبا را گویند

بهاران :منسوب به بهار

بهاردخت :دختر بهاری

بهارک (د) :

بهارک :بهار کوچک ، مانند بهار

بهاره (د) :از آن بهار ، بهارگونه

به‌آفرین  : نیك آفریده شده

بهامین :فصل بهار

بهان (پ) : نام پسر سهل

بهانه : ایراد

بهبد : نگهبان نیکی

بهداد : نیک آفرید

بهداور : کسی که به درستی داوری کند

بهدخت :بهترین دختر

بهدخت :نیك ترین دوشیزه

بهدیس :نیک ، خوشرنگ

بهدین : در اوستا هودین ، پیرو آیین مزد یسنا

بهراد : نام فرزند اسفندارمذ پارسی است

بهرام : به معنی فتح و پیروزی ، در اوستا ورترغن

بَهرامشاه (پ) : نام يكي از دانشمندان و عارفان زرتشتي
بِهروز (پ) : روزگار نيك و خوش
بِهزاد (پ) : نام يكي از پهلوانان ايران پسر پيل زور
بِهمرد (پ) :
بهمن (پ) : نيك منش. نام پسر اسفنديار
بهنام (پ) : نيك نام

بهرامشاه : نام یکی از دادوران نامی دوره ساسانیان ، از

بهرامن : یاقوت سبز

بهرامه : جامه سبز ، بید مشک

بهرامیان : پنجمین شاه ساسانی پسر بهرام

بهرخ :خوش چهره ، نیك چهره

بهرک : نام یکی از مفسران اوستا در روزگار ساسانیان

بهرو :نیکو چهره

بهروان : نیک روان

بهروز : روز نیک ، نیکبخت ، نام فرزند هور

بهروزه : بلور کبود شفاف کم بهاء

بهزاد : زاده خوبی ، خوش فطرت

بهزادان : نام اصلی ابو مسلم خراسانی پسر شیدوش

بهسا :نیک

بهست : دارنده استخوان خوب و محکم

بهستان : نام پسر اردشیر سوم هخامنشی

بهستون : نام پسر وشمگیر

بهسود : نامی در زمان ساسانیان

بهسودان : نام فرمانروای دیلمان در سده سوم یزدگردی

بهشاپور : نامی در روزگار باستان

بهشاد :شادمان ، خوشحال

بهشت : نامی دخترانه

بهشت: پردیس، بهترین

بهشته :دارنده بهشت ، بهترین خواسته

بهشید :نورانی ، به افروز ، بهترین فروغ

بهفر : دارای فر نیک ، نیک فر

بهک : نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم

بهگل :گل خوب و برتر ، نیکوترین گل (کنایه از زیبا روی)

بهگو : نام اختر شناسی در داستان ویس و رامین

بهمن : خوب منش ، نام پسر اسفندیار

بهمن یار : نام مصحح تاریخ بیهقی

بهمنش : دارای اندیشه خوب

بهناد : نام پسر جاماسب ، برادر غباد ساسانی

بهناز : خوب ناز

بهنام : نیک نام ، خوش نام

بهنوش :گوارا ، نیكوترین نوشیدنی ، بهترین نوش دارو

بهی کیا : نام پدر بهدین شاپور

بهین :برگزیده ، خوب ترین ، بهترین ، نیكوترین

بهینه: شکل دیگر بهین

بوبار : نام کسی است در روزگار خشایارشاه

بوباش : نام یکی از خواجگان داریوش

بوپار : نام یکی از سرداران داریوش سوم

بوته (د) : گياه، ساقه جوان
بوختار (د) :
بوستان (د) : باغ پر گل
بَهاوند (پ) : در اوستا به چم وهوونت دارنده نيكي
بِهراد (پ) : نيكي بخش
بهرام (پ) : فتح و پيروزي است. نام پهلواني در شاهنامه

بوته :گیاه، ساقه جوان

بوتیمار : نام مرغی است که او را غمخوارک مینامند

بوجسروه : رستگاری دهنده نام آور

بوجه : رستگاری یافته ، نام یکی از بزرگان هخامنشی

بوخت نرسی : نام پسر گیو ، نام پسر گودرز، نام پسر گشواد

بوختار :

بوخشا : از نامهای اشکانیان و ساسانیان

بوداپیس : نام معشوق زریر

بودنای : نام شخصی بوده در تبرستان

بورتورا : دارنده گاوهای نر

بورژک : نام میزبان اردشیر بابکان به نوشته ارتخشتر بابکان

بوژنه :غنچه ، شکوفه درخت

بوستان :باغ پر گل

بوستان :باغ گل های رنگارنگ

بومشاه : لقب هوشنگ

بویا :بوی خوش ، خوشبو

بي تا (د) : يكتا، بي‌مانند
بيدار (د) : هشيار و سرزنده
بينا (د) : روشن، دل آگاه 
بوبار (پ) : دارنده زمين. نام كشاورزي در زمان خشايار
بوجه (پ) : رهايي يافته. نام يكي از بزرگان هخامنشي
بوخشا (پ) : رستگار
باران :بارش وفرو ریزش دانه های آب

بی تا :یكتا، بی‌مانند

بی تخش : نام مردی است در کتیبه کعبه زرتشت

بیادش : کی بیارش ، در شاهنامه ارمین آمده

بیتا : بی مانند ، بی نظیر ، نامی دخترانه

بیتک : نام پنجمین نیای زرتشت

بید گل :گل درخت بید ، بید مشگ

بیدار :آماده و هوشیار

بیدار :هشیار و سرزنده

بیداسپ : نام چهارمین نیای کی گشتاسب

بیدخت : شاهزاده خانم ، ستاره زهره

بیدخت :سیاره ناهید

بیژن (پ): نام پسر گیو خواهر زاده رستم

بیژنگ : بی رنج

بیستان : نام پسر وهوک

بیستون : نام پدر نام آور ونیای شهراکم از اسپهبدان

بیک : پهلوانی در عصر شاه طهماسب

بینا :روشن، دل آگاه

بیورد : نام مبارزی هم پیمان افراسیاب

بیوند نگه : نام پدر اشاونگهو

 

پ

پاباس : نام پسر فرناگ

پاپ : پسر ارشک سوم پادشاه اشکانی ارمنستان

پاپا : نام فرزند آزیاس

پاپک :  نامی فارسی،کردی می باشد به معنی استوار، محکم، همچنین به معنای پدر کوچک، و نیز از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام دلاور ایرانی و  پسر ساسان موبد معبد آناهیتا و همچنین اسم پدربزرگ اردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی.

پات زند : نام یکی از بزرگان اشکانی ، خداوند دانش

پات : پاد ، نگهبان

پاتخسرو : نام برادر زریر ، پسر لهراسب

پاتفره : نام نیوزار ( نوذر ) از کیانیان

پاتک : نام پدر مانی

پاچهر : نام شخصی در کتیبه زرتشت در زمان اردشیر بابکان

پاداش (د) : پاداش

پادافره : نام دختر ویشتاسب ، به معنی باز خواست و پرسش

پادرا :  مرکب از “پاد” به معنی نگهبانی و محافظت + “را” به معنی نور و روشنایی = نگهبان آتش، محافظ آتش

پادوسپان : نگهبان ، نام پسر کوچک گیل گاو باره

پارت : نام قبیله اشکانی ، قهرمان جنگجو

پارتامسپاد : نام کسی است از دودمان اشکانی

پاردیک :   نام پدربزرگ ساسان (طبق نوشته روی سنگ نوشته کعبه زرتشت)

پاردیک : نام پدر بزرگ ساسان

پارراکس : نام کسی بوده که در روز گار گودرز اشک بیستم میزیسته

پارس

پارس از نژاد آریایی ، نام سرزمین پارس

پارس : نام یکی از نبیرگان هوشنگ پیشدادی ، منسوب به قوم

پارسا (پ) : پرهيزكار

پارميدا (د) :

پارميس (د) : نام دختر برديا پسر كورش بزرگ

پارند (د) : نيك بختي و فراروني. نگهبان گنج و خواسته

پارسا :   پرهیزکار، مؤمن، درستکار، با تقوا

پارسان

پارسوا :  خطه، مرز، کنار، نام منطقه ای که در غرب سرزمین مادها واقع شده بود.

پارسیا تیدا : نام خواهر داریوش دوم هخامنشی

پارمیدا : نام دختر بردیا

پاریوگ : نام یکی از شاهان کوشان زمان ساسانیان

پاساك (پ) : نام برادر زاده داريوش بزرگ

پاکان :  منسوب به پاک، طاهر و پاکیزه، تمیز و مرتب

پاکباز : کسی که چیزی دیگر برای باختن ندارد

پاکدل : بی ریا

پاکر : نام اشک 23 ، نام پسراردشیر سیزدهم

پاکزاد : زاده پاکی

پانته آ (د) : (برای شناخت این نام سرگذشت کورش و پانته آ را در پایگاه میهن بخوانید)

پاك سيما (د) :

پاكبانو (د) : آناهيتا، بانوي پاك

پاكچهر (د) : خوش صورت

پاكدل (د) : پاكيزه دل، دلپاك، خوش قلب

پاكدين (پ) : دين درست، دين پاك

پاكرخ (د) :

پاكروان (پ) : پاك باطن، نيك نفس

پاكروز (د) :

پاكروي (د) :

پاكزاد (پ) : پاك نژاد، نجيب

پاكفر (د) :

پاكمهر (پ) :

پاكناز (د) :

پاكيزه (د) : بدون آلودگي، پاك

پاليز (پ) : كشتزار

پَتَه ماني (پ) : دادگستر

پدرام (پ) : نام نبيره سام. درود، شادباش

پرچم (پ) : درفش

پَرنگ (پ) : نام پسر سام

پرهام (پ) :
پرويز (پ) : شكست ناپذير و پيروزمند. كنيه خسرو دوم ساساني
پَريبُرز (پ) : بلند بالا، نام پسر كيكاووس
پژدو (پ) : نام نياي اشوزرتشت، بهرام پژدو از چكامه سرايان نامي زرتشتي
پژمان (پ) :
پَشَنگ (پ) : نام برادر زاده فريدون پيشدادي
پشوتَن (پ) : پيشكش كننده تن يا فداكار
پرتو (د) : فروغ، روشنايي
پرخيده (د) : سخن سربسته
پرديس (د) : باغ بهشت
پرشت (د) : پر آرزو
پرند (د) : پارچه ابريشمي
پرنيان (د) : حرير ، ديبا
پروانه (د) : اجازه ، مجوز
پروين (د) : نام ستاره‌اي
پري (د) : زن زيبا
پري بانو (د) :
پري سيما (د) : زيبا روي
پريچهر (د) : پري رخسار، خوشگل، زيبا روي
پريدخت (د) :
پريرخ (د) : پري رو، پري رخسار، خوبروي
پريرو (د) : خوشگل، زيبا رو

پريروي (د) : خوشگل، زيبا رو
پريزاد (د) : فرزند پري، فرزند زيبا
پريسا (د) : مانند پري
پريسان (د) :
پريفام (د) : زيبا چهره
پريگون (د) : مانند پري
پريماه (د) :
پريمرز (د) :
پريناز (د) :
پريوش (د) : پري مانند
پاداش :
پارمیدا :
پارمیدا :دختر بردیا و نوه کورش بزرگ
پارمیس :نام دختر بردیا پسر كورش بزرگ
پارند :نیك بختی و فرارونی. نگهبان گنج و خواسته
پاشنگ :خوشه انگور
پاك سیما :
پاكبانو :آناهیتا، بانوی پاك
پاكچهر :خوش صورت
پاكدل :پاكیزه دل، دلپاك، خوش قلب
پاكرخ :
پاكروز:
پاكروی :
پاكفر :
پاكناز:
پاكیزه: بدون آلودگی، پاك
پامچال  : گل زینتی به رنگهای گوناگون
پانته‌آ :پایدار، نام زن آریاسب، سردار نامدار كوروش بزرگ
پانیذ :قند سپید ، شکر
پاکان: جمع پاک ، نیکان
پاکچهر :خوش چهره ، پاک گوهر
پاکدخت :دختر پاک و بی گناه
پاکرو :پاکدل ، خوش چهره
پاکنوش :انگبین ، عسل

پاه اروه : نام ناو بان مشهور زمان شاه فریدون

پاو

پاو :پسر شاپور سردودمان اسپهبدان باوندی در تبرستان خاوری

پاو :پسر شاپور سردودمان اسپهبدان باوندی در تبرستان خاوری

پایا

 پایدار

پایکار : فرمانروای ایرانی در گرجستان

پایندر : نام سرداری از ارمنستان باستان

پاینده


پاینده :استوار ، پابرجا
پایون :زینت و زیور ، آرایش
پاییز :خزان ، قصل برگ ریزان
پدیدار :نمایان ، آشکار
پدیده :نوآوری ، تازگی
پرارین : خوب ، نیکو
پُرتاب :دارای تاب و توانایی بسیار
پرتو :فروغ ، روشنایی


پردیس : باغ بهشت
پردیس :باغ بهشت ، بوستان
پرزین :مهره ای در چترنگ ( شطرنج )
پرشت :پر آرزو
پرموده :شاهزاده هم زمان انوشیروان ساسانی
پرمون :آرایش ، زینت
پرناز :دارای ناز لطیف
پرند :پارچه ابریشمی
پرندیس :شکل دیگر پرند ، ایریشم
پرنگ :فروغ ، روشنایی
پرنیا :کوتاه شده پرنیان
پرنیان :حریر ، دیبا
پروا :بیم ، فرستاده حسرو پرویز
پرواز :پرتو نور
پروان :چرخ ابریشم تابی
پروانه :
پروند :ابریشم ، نوعی گلابی جنگلی
پروین: نام ستاره‌ای
پرک :ستاره سهیل ، پلک
پری :زن زیبا
پری بانو :
پری سیما :زیبا روی
پریا :همانند پری
پریچهر :پری رخسار، خوشگل، زیبا روی
پریدخت :
پریرخ :پری رو، پری رخسار، خوبروی
پریروی :خوشگل، زیبا رو
پریزاد :فرزند پری، فرزند زیبا
پریسا: مانند پری
پریسان :
پریشاد :شاد همچون پری
پریفام :زیبا چهره
پریگون: مانند پری
پریماه :دختر ماه صورت ، زیبای زیبایان
پریمرز :
پریناز :
پرینوش :عسل ، نوشیدنی خوشگوار
پریوش :پری مانند
پریکا :همانند پری
پگاه (د) : سحر، بامداد
پناه :پشتوانه ، امان
پندار :اندیشه ، گمان
پوپک: پرنده شانه به سر ، هد هد
پودینه :گیاهی از تیره نعنا
پوران :
پوروچیستا :نام كوچكترین دختر اشوزرتشت
پورک :دختر بهرام گور
پوری :فرزند خاقان فرغانه
پونه :بوته و گلی خوشبو
پویه :دویدن ، رفتن به آرامی

پوپك (د) : پرنده‌اي است، هدهد
پودينه (د) : پونه
پوران (د) :
پوروچيستا (د) : نام كوچكترين دختر اشوزرتشت
پونه (د) : بوته و گلي خوشبو
پيراسته (د) : با نظم، با آرايش
پيرايه (د) : آراسته، آرايش
پيروزه (د) : از سنگ هاي قيمتي
پیراسته :ساخته وپرداخته ، زینت
پیرایش :زینت کردن ، آرایش شده
پیرایه :آراسته، آرایش
پیروج :مرغی رنگارنگ
پیروزه: سنگی گرانبها و زینتی
پیمانه : جام می ، ساغر
پیوند :خویش ، همبستگی
پیکر :تصویر ، بدنه

پتاگ : نام یکی از بزرگان هخامنشی

پتشخوار : لقب کاووس برادر بزرگ خسرو

پتو کرت : نام یکی از شاهان پارس در دوره مقدونیه

پتیرسب : نام پدر بزرگ اشو زرتشت

پدر بوخت : نام پسر رامیاد

پدرام :   سرسبز، شاد و خوش، باطراوت، خرم و هم چنین به مانک آراسته، نیکو

پرات : از نخستین پیروان زرتشت

پرارین : نیکو

پراهام

پرتو ورشت : نام برادر گشتاسب

پرداد : نام نخستین قانون گذار

پرستو : نا م پرنده ای است کوچک که در بهار می آید تا آخر تابستان

پرشاسب : دارنده اسبهای گرنبها

پرشان : رزمجو

پرشت گیو : دارنده گاوهای سپید و سیاه

پرشت : پر آرزو

پرشنت : نبرد کننده

پرک : ستاره سهیل

پرگزاسب : نام یکی از سرداران کمبوجیه

پرمایه :   از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی

پرمزید : نام مرد میان زرتشتیان یزد

پرمودیه

پرمون : آرایش

پرند : پرنیان ، بافته ابریشمی

پرندک : پشته و تل میان دشت

پرنگ : نام پسر سام ، برق شمشیر

پرنیان : حریر نقش دار ، پرده نقاشی ، دیبای چینی

پرهام : طبیعت ( برهان قاطع براهیم، ابراهیم را معرب آن دانسته است.)

پروا : نام فرستاده خسرو ساسانی به دربار روم ، فراغت ، آرام ،

پرواز : پریدن ، پر گشودن

پرواس : رستگاری

پروانک : حیوانی که پیش از حمله شیر صدا می کند تا حیوانات فرار

پروانه : حشره ای است که بالهای ظریف وزیبا دارد

پرورتیش : نا م سر دسته شورشیان پارت در زمان داریوش

پرویز : شکست ناپذیر ، لقب خسرو دوم ساسانی

پروین : پرن ، نام چند ستاره درخشان در صورت فلکی ثور

پری دخت : نام مادر زال پدر رستم ، زن سام نریمان

پری زاد : نام کنیز شیرین ، فرزند پری

پری وش : فرشته روی

پری : فرشته

پریبرز : بلند بالا ، نا م پسر کیکاووس

پریچهر : فرشته رو ، بسیار زیبا ، نام زن جمشید

پریسا : افسونگر ، مانند پری

پریسکاس : خواجه کوروش کوچک هخامنشی

پریوگ : نام یکی از شاهان کوشان در زمان خسرو پرویز

پژدو : نام نیای زرتشت

پژمان : افسرده ، پژمرده

پژند : نام گیاهی است.

پژواک : صدایی که در کوه پیچد و انعکاس یابد

پسارگ : یک شخصیت پارسی معصر با اسکندر مقدونی

پساگ : پسر اردوان ، برادر زاده داریوش یکم

پسندیار :  اسفندیار

پشن : مرد جنگی ، نام یکی از دشمنان کی گستاسب

پشنگ :   نام چند تن از شخصیت های شاهنامه از جمله اسم برادرزاده فریدون پادشاه پیشدادی و نیز پدر افراسیاب

پشنگ : نام برادر زاده فریدون شاه پشدادی ، نام پدر افراسیاب

پشوتن : پیشکش کننده تن ، فداکار ، نام بزرگترین پسر کی

پشوچنگ : نام دشمن زریر

پشین :   از شخصیتهای شاهنامه، نام سومین پسر کیغباد (کی پشین) پادشاه کیانی

پلاش

پلاشان :  بلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی

پندار

پندویه : نام دایی خسرو پرویز ساسانی

پهلبد : نام خنیاگر و آهنگساز نامی روزگار خسرو پرویز

پهلوان

پهلوان : نام هشتمین نیای اسپهبد بختیار ، پسر شاه فیروز

پهلیزک : نام پادشاه تورانی که به دست شاپور در خراسان کشته

پوب : کاکل مرغان

پوپک : هدهد

پور : پسر

پوران : پسران ، جانشین

پوراندخت : نام دخترخسرو پرویز

پور شسب : نام پدر زرتشت پیامبر ایرانی ، دارنده اسبهای زیاد

پوروشسب (پ) : دارنده اسبان زياد پدر اشوزرتشت
پوربه

پورک :   پسر عزیز

پورک : همسر بهرام گور

پورمند : صاحب پسر

پورنگ

پوروبراتر : دارنده برادران بسیار

پوروبه : نام پسر زیوش

پوروتو : نام ناموری است از خانواده اتویان

پوروداتا : نام سومین پادشاه ماد

پوروشسب

پوریا

پوریا :   نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی، نام دیگر وی محمود خوارزمی بوده است. هم چنین پوریا ترکیب «پور» به معنی «پُر» و «ی » نسبت و «الف» زیبایی است: (پور + ی + ا = پوریا) یعنی بسیار دارنده.

پوریار

پوس فرخ : فرزند خجسته ، از بزرگان تخت جمشید در زمان شیرویه

پوسان وه : فرزند نیک ، نام یکی از دادوران نامی عصر ساسانیان

پولاد (پ) : نام پسر آزادمرد پسر رستم
پويا (پ) : جوينده
پويان (پ) : پوييدن
پيروز (پ) : پادشاه ساساني
پيروزگر (پ) : پيروز، كامياب
پيشداد (پ) : نخستين قانون گذار، بنيانگذار عدل و دادگري
پيلتَن (پ) : پهلواني بوده از فرزندان رستم زال
پيمان (پ) : مهر، عهد

پولاد :   نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیغباد

پولاد : نام پسر آزادمرد ، نام دلیر ایرانی در زمان کیغباد ، به معنی آهن

پوماکسارت : نام یکی از سرداران ارد

پویا :   آن که دارای حرکت و پیشروی است. در جریان.

پویا : جستجوگر ، پوینده

پویان

پویش : هدهد

پویه : رفتار ، دویدن ، نام سرسلسله شاهان دیلمی

پویین :

پیام :

پیترسب : پدر بزرگ زرتشت

پیتو گراز : نام یکی از شاهان پارس در دوره مقدونی

پیتون : نام یکی از دشمنان گرشاسب

پیتی زاد : نام برادر گماتای که به دروغ خود را بردیا خواند

پیداگشسب

پیر شهریار : نام موبد موبدان اورامان در سده نهم یزد گردی

پیر گشسب : نام برادر زاده شاپور دوم ساسانی

پیر مهران : نام سپهبد ایران در زمان یزد گرد اول

پیر نیا : نویسنده تاریخ ایران باستان ، بزرگ خاندان

پیران :   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه سپهدار افراسیاب تورانی و یکی از شخصیتهای محبوب در داستان سیاوش

پیران : پسر ویسه یکی از سران سپاه توران

پیران گشسب : نام کسی از خانواده مهران و از مردم ری

پیرداد

پیروز

پیروز :   فاتح، فرخنده، برنده، شاد، خوشحال، اسم چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان ساسانیان

پیروز : نام برادر شاپور یکم ساسانی ، فیروز

پیروز بخت : نام یکی از کنیزکان تیمور گورکانی

پیروزان : فیروزان ، از سرداران نامی یزدگرد سوم

پیروزه :   در اوستا لقب هوشنگ پسر سیامک پادشاه داستانی ایران، عنوان هر یک از پادشاهان سلسله داستانی.

پیروزه : نام مادر خدا بخت پارسی

پیش کیه اتنه : نام پسر کوارزم از خاندان کیانیان

پیشته : نام پدر نزاستی

 پیشدادی

پیکان

پیل افکن : نام یکی از سرداران ایران

پیل روز : نام پسر پیل تن ، نام پدر فرخ زاد

پیل سر : نام پادشاه آشور

پیلتن : درشت هیکل ، یکی از القاب رستم

پیلسم :   از شخصیتهای شاهنامه، اسم دلاور تورانی و نیز نام برادر پیران فرزند ویسه در زمان افراسیاب.

پیمان : عهد ، قرارداد

پییتی رام : نام پسر هوتن ، گردونه ران خشایار شاه

پییتی وسب : نام نیای زرتشت

پییر یشتور : نام پدر جرود نگهو

 

 

 

ت

تاب

تابا :زر ، تلا (طلا)

تاباک : فرمانروای جهرم در زمان اردشیر

تابان (د) : نوراني، فروغمند ، درخشان ، فروزان
تابان بخت :تابنده بخت و شانس
تابانچهر :دارای چهره نورانی و تابناک
تاباندخت :دختر نورانی و روشن
تابانروي (د) :
تابانمهر :
تابش :نورافشان
تابناك : پرتو، نورانی
تابنده :تابیدن
تابال : فرمانروای سارد در زمان کوروش کبیر

تابان :

تابانمهر (د) :

تابش (د) : نورافشان
تابناك (د) : پرتو، نوراني
تابنده (د) : تابيدن
تارا : ستاره، مردمک چشم

تاران :منسوب به تارا

تازه (د) : جديد، پرتراوت، لطيف

تازی : نام چهارمین نیای آژی دهاک ، عرب

تاژ (د) : لطيف و نازك

تباک : نام پادشاه جهرم در عهد باستان

تبرستان

تپرسب : از نیاکان زرتشت

تترو یاونت : نام یکی از دشمنان گشتاسب ، به معنی سیاه و تیره

تخشا (پ) : كوشنده

تخشك (د) : خوبرو و زيبا

تخمسپاد : دارنده سپاه دلیر ، نام یکی از سرداران داریوش بزرگ

تخمه پییتی : نام نوردهمین پادشاه ماد

تذرو (د) : نام دختر داريوش سوم هخامنشي

تراژ : نام یکی از پهلوانان توران

تراسب : دارنده اسب تیزرو

ترانه (د) : تر و تازه، لطيف، نرم// اهنگ و نغمه

تربسه : رنگین کمان ، نام کمان رستم
ترگل (د) : گل تازه
تُرنج (د) : نام ميوه اي است
ترنگ (د) : آواز تارهاي ساز
تَرَنُم (د) : آواز خوش
تريتي (د) : نام دختر ميانه اشوزرتشت

ترتیک : نام پنجمین نیای منوچهر

ترخان : نام یکی از سرداران ارجاسب ، نام پدر بزرگ فارابی

ترمه :پارچه ابریشمی
ترند :مرغی کوچک
تَرَنُم :آواز خوش
تروند :میوه نورسیده و بهاره

تریت : نام پسر سایوژ دری ، نام پدر گشتاسب

تریتی :نام دختر میانه اشوزرتشت
تری تیون : در اوستا فریدون

تژاو : داماد افراسیاب

تَسو (پ) : واحد زمان (ساعت)
تشتر (د) : نام ستاره تير. نگهبان باران

تشتر :نام ستاره تیر. نگهبان باران

تكاپو (پ) : جستجو
تكاو (د) : نام يكي از آهنگ هاي نامي باربد

تکناز :با ناز و کرشمه
تکین : نام پهلوانی در فارسی

تگره پات : تیر نگهدار ، نام یکی از مردان اشکانی

تلا : زر ، فلزی زرد رنگ و پربها

تلیمان : نام پهلوانی در شاهنامه ، شاهزاده ای در عهد فریدون

تميس (د) : گياهي بالا رونده

تناز :نام مادر لهراسب. دختر آرش
تنبور :نوعی ساز، دنبره
تَندُر :بلبل
تندیس :پیكره، تصویر
تناز (د) : نام مادر لهراسب. دختر آرش
تنبور (د) : نوعي ساز، دنبره
تَندُر (د) : بلبل

تنتاک : کسی که تنش در میان مردم تک است ، نام پاد شاهی بوده

تَنسِر (پ) : نام موبد موبدان روزگار اردشير بابكان
تنديس (د) : پيكره، تصوير

تنسر : نام موبد موبدان در روزگار اردشیر بابکان که به فرمان اردشیر

تنومنتر : کسی که تمام وجودش فرمان برداری است

تنیده : بافته شده

تِهرت (د) : نام دختر ميانه اشوزرتشت
تهمينه (د) : زن رستم و مادر سهراب

تِهرت :نام دختر میانه اشوزرتشت
تهمینه :زن رستم و مادر سهراب

تهم : دلیر ، نام پسر جاماسب

تَهماسب (پ) : از بزرگان ملك داراپادشاه ايران
تَهمتَن (پ) : بزرگ پيكر
تهمورس (پ) : دلير و پهلوان. نام دومين پادشاه پيشدادي

تهماسب : ( تهماسبی ) نام چند تن از پادشاهان ایران

تهماسب : در اوستا توماسب ، نام پدر ذاب

تهمتن : بزرگ پیکر ، لقب رستم

تهمور : دارنده توان و نیرو

تهمورس : پادشاهی از نبیره ی هوشنگ پیشدادی ، دلیر و پهلوان

تهمینه : نام دختر شاه سمنگان همسر رستم

توانا (پ) : نيرومند، زورمند
تور (پ) : نام پسر شاه فريدون
تورج (پ) : دلير و پهلوان
توس (پ) : نام پسر نوذر يكي از پهلوانان نامي ايران
توانه : نام پدر برته از پهلوانان ایرانی

توتک : گنجینه

توتی : پرنده ای که در اثر تربیت سخن نیز میگوید

توراسب : دارنده اسب تورانی

توران (د) : نام سرزمینی است که فریدون آنجا را به پسر بزرگ خود تور داده بود

تورانبانو (د) :
توراندخت (د) :

توفان :باد تند ، دوست وامق

توراندخت : دختر خسرو پرویز که پس از شیرویه به سلطنت رسید

تورج : نام پسر فریدون که همان تور می باشد

تورک : نام پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نسل جمشید

تورگ : پسرشیدسپ  و نواده ی جمشید

توزار : نام پدر میترک میر آخور در کتیبه زرتشت

توژ : پوست درختی که بر زین اسب می پوشانند

توس : آزاد درخت ، درخت کندر، زمین سخت ، نام پسر نوذر ، نام پهلوانی در شاهنامه

توفان : آب وباد شدید که سطح زمین را فرا گیرد ، به هم خوردگی هوا و وزش بادهای

تیترس : (هم آوای[1] بی ترس)نام وزیر داراب

تِيتَك (د) : شبكيه چشم به زبان پهلوي

تیته : نام فرمانده خشایار شاه

تيرداد (پ) : بخشنده تير. نام دومين پادشاه اشكانيان ، آبدار مخصوص آستیاک
تیراژه : رنگین کمان

تیران : پسر اردشیر سوم

تیری میتری : نام دژبان شتر کات در روز گار شاپور یکم

تیزاسب : دارنده اسبهای تیزرو ، صفت خورشید در اوستا

تیسافرین : نام پسر ویدرن ، نام یکی از سرداران داریوش یکم

تینا :ناز و کرشمه ، گل و خزه

تیوا : بی باک ، نترس

تیورواتی : نام پدر فراچیه

تيهو (د) : پرنده‌اي خوش رنگ
تيس (پ) : نام درختي است
تيگران (پ) : نام يكي از سرداران خشايار شاه

 

ج

جابار : نام یکی از نیاکان گودرز

جابان : از سرداران ایرانی در سده دوم یزد گردی

جاگرود : دوشیزه ای در یشت های اوستا
جالیز(د)  :كشتزار

جام (د) : پياله، ساغر

جاماسب : شوهر دختر زرتشت

جان افروز :تابنده جان ، جان فروز

جانان (پ) : دليرو زيبا

جانانه (د) : دوست داشتني
جان پرور (د) :
جانمهر (د) :

جاودانه : پایدار ، جاودان
جاويد (پ) : نام پدر اردشير يكي از بهدينان خراسان
جانفروز : نام یکی از سرداران بهرام چوبین

جانفزا : آب حیات ، نام روز بیست و سوم از ماههای فلکی

جانوسیار : فدا کار وجانسپار ، نام وزیر دارا و کشنده او

جاوید : نام پدر اردشیر ، به معنی همیشگی

جرنجاس : یکی از پهلوانان لشگر افراسیاب

جرهام : مرد دلیر

جرودنگهو : پاسبان کشور


جر يره (د) : زن سياوخش، مادر فرود

جستان : نام پدر مرزبان

جشنده : لقب فیروز دوم شاه ساسانی

جشنسف : پادشاه تبرستان در روز گار اردشیر بابکان
جلبك (د) : گياه سبز آبزي
جلگه (د) : زمين پهناور

جم (پ) : مخفف جمشيد

جم چهر : دارای چهره روشن

جمشاسب : از دانشمندان پارسی

جمشيد (پ) : از پادشاهان پيشدادي

جوانه (د) : جوان، جواني،رويش
جويبار (د) : كنار جوي آب

جوینده: جویان ، پژوهشگر

جهانگير (پ) : نام پسر رستم زال پهلوان نامي ايران

جهان آرا : آرایشگر جهان

جهان افروز : روشن کننده جهان

جهان بان : حافظ دنیا

جهان بانو : ملکه دنیا

جهان بخت : بخت دنیا

جهان دخت : دختر جهان

جهان شاد : موجب شادی جهان

جوانشیر : نام سی و یکمین پادشاه ساسانی پسر خسرو پرویز

جوانوی : نام دبیر بهرام گور

جواهر : سنگها و آلات قیمتی

 

چ

 

 

چابک : چالاک

چالش (پ) : با ناز و غرور
چاليك (پ) : از بازي‌هاي كودكان

چام (د) : ناز و عشوه
چامه :شعر ، غزل

چترا فرنا : نام دوازدهمین پادشاه ما د

چخشوش : نام پنجمین نیای زرتشت

چش پش : نام پسر هخامنش

چشمک :اشاره به گوشه چشم ، نام بانویی در سنگنوشته کعبه زرتشت 
چشمه (د) :
چليپا (پ) : گردونه مهر
چغانه :ابزار موسیقی زهی قدیمی ، کوشنده
چكاو :نام پرنده ای خوش آواز
چكاوك :آهنگی از موسیقی ایرانی

چکامه : شعر

چکانه :شکل دیگر چغانه
چکاوه : شکل دیگر چکاوک

چكاو (د) : نام پرنده اي خوش آواز
چكاوك (د) : آهنگي از موسيقي ايراني
چکاوک : چکاوه ، نوعی مرغ آبی که آنرا سرخاب نیز گویند ، نوایی

چلیپا : صلیب ، زلف معشوق
چلیپا :شکل چهار گوشه قدیمی ، زلف یار
چمان : خرامان ، آنکه با ناز راه می رود
چماندخت :دختر خرامان
چماندیس :همانند ناز و کرشمه
چمانه :گونه ای جام می گیاهی
چمیده : رونده با ناز و کرشمه

چمن آرا : باغبان

چهر آذر : آتش رخ

چهر آذر : آتشگون ، سرخ رو
چهر آرا :نام همای دختر بهمن که سی سال پادشاهی کرد
چهر افروز :شادی آفرین ، مسرور
چهرزاد :
چهره :روی ، رخ ، صورت
چهرزاد (د) :
چيترا (د) :
چيستا (د) : دانش و دانايي . نام جوانترين دختر اشوزرتشت ، ايزد دانش
چيستي (د) : دانش و آگاهي
چهر آرا : آرایشگر چهره ، نقاش

چهر آزاد : نام هفدهمین نیای اسپهبد بختیار ، پسر فیروز ساسانی

چهر افروز : شادی آور

چهر برزین : دارنده نژاد برتر

چوبین : لقب بهرام سپهسالار ارتش هرمز و انوشیروان ساسانی

چوگان (پ) : ابزار بازي باستانی
چوبینه :منسوب به چوبین
چوبینک :شکل دیگر چوبین

چیترا :چهره ، روی

چیترا وهشت : نام پسر خشایار شاه

چیترو میانک : نام دیگر پشوتن پسر گشتاسب
چیستا :دانش و دانایی . نام جوانترین دختر اشوزرتشت ، ایزد دانش
چیستی :دانش و آگاهی
چیلان :نام دیگر عناب
چیکا :پرنده ای زیبا و کوچک

چیلان :شیلات

چينوَد (پ) : چگونه زيستن
 

خ

خابان : از سرداران ایرانی که به دست مسلمانان کشته شد

خاتون : بانوی بزرگ ، کدبانو

خاش : نام برادر افشین سردار ایرانی

خاکسار : مانند خاک ، خاکی ، فروتن

خاور (د) : جاي خورشيد يا سرزدن خورشيد

خاوردخت :دختر شرقی
خجسته (د) : شادباش، مبارك
خجير (د) : زيبا روي و پسنديده
خرامان (د) : با ناز و وقار راه رفتن
خرم چهر (د) :
خرمدل (د) : خوشدل، خوشحال، شادمان
خندان (د) : خنديدن، با لبخند
خوب چهر (د) :
خوبرخ (د) :
خوبروي (د) :
خوردخت (د) :
خورزاد (د) :
خورشاد (د) :
خورشيد (د) : هور، هور شيد
خورشيد چهر (د) :
خُوروَش (د) : همانند خورشيد
خوشبوي (د) :
خوشچهر (د) : نيکو روي
خوشخو (د) : نيک رفتار، با صفا
خوشدل (د) : شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال
خوشروي (د) : خوشرو، خوش صورت، خوشگل
خوشگو (د) : خوش سخن
خوشنوا (د) : خوش آواز، خوش آهنگ

خجسب : نام یکی از نیاکان زرتشت

خدا بخت : یکی از دانشمندان پارسی

خدابخش (پ) :
خداداد (پ) :
خدايار (پ) :
خديو (پ) : بلند جايگاه، سرور ، مالک ، صاحب
خراد : یکی از پهلوانان لشگر نوذر ، نام سومین نیای زرتشت

خراد برزین : نام موبدی در روزگار خسرو پرویز

خراد شیوویه : نام یکی از پیروان آذر کیوان

خراسان

خراشاد : خورشید

خراشته : نام یکی از شاهان ساکایی نژاد در دوره اشکانیان

خرامان :با ناز و وقار راه رفتن

خردمند (پ) : نام يكي از پيروان دستور آذركيوان
خرم (پ) : شادمان، خوش

خرم چهر :
خرم دخت :دختر شادمان و بانشاط

خرمدل :خوشدل، خوشحال، شادمان
خرم ناز :دختری که ناز و شادی دارد
خسرو (پ) : نيك آواز. نام پادشاه ساساني
خشاشه (پ) : از سرداران ايراني در دورة پادشاهي شاه گشتاسب
خشايار (پ) : شاه دلير و مردمنش
خشنود (پ) : شاد، شادمان، خوشحال

خرامان : راه رفتن آهسته و زیبا

خرد آذین : نام وزیردارایی خسرو پرویز

خرد شکوه : نام دانشمندی از خاندان آبادانی در سده هشتم یزد

خرداد : نام ماه سوم ازماهای شمسی ، نام روز ششم از هر ماه

خردسب : دارای اسب کوچک

خندان :خندیدن، با لبخند
خندان چهر :گشاده روی ، خندان روی
خندانه :شکل دیگر خندان
خورسند (پ) : راضي

خوابنوش :آرام در خواب خوش
خوب چهر :
خوبرخ :
خوبروی :
خورچهر :خورشید گون ، خورشید چهره
خوردخت :
خورزاد :
خورشاد :
خورشید : هور، هور شید
خورشید چهر :
خُوروَش :همانند خورشید
خوشاب : مرواید، گوهر ، خوش آب و رنگ
خوشبوی :
خوشچهر :نیکو روی
خوشخو :نیک رفتار، با صفا
خوشدل :شاد، شادمان، خوشنود
خوشرنگ :خوب چهره ، با چهره شاد
خوشرو :زیبا روی ، خوش چهره
خوشروی :خوشرو، خوش چهره، خوشگل
خوشگو :خوش سخن
خوشناز: دارنده ناز و ادای خوش
خوشنما : خوش چهره ، نیک سیما
خوشنوا :خوش آواز، خوش آهنگ
خوشنواز :موسیقی دان ، نیک آهنگ
خوشه :چند دانه که در كنار هم آویزان باشند
خیزران : گیاهی با ساقه های بلند و نی گونه

 خوشافرید :نیک آفریده ، شادمان زاد
خوش‌منش (پ) : نيك نهاد
خوشنام (پ) : درستكار، نيكنام
خُونيرِث (پ) : نام يكي از هفت كشور زمين

خوشه (د) : چند دانه که در كنار هم آويزان باشند

 

د

 

داتا فرن : والی باختر و از نزدیکان داریوش سوم

داتمه : سرداری از لشگر کوروش

داتَه (پ) : دادگري، قانون
داد : نام هیربدی است که در سال 847 یزد گردی در یزد می زیسته است

داد آفرید : خالق عدل و داد

داد ایزد : داده خدا

داد آیین : عادل

داد فر : دارای فر و نور عدل

داد گر گشسب : نام یکی از مفسران پهلوی اوستا

داد مهر : نام پسر رزمهر دومین پادشاه خاندان رزمهری

داد هرمز : از قضات دوره ساسانی ، داده اهورا مزدا

دادار(پ) : دادگر، ، نام پسر دادوخت

دادبه (پ) : قانون خوب، نام ابن مقفع در قبل از ورود اسلام ، به معنی دارنده بهترین ، پسر دادگشنسب كه نامه تنسر را به تازي برگردانده است
دادبان (پ) : نگهبان قانون
دادپويه (پ) : از شاگردان موبد كيخسرو پور آذركيوان ، نا م پدر هوش آیین
دادجو (پ) : جوينده عدل و داد
دادخواه (پ) : خواستار عدل و داد
دادرس (پ) : دادرسنده
دادفر (پ) :
دادمهر (پ) :
دادنام (پ) :
دادوَر (پ) : دادگر، عادل
دادر شیش : نام یکی از سرداران ارمنی داریوش در کتیبه بیستون

دادیاب : جوینده داد

دادیار : یاری دهنده

دارا (پ) : دارنده، نام نهمین شاه سلسله کیانی ،در شاهنامه پسر داراب

داراب (پ) : نام پسر بهمن، هشتمين پادشاه كياني
داريوش (پ) : دارنده و نگهدار نیکی ، نام سومين شاهنشاه هخامنشي
داژو (پ) : سوخته، داغ
داشاد : بخشش

دامون : دامنه ، پیرامون

دامیار : شکارچی

دانوش : نام شخصی در داستان وامق و عذرا

داهی : باهوش

دایونگه : نام پسر زییزیت

دایی فارن : از بزرگان دربار کوروش

دختنوس : نام دختر انوشیروان

دُخمل (د) :
دراج (د) : نام پرنده‌اي است
دُرافشان (د) : روشن، تابان ، شيرين سخن
درخشان (د) : درخشنده، روشنايي دهنده
دُردانه (د) : دانه در، مرواريد بزرگ
درسا (د) :
درمان (د) : چاره
دِرمنَه (د) : گياهي خوشبو
دُرنا (د) : نام پرنده اي است
دريا (د) :
دَستنبو (د) : ميوه اي خوشبو
دُغدو (د) : نام مادر اشوزرتشت
دل آرا (د) : مايه نشاط و خرمي
دل آرام (د) : آرامش دهنده دل
دل آشوب (د) :
دل افروز (د) : روشن كننده دل
دل انگيز (د) : نشاط آور
دلاويز (د) : دلپسند، مرغوب، دلخواه
دلبر (د) : يار و معشوق
دلپذير (د) : دلخواه, پسنديده
دلپسند (د) : پسنديده، مرغوب
دلجو (د) : نوازش كننده
دلخوش (د) : خوشدل، خوشحال ،شادمان
دلدار (د) : دلبر, معشوق, دلير, دلاور, شجاع
دلشاد (د) : خوشحال ، شادمان
دلكش (د) : دلربا, دلپذير, دلفريب
دلگرم (د) : خشنود، اميدوار
دلنواز (د) : دلارام, دلجو, دلپذير
دمساز (د) : همدم، همراز، هم صحبت
دنبره (د) : نوعي ساز، تنبور
دنيا (د) : گيتي ،جهان
ديبا (د) : نوعي پارچه ابريشمي
ديبارخ (د) :
دينا (د) :
ديناز (د) :
دانا (پ) : هوشيار، آگاه
داور (پ) :

درخش : روشنایی ، آذرخش

دردانه : مروارید بزرگ و کرانبها که به تنهایی درون صدف را پر کند ،

درمان : چاره
دِرمنَه :گیاهی خوشبو
دُرنا :نام پرنده ای است
درناز  : دارای ناز و کرشمه
درنام :همنام مروارید ، گوهرسان

دَريز (پ) : نام داماد داريوش بزرگ
دریا :

دَسَم (پ) : فرمانده ده تن سرباز
دلاور (پ) : دلير، قهرمان
دماوند (پ) : نام سرداري درزمان ساسانيان
دهناد (پ) :
دينشاه (پ) : ياور و سرور دين
دادبخش :دادگستر ، عادل
داناک :دوشیزه ای از شهر سلوکیه
دُخمل :
دراج :نام پرنده‌ای است
دُرافشان :روشن، تابان ، شیرین سخن
درخشان :درخشنده، روشنایی دهنده
دُردانه :دانه در، مروارید بزرگ
درسا :
درفام : مانند در ، به رنگ در

دریا : آب فراوانی که محوطه بسیار بزرگی را فرا گرفته باشد

دژم : افسرده ، اندوهناک

دستان : دست ها ، مخفف داستان ، نام پسر سام

دستانه : النگو

دستگاه راست پنجگاه

دستگاه ماهور
دستانه :النگو ، دستبند ، زینت دست
دَستنبو :میوه ای خوشبو
دُغدو :نام مادر اشوزرتشت
دل آرا : مایه نشاط و خرمی ، آراینده دل ، آرامش خاطر ، شادی بخش

دل آرام : آرامش دهنده دل
دل آشوب :
دل افروز :روشنی بخش دل ، هنرمندی در زمان ساسانی
دل انگیز :نشاط آور
دلاسا :آسایش دهنده دل
دلاویز :دلپسند، مرغوب، دلخواه
دلبر :یار و معشوق
دلبسته :عاشق ، دلباخته
دلبند :اسیر کننده دل ، معشوق
دلپذیر :دلخواه, پسندیده
دلپسند :پسندیده، مرغوب
دلجو :نوازش كننده
دلخوش :خوشدل، خوشحال ،شادمان
دلدار :دلبر, معشوق, دلیر, دلاور, شجاع
دلربا :سنگ زینتی ، رباینده دل
دلشاد :خوشحال ، شادمان
دغدا : شیر دهنده ، نام مادر زرتشت پیامبر ایرانی

دل آشنا : نزدیک به دل ، آشنای دل

دل افروز : موجب فرح و انبساط خاطر

دل انگیز : دل خواه

دل ستان : دل ربا

دلارام : آرامش دهنده دل ، محبوب ، معشوق زیبا

دلاور : جنگجو

دلاویز : دلچسب ، دل فریب

دلبر : معشوق

دلپاک : دارای دل پاک

دلجو : مهربان ، جوینده دل

دلدار : معشوق

دلربا : رباینده دل ، معشوق

دلشاد : شادمان

دلفروز :شکل دیگر دل افروز
دلفریب :زیبا و فریبنده دل
دلكش :دلربا, دلپذیر, دلفریب
دلگرم :خشنود، امیدوار
دلگشا :دلیذیر ، روشن کننده دل
دلنشین :دوست داشتنی ، محبوب
دلنواز :دلارام, دلجو, دلپذیر

دلکش : دل پذیر ، نوعی آواز شور در دستگاه ماهور

دلگشا : آنچه که موجب شادی دل شود

دلنواز : مهربان ، تسلی دهنده دل ، گوشه ای در دستگاه همایون
دمساز :همدم، همراز، هم صحبت

دماوند : نام سرداری در روزگار ساسانیان

دمنگ : نام پسر سام

دمور : یکی از خویشان و همدستان افراسیاب در کشتن سیاوش
دنبره :نوعی ساز، تنبور
دنیا :گیتی ،جهان

دهکیا : کدخدا

دور شاسب : جد پنجم گرشاسب

دوریکا : کوزه

دوستکام : شراب نوشیدن به یاد دوستان ، یار مهربان ، مراد دل

دوشینا : دیروز ، دیشب

دولتشاه : دارای بخت شاهانه

دولتیار : توانگر

دیا نوش : نام دزد دریایی در قصه وامق و عذرا

دیبا : نوعی پارچه ابریشمی رنگین ، کنایه از روی زیبا

دیبا چهر : دارنده روی زیبا همچون دیبا

دیبادخت : دختر زیبا

دیبارخ :
دیده :چشم نرگس ، بینایی چشم و دل
دینا :
دیناز :
دیدشش : یکی از نیاکان زرتشت

دیرینه : کهن

دیلا : گندم لاغر و سیاه رنگ

دینگ : زن یزد گرد دوم ساسانی ، مادر هرمز سوم ، مادر فیروزان

دینه : دیروزی

دينيار (پ) : ياري دهنده دين
ديهيم (پ) : كلاه پادشاهي ، تاج شاهنشاهی

دیهیم :

دیو بند : نام پسر شیرزاد

دیو تاز : ازیاران بهزادان

 

ر

 

رابشکن : توکا ، نام پرنده ایست

رابو : نام گل بهاری

راتين (پ) : بخشنده. يكي از سرداران اردشير دوم

راجان : جد بزرگ زرتشت

راد (پ) : بخشنده

راد : جوانمرد

راد برزین : جوانمرد بلند مرتبه ، ازایرانیان عصر بهرام گور

راد فر : دارای شکوه

راد مرد : جوانمرد

راد مهر : بخشنده خورشید ، نام سردار داریوش سوم

راد هرمز : نام یکی از دلاوران زمان ساسانیان

رادکار : بخشنده

رادمان (پ) : سخاوتمند . نام سپهدار خسرو پرويز
رادمهر (پ) : مهربخش. نام سردار داريوش سوم

رادمنش : بزرگوار

رادنوش (د) :
رازمهر (د) :
رازيانه (د) : گياهي خوشبو
رازبان: بانی ونگهدار راز
رازمهر :
رازیانه :گیاهی خوشبو، گیاهی از تیره چتریان که برای درمان درد هم کاربرد دارد

رادوی : منسوب به راد ، موبدی در روزگار یزد گرد

رادين (پ) : بخشندگي ، آزاده ، آزاد وار
رادنوش :نام بانوی شهرین ، زن شیرین خوی
رادنوش :
رازقي (پ) : گل سپيد، گونه‌اي انگور

راستین : راستی و صداقت

راسن : سوسن کوهی

راشا : راه عبور

راشنو : نماد دادگری در اوستا ، فرشته عدالت در اوستا

راشین : شیره درخت صنوبر

راگا : نغمه ، سرود

رام : روز بیست و یکم از هر ماه خورشیدی ، مطیع ، آرام

رام افزون (د) : شادي افزون ،آرامش بخش
رام دخت (د) :
رامش (د) : خوشي

رام افزون :شادی افزون ،آرامش بخش
رام دخت :
رامش :خوشی

رام بانو : بانوی آرام

رام برزین : از آتشکده های ایران باستان ، نام سردار ایرانی نگهبان

رام بهشت : نام زن ساسان بنیان گذار سلسله ساسانیان

رام مهر : نام پانزدهمین شاه ماد

رامبد : نامی در روزگار ساسانی

رامتين (پ) : نام چنگ نواز نامي خسروپرويز
راميار (پ) : كسي كه ايزدرام(شادماني) ياور اوست
رامين (پ) : نام يكي از فرزندان كيخسرو

رامتین : نام چنگ نوازخسرو پرویز ساسانی ، نام جنگجویی ایرانی

رامدخت : دختر آرام

رامش : سرود ، ساز

رامشگر : خواننده و نوازنده

رامشین :نوازنده ساز
رامك (د) : آرامش دهنده
رامی : دلنشین ، منسوب به رام
رامینا :شکل دیگر رامین
رامینه: همانند رامین

رامونا : نگهبان عامل

رامین : منسوب به رام

رامینا : رامین ، عاشق ویس

رانا : بخشنده ، نام یکی از ایزدان در متون زرتشتی

راهزاد : یکی از سرداران خسرو پرویز ، در راه زاده شده

راوک : ظرفی که در آن شراب صاف می کنند

راوند : نام پسر بیوراسب

رایش : نام پسر زاد شم

رايكا (د) : ریکا // پسر// پسنديده و دوست داشتني

رایمند : صاحب رای ، خردمند

رايومند (د) : دارنده فروغ و شكوه
رباب :سازی شبیه تنبور در موسیقی ایرانی
ربابا :جالب و جذاب ، رباینده
رپيتون (پ) : گاه نيمروزي
رَتوشتَر (پ) : نام برادر بزرگتر اشوزرتشت
رَتوناك (پ) : داراي بزرگي و سروري ، يكي از بزرگان هخامنشي

رتوشتر : نام برادر بزرگ زرتشت

رخ افروز : موجب روشنی چهره ، شادی آور

رخپاک : دارای چهره پاک

رخسار (د) : روي، چهره، صورت ، سيما

رُخسان :جهره و رخ ، دارای زیبایی
رخسانه :شکل دیگر رخسان
رخش : نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت در زمان اردشیر بابکان ،

رخشا (د) : رخشان، درخشان

رخشاد :شادان و خشرو
رُخشادخت :دختر زیبا و نورانی
رُخشاره :شکل دیگر رخسار

رَخشان (پ) : تابان، درخشان ، فروزان ، نام یکی از سرداران داریوش سوم

رخشانه (د) : رخشان و درخشنده
رخشنده (د) : درخشان ، نوراني
رديمه (د) : نام زن كمبوجيه و دختر هوتن
رد گون : نام زن ویشتاسب پسر ارشام ، نام دختر اردشیر دوم

رداسب : نام یکی از پسران فرهاد چهارم

رزاس : از سرداران داریوش سوم هخامنشی در جنگ با

رزان : رنگ کننده ، درختان انگور ، تاکستان

رزبان سول : نام یکی از اسپهبدان در آغاز تاخت و تاز تازیان

رزم آرا:آرایشگر جنگ ، پهلوانی که در رزم هنرنمایی کند

رزم آور:جنگجو, جنگاور

رزما:رزمنده،جنگی ، از دختران قایم عیاردر قصه سمک عیار

رزمان : رزمنده ، جنگاور، یکی از سرداران دیلمیان در قرن چهارم ه

رزمجو : جوینده ی رزم ،جنگاور

رزمیار : یار جنگجو ، یار جنگی ، پسر کانون در سمک عیار

رَزين (پ) : واژه پهلوي به چم زورمند

رسا (د) : بالغ، بلند، کامل
رَسابانو (د) :
رَسادخت (د) :
رسانه :خبر رسان ، رساننده ، گویا

رَسام (پ) : نام پيكار نگار بهرام گور

رستار: رستگار ، خلاص شونده ، رهایی یافته

رستاک :شاخه نورسیده گیاه ، نام یکی ار مردان نامدار از ارمنستان باستان
رستک :شکل دیگر رستاک
رستم (پ) : بالش و روينده. پسر زال پهلوان نامي ايران
رشن (پ) : نام يكي از مفسران اوستا
رَشنُو (پ) : ايزد دادگري و آزمايش
رشنواد (پ) : نام سپهدار هماي بهمن

رستم : بالش و رویش ، بزرگ تن ، قوی اندام ، پسر زال نوه ی

رستهم : ( رستم ) نیرومند ، بلند بالا

رستین : نام دبیری بوده است ( نامه تنسر )

رشن : دادگر ، عادل ، نام یکی از مفسران اوستا

رَشنان :شکل دیگر راشنو
رشینه :راستین ، صمغ درخت صنوبر

رشنواد : سپهدار همای دختر بهمن

رشنورش : نام بهدینی در دینکرد

رُكسانا (د) : نام دختر داريوش سوم هخامنشي، نورانی ، روشنک
رنگین :رنگارنگ ، پرنقش و نگار
رنگینا :میوه ای خوشمزه از خانواده هلو، شلیل
رنجبر:محنت کش ، زحمت کش ، کارگر، پیشه ور

رَنگوشتَر (پ) : نام برادر بزرگ اشوزرتشت

ره گشا : گشاینده راه ، مشکا گشا ، جلودار

رها (پ) : آزاد ، مقامی در موسیقی ایرانی

رهاب : گوشه ای است در دستگاه شور، در آواز اصفهان نیز آمده

رُهاب :گوشه ای در دستگاه شور از موسیقی ایرانی

رُهام (پ) : نام يكي از پهلوانان ايراني. پسر گودرز

رهام : پسر گودرز، نام سرپرست پیروز پسر یزد گرد یکم

رهان : رهنده ، رهاشونده ، نام یکی از سرداران پارسی

رهاو : نغمه و آهنگی در موسیقی

رُهاو :مقامی در موسیقی ایرانی
رها : نجات یافته ، خلاص شده ، آزاد

رهآورد : سوقات ، ارمغان ، هدیه آورده ی راه و سفر

رهاوی : آوازی است در آخر افشاری

رهبان : ترسو، کسی که بسیار بترسد

رهبر : راهبر ، پیشوا ، قاید ، مرشد ، امام

رهرو: راه رونده ، سالک

رهنما : هادی ، مرشد

رهنمون : راهنما ، هادی ، نشان دهنده ی راه

رهنورد : راه پیما ، قاصد ، پیک

رهي (پ) : آزاد، رها

رهی : رونده ، روان ، غلام ، بنده ، رهی معیری شاعر معاصر

روان : جان ، روح ، نفس ناطقه

روان : رونده ، گذران ،جاری

روانبخش : جانبخش ، بخشنده ی جان ، روح القدس

روایی :رواج داشتن ، رونق گرفتن
رودابه (د) : فرزند تابان و مادر رستم دستان
روزمهر :حورشید گونه ، تابان
روزبه : به روز ، نیک روز ، سعید ، نام وزیر بهرام گور

رودایه : دارای رویش خیره کننده ، دختر مهراب کابلی ، مادر رستم


روزبِه (پ) : نام وزير بهرام گور

روزبهان : منسوب به روزبه ، شیخ روز بهایی بقلی شیرازی صوفی

روزمهر : خورشید مهر

روژين (د) : سرخ فام

روشا :شکل دیگر روشن ، نورانی
روشاك (پ) : نام يكي از سرداران ايراني در جنگ اسكندر
روشن (پ) : تابان ، درخشان
روشان :شکل دیگر روشنی ، فروغ

روشاک : نام یکی از سرداران نامی ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی

روشن : افروخته ، تابناک ، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

روشن بین : بصیر ، دانا ، آگاه

روشن چهر :خوب روی ، دارای چهره تابناک
روشن دخت :دختر درخشان و نورانی
روشن مهر :خورشید درخشان
روشنك (د) : دختر دارا
روشن بانو : بانوی درخشان

روشن روان: درخشنده روح ، هوشیار ، آگاه بیدار

روشن مهر : خورشید درخشان

روشنان : کنایه از ستارگان آسمان

روشندخت : دختر درخشان

روشندل : دانا ، آگاه ، سرور ، کنایه از نابینا ، کور

روشنک : رکسانا ، مصغر روشن ، مشعلدار

روشنگر : آشکارکننده ، تابنده نورانی

روناك (د) : روشنايي
رویین : هر چه که از فلز روی ساخته شده باشد ، استوار، محکم

رويين تن (پ) : نام ديگر اسفنديار پسر گشتاسب كياني
رویینه :همانند رویین
ريواس (د) : گياهي با شاخه‌هاي سپيد

ریدک : نام رامشگر خسرو پرویز

ریکا: پسر ، معشوق ، محبوب

ریو نیز : نیست کننده ی نیرنگ و ریا ، پسرکیکاوس

ريوند (پ) : ميوه ريواس

 

 

ز

 

زاب : (زاوا )، نام هشتمین پادشاه پیشدادی، یاری کننده

زابار: نام پدر زیاک در سنگ نوشته ی کعبه ی زردشت

زاتوردات : از پادشاهان پارس در سال 165 ق . م

زاد : نام پسر ماهیان پسر مهر فرماندار از سوی خسرو پرویز

زادان (پ) : نام پدر شهريار از زرتشتيان كازرون

زادان فر: نام خسرو پرویز

زادان فرح : یکی از سرداران خسروپرویز

زادان : نام پدر شهریار از زردشتیان کاروان در سده ی پنجم یزدگردی

زادبخت : خوشبخت ، زاییده ی بخت

زادچهر : دارای نژاد اصیل

زادشم : جد افراسیاب تورانی ، نام نیای پشنگ

زادفر: زاده ی فرو روشنی

زادمهر (د) : زاده ی خورشید ، برآمده از روشنايي
زادویه :شکل دیگر زادوی
زادویه: منسوب به آزاد ، رییس خدمه در زمان یزد گرد سوم

زاگ : یکی از دشمنان زردشت

زال (پ) : نام پدر رستم ، پیر سفید موی 

زالخان : زالخان جلایر از امرای عهد افشاریه

زاماسب : (جاماسب) فرزند پیروز و برادر غباد شاه ساسانی

زامياد (پ) : نگهبان زمين

زامیاد: زمین داده ، روز بیست و هشتم از هرماه خورشیدی ،

زاوش :برجیس ، سیاره اپاختر
زبرگان : نام یکی از بزرگان در روزگار خسرو و انوشیروان

زاوش : نام پدر دغدو ، ستاره ی مشتری

زپیر : از سرداران ایرانی که داریوش اول را به شاهی رسانید

زراب :کنایه از می زرد رنگ
زرافشان :افشاننده سیم و زر
زراندام (د) :

زرافشان (د) : افشاننده سيم و زر
زراندام (د) :
زرستان (د) : نام دختر ارجاسب
زرشام (د) : نام دختري از خاندان جمشيد
زرگيس (د) :
زرگيسو (د) :
زرمان (د) : زرمانند و بسيار زيبا
زرنگار (د) :
زري (د) : منسوب به زر، زر دار

زراوند : گیاهی است با گلهای ارغوانی یا صورتی

زربانو (د) : نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب
زروان (پ) : نام خوانسالار انوشيروان ساساني
زَرير (پ) : دارنده جوشن زرين

زربانو :نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب
زربین : از درختان جنگلی
زرتاب :تابش زر ، طلاساز
زردخت :دختر زر چهره ، طلایی
زردیس :زرگونه
زرستان: نام دختر ارجاسب
زرشام :نام دختری از خاندان جمشید
زرفام :به رنگ طلایی ، همانند زر
زرفان : شکل دیگر زربان
زرگل :گل زرد رنگ
زرگیس :
زرگیسو :
زرمان :زرمانند و بسیار زیبا
زرماندخت :دختر زیبا همانند زر
زرمیک :شکل دیگر آذر میدخت
زرنگار :
زرنوش :نام شهری که داریوش بنا کرد
زری :منسوب به زر، زر دار
زرین : تلایی
زرین بانو :
زرین چهر:  
زرینه :شکل دیگر زرین
زراختر: ستاره ی طلا

زربانو : دختر رستم دستان

زربخش : بخشنده و عطا کننده ی زر

زربین : از درختان جنگلی

زرتاب : تابنده ی زر

زرد : نام مردی در ویس و رامین

زردشت (پ) : پیامبر باستانی ایران زمین ،(در اوستا زرتوشتر) 

زرسب : دارنده ی اسب زرد ، زرین ، نام برادرنوذر پسر منوچهر 

زرستون :دختر ارجاسب تورانی

زرفام : به رنگ طلایی

زرکش : کسی که تارهای زر به پارچه بافد

زرکوب : طلاکوب ، چیزی که روی آن طلاکاری کنند

زرگر: کسی که شغلش طلاکاری باشد

زرگیسو : دارنده ی گیسوی طلایی

زرمهر: یا ، سوخرا از مردم فارس در روزگار پادشاهی پیروز

زرنج : نام یکی از از شاهان پارس در روزگاراشکانیان

زرند : طبیبی در داستان سمک عیار

زرنگ : نام زندانبان شاه ولید

زرنگار : طلاکوب ، منقش به زر چیزی که با آب طلا نقاشی کنند

زرنوش : شهری که بنا کرده ی دارا می باشد

زرنوشه : دهی از توابع فراهان اراک

زرهون : نوعی دیگر از کلمه ی زروان

زروان : زمان ، در آیین زردشتی فرشته ی زمانه ی بیکران

زری : منسوب به زر ، ساخته از زر

زریاب : جوبنده ی طلا، طلاجو ، نوازنده ی دربارهارون الرشید

زریر:زرین بر،زرین جوشنده ، پسر سهراب برادر گشتاسب پدر

زرين (د) : طلايي ، ساخته شده از زر، زری ، طلایی ، مانند زر

زرين بانو (د) :
زرين چهر (د) :
زرین پاشنه : گندرو که به دست گرشاسب کشته شد( آبان یشت )

زرین تاج : دارای تاج طلایی

زرین کمر : دارای کمربند طلایی

زرین لگام : مردی در سمک عیار ، افسار طلایی

زریندخت : دختر طلایی

زریوند : مبارزی از مازندران
زُمرد (د) : گوهر، از سنگ هاي قيمتي
زيبا (د) : خوبروي، خوش چهره
زيبا دخت (د) :
زيباچهر (د) : خوش رو
زيبارخ (د) :
زيباروي (د) :
زيبنده (د) : شايسته، سزاوار
زُمرد :گوهر، از سنگ های قیمتی

زَم (پ) : نام يكي از پسران غباد ساساني

زنده رزم : نام یکی از موبدان شریف آباد یزد

زنده نام : بلند آوازه

زنگانه : پرده ای در موسیقی قدیم

زنگله : زنگوله ، مقامی است در موسیقی ، جرس ،ناقوس

زنگنه : پهلوان ایرانی معاصر کیکاوس

زنگه (پ) : از پهلوانان ايراني در دوره كاووس شاه كياني

زنگوی : از بزرگان عهد خسرو پرویز

زَهير (پ) : نام يكي از سرداران شاه كيخسرو كياني

زواره : دارای زندگی ، پهلواني ايراني پسر زال و برادر رستم در روزگار کیخسرو کیانی

زوان : زبان ، خواهنده ی خدا
زوپير (پ) : يكي از همدستان داريوش بزرگ در جنگ بابل
زوش : همان زاوش

زيار (پ) : نام پدر مردآويچ و سردودمان آل زیار

زیاک: در کتیبه ی زردشت نام شخصی است که در زمان بابک می زیسته است
زیبا :خوبروی، خوش چهره
زیبا دخت :
زیباچهر :خوش رو
زیبارخ :
زیباروی :
زیبنده :شایسته، سزاوار
زیبا دخت : دختر خوبروی

زیبا رخ : قشنگ ، خوب روی

زیبا رو: خوب روی

زیبا : خوبروی ، جمیل

زیبنده : سزاوار، شایسته ، آراسته

زیرک : با فهم ، باهوش ، نام موبدی است در روزگار ده آک

زيگ (پ) : راه ستاره شناسي

زيور (د) : آرايش، پيرايه
زیوش : زندگی ، عمر ،نام یکی از بهدینان در بند 124 فروردین یشت

زییریت : نام پدر دایونگه در بند 97 فروردین یشت

زییرینک : نام پدر آش سرد در فروردین یشب

ژ

ژابیز :شراره آتش ، اشک هیزم ، نام دیگر گیاه بومادران
ژالان : رودی در روستای جیگران

ژاله (د) : شبنم، باران صبحگاهی

ژاماسب (پ) : جاماسب ، زاماسب ، نام شوهر پورچيستا جوانترين دختر اشوزرتشت

ژرفا : عمق ، گودی ، قعر

ژلوانان : نام برادرزاده ی خورشید ( سردار تبرستان)

ژوپين (پ) : نام پسر كيكاووس

ژوله : چکاوک
ژورک : پرنده ای است سرخ رنگ به اندازه ی گنجشک ، چکاوک

ژولیاگ : پریشان ، آشفته

ژولیان : پژمرده ، پریشان

ژیان (پ) : خشم آلود ، درنده ، غضبناک ، خشمگین ، (شیر ژیان )

ژيان چهر (د) :
ژيان دخت (د) :

ژیلا :تگرگ ، ژاله

ژیگس : پدرمیرسوس سردار پارسی به عهد داریوش هخامنشی

ژیله : تگرگ ریز

ژیوار: زندگی ، حال زیست

 

س
ساتراپ: نگهبان شهر ، حافظ کشور

ساتگین : پیاله ، قدح بزرگ باده خواری

ساتی :زن باوفا ، پری هندی
ساتیا :از نام های کهن ایران باستان

ساتی برزن : خواجه دربار اردشیر دوم هخامنشی

ساتیار: (سادیار) ازنامهای عهد باستان

سار: پرنده ایست خوش اواز

سارابانگ: اواز سار ،یکی از اهنگهای موسیقی ایرانی

ساری استر: برادر تیگران پادشاه ارمنستان وداماد فرهاد سوم

ساسان (پ) : نام پدر بزرگ اردشير بابكان
سالار (پ) : پدر زال، پسر نريمان
سام (پ) : بهديني از خاندان گرشاسب
سامان (پ) : نام بزرگ زاده بلخ
ساتینک :خواهر ساتین
سارا (د) :
سارنگ :مرغی سیاه وکوچک ، سازی شبیه کمانچه
سارک :مرغ هزار دستان ، گوشه ای در موسیقی

ساسان : نام پدربزرگ اردشیر بابکان ،رییس معبد آناهیتا

ساغر (د) : جام و پيمانه
سالمه (د) : سالومه ، حساب سال و ماه
ساميار (د) :
ساويس (د) : با ارزش، گرانمايه
سامدخت :دختر شجاع و پر جنب جوش
سامدیس :آتشگون
سامگون :آتشگون ، روشن فام
سامن :آواز ، نوای موسیقی
سامه :سوگند ، عهد و پیمان
سامیار :
ساندخت :دختر باهنجار ، پاکیزه و مرتب
ساهویه :زنی که در خوابگزاری مشهور بوده
ساویز :خوشخو ، نیک خلق
ساویس :با ارزش، گرانمایه

ساکاس: یکی از شرابداران استیاگ پادشاه ماد

ساگپوس : نام مردی در کتیبه کعبه زردشت معاصر اردشیر بابکان

سالار: سردار، سپهبد ،مهتر، صاحب اختیار ،حاکم ، پیر

سالی: هر چیز دیرینه وکهن ، بی غم

سام : نام بهد ینی ازخاندان گرشاسب ،پدر زال وجد رستم پهلوان

سامان : اسباب ،وسایل، لوازم خانگی ، متاع ، کالا ، هدف ، مرز

سامان خدا : نام نیای بزرگ سامانیان که از پشت بهرام چوبین بوده

سامبیکه : زن غباد و مادر کابوس

سامن : آواز

ساناز: نام گلی است

ساونگ : نام پدر باونگهه در فروردین یشت

ساوه : زر خالص ریزه ریزه ، براده ی طلا ، بوته ی زرگری ، شهر

ساوه در استان مرکزی

ساویز : نیک خو ، خوش خلق

سايه (د) :

سباهر: از عیاران داستان سمک عیار

سبز بهار: بهار سبز ، از الحان موسیقی دوره ی ساسانیان

سبکتکین : موسس سلسله ی غزنویان و پدرسلطان محمود غزنوی

سبلان : کوهی است در آذربایجان شرقی

سبو : کوزه سفالی ، کوزه ایکه در آن شراب می انداختند

سپاپت: نگهبان سپاه ، سپهبد

سپاد : نام یکی از سرداران داریوش

سپاد تهم : دارنده ی سپاه نیرومند ، از سرداران داریوش

سپانو : هوشیار ، دانا

سپانیاسپ : نام سومین نیای گرشاسب

سپاهان : شهر اصفهان ، آهنگی در موسیقی

سپرداد: داماد داریوش هخامنشی

سپرهم : نامی در کتیبه ی کوه کنهری

سپنتا : مقدس

سپنتاداد: اسفندیار

سپنتمان : نام نهمین نیای زردشت

سپنتوخرد: دارای خرد مقدس ، نام بهدینی در فروردین یشت

سپنج اوروشک : نام مردی دشمن گشتاسب در گوش یشت

سپند: اسفند ( اسپند ) دارنده ی اندیشه ی نیک ، گفتار نیک ، پندار

سپندان :گیاه اسپند ، سپند گونه ، مقدس

سَپْرَنگ (پ) : نام پسر سام
سِپنتا (پ) : مقدس، ورجاوند
سپند (پ) : ورجاوند و مقدس. اسفند
سِپِهر (پ) : آسمان
سپهرداد (پ) : داده يا آفريده آسمان
سپیتا :سفیدترین و پاكترین

سپه راد : نام یکی از سرداران ایرانی

سپهر: آسمان ، فلک ، بخت و اقبال ، نغمه ایست مخصوص

سپهرپاد : از دلاوران هخامنشی

سپهرم : نام مردی از لشکر افراسیاب تورانی

سپيتا (د) : سفيدترين و پاكترين
سپيته (د) : سپيد و درخشان

سپیتام : نام جد هشتم زردشت

سپید :پاک ، سفید
سپيده (د) : آغاز بامداد
ستاره (د) : اختر،كوكب
ستي (د) : بانو، خانم، کلمه احترام
سداب (د) : نام گياهي است
سَروَر (د) : رييس ، پيشوا، آقا
سمن (د) : نام گلي است ، ياسمين
سمن چهر (د) :
سمن رخ (د) :
سمن روي (د) :

سپيدار (پ) : درخت بلند و راست

سپینود : همسر بهرام پنجم ساسانی
ستاره :اختر،كوكب

سپیدار : درخت سفید ، درختی بلند

سپیدبانو : بنوی سپید و درخشان

سپیده : سحرگاه ، صبح ، سفیدی چشم

ستايش (پ) : خوب گفتن
ستُرگ (پ) : قوي هيكل، نيرومند
ستوده : ستایش شده
ستی :بانو، خانم، کلمه احترام

سخندان : سخن شناس ، ادیب ، شاعر

سخنور: صاحب سخن ، گوینده ، سخن ساز

سداب : نام گیاهی است
سرشار : لبریز ، لبالب
سرفراز :شکل دیگر سرافراز
سرو دخت :دختری به بالایی و خوش قامتی سرو
سرو گل :یار خوش قد و قامت
سرو ناز :سرو مخروطی شکل ، نوایی در موسیقی ایرانی
سرواد :سخن ، شهر ، سرود
سروانه :بلند قامت همانند سرو ، به زیبایی سرو
سروشه :شکل دیگر سروش
سروینه :همانند سرو ، خوش قامت

سرافراز (پ) : سربلند، با افتخار

سُرايش (پ) : سرودن
سُرخاب (پ) : نام پنجمين پادشاه باوندي
سُروش (پ) : گوش دادن به صداي وجدان و فرمانبردار

سرباز: آنکه آماده فداکردن سروجان باشد ، سپاهی ، لشکری

سرخ : قرمز رنگ

سرخاب : دارنده ی آب و رنگ سرخ ، دارای رنگ و روی سرخ

سرخه : نوعی کبوتر، نام پسر افراسیاب، از بخش های تابع سمنان

سرخوش : بانشاط ، سرمست

سررزم : نام پدر شیرمرد ( تبرستان )

 سرکش : یاغی ، عاصی ، گردنکش ، نافرمان

سرمد : همیشه ، پیوسته ، جاوید

سرمه : ماده و گردی سیاه که به پلکها و مژه های چشم میکشند

سرو : درختی همیشه سبز ، پادشاه یمن در روزگار فریدون

سروبانو : بانوی خرامان ، خوش رفتار

سروجهان : دختر فتحعلی شاه قاجار

سروش : فرشته ، هاتف ، ملک ، روز هفدهم از هر ماه خورشیدی

سروناز: نوعی سرو به شکل مخروطی

سریر: تخت ، تخت شاهی ، اورنگ

سزا : درخور، لایق، شایسته ، پاداش نیکی و بدی

سزاوار (پ) : شايسته

سزاوار: درخور پاداش، لایق پاداش

سَلم (پ) : نام يكي از سه پسران شاه فريدون پيشدادي

سمانه :کوتاه شده آسمان ، نام پرنده ای کوچک
سمن :نام گلی است ، یاسمین
سمن چهر :
سمن رخ :
سمن روی :

سلمک : گوشه ای از دستگاه شور

سلوان : داروی بی غمی ، مهره ی افسون

سمرا : زن گندم گون ، مهین بانو عمه ی شیرین معشوقه ی فرهاد

سمن : شبدر ، مجازا به معنی سفید ، رخساره

سمن رخ : دختر سهیل جهانسوز در داستان همای ی همایون

سمن ناز (د) : نام دختر كورنگ
سمنبر (د) : لطيف، سفيد و خوشبو
سمنزار (د) : بوستان ياسمن
سميرا (د) :
سمن ناز :نام دختر كورنگ
سمنبر :لطیف، سفید و خوشبو
سمندیس :سبدی از گل یاسمن
سمنزار :بوستان یاسمن
سمیده :آشفته ، شیفته و عاشق
سمیرا :
سنبل :نام گلی است
سهندیس :استوار و پابرجا ، همانند سهند
سهی :راست، نام زن ایرج
سهی دخت :دختر راست قامت ، بلند بالا
سودابه :نام زن كیكاووس
سوداوه : شکل دیگر سودابه

سمنبر : کسی که بوی خوشی از او آید ، آنکه برش همچون سمن

سمنبو: خوشبو ، معطر مانند سمن

سمندخت : دختر سمن ، دختر خوشبو

سمنزار : مزرعه ای که پرا ز سمن است

سمور : جانوری است با پوست قیمتی

سمین : فربه ، چاق

سمینه : پارچه ی نازک

سنبل (د) : نام گلي است
سهي (د) : راست، نام زن ايرج
سنبل : خوشه ، گیاهی از تیره ی سوسن ها ، با گلهای زیبا و

سنجه : یکی از دیوان مازندران که بدست رستم کشته شد

سهراب (پ) : تابش سرخ. نام پسر زال

سهراب: دارنده آب و رنگ سرخ ، پسر رستم از تهمینه

سهره : پرنده ای است شبیه بلبل بسیار خوش آواز با پرهای سبز

سهند : کوه آتشفشان قدیمی و خاموش بین شهر تبریز و مراغه

سهی : مستقیم ، راست ، نوجوانان ، تازه ، سروسهی

سهیلا : نرم ، ملایم ، لطیف

سوخرای : نام نیای اسپهدان تبرستان

سودابه (د) : نام زن كيكاووس
سورا :دختر اردوان پنجم اشکانی
سوری : گونه ای گل سرخ که گل محمدی هم نامیده  می شود// شادی ، شادمانی// رنگ سرخ

سوزا :سوزنده ، فروزان
سوزان (د) : نام زن رامشگر توراني
سوسن (د) : نام گلي خوشبو
سوسن دخت :همسر یزدگرد اول ساسانی
سوگل (د) :
سوگند (د) :

سودابه : زن کیکاوس که عاشق سیاوش پسر کیکاوس شد

سوذان : نام پسر اروب از خانواده ی نوذر

سورن (پ) : دلير و پهلوان ، توانا
سوشيانت (پ) : برگزيده ديني

سورن : دلیر و پهلوان ، توانا، نام سردودمان خانواده سورن در زمان

سورنا: نام سردار نامی ارد اشک سیزدهم

سوسن : گیاهی از تیره سوسنی ها با گلهای فصلی زیبا ، زنی

سوسنبر : کسی که برش مانند سوسن است ، گیاهی از تیره ی

سوشیانت : نجات دهنده ، ناجی ، نام موعود مزدیسنا

سوگند : قسم ، اقرار، اعتراف

سوه : نام پدر نیجر در فروردین یشت ، به معنی سودمند

سویو : از نام های زردشتی

سیاپه : از انواع پرندگان است

سیافرن : نام یکی از بزرگان دوره ی هخامنشی

سيامك (پ) : نام پسر كيومرس در شاهنامه
سياوخش (پ) : سياوش، پسر كيكاووس
سياوش (پ) : نام پسر كيكاووس
سیتا :از عشاق داستانی هند
سیران :شیرین ارمنی ، یار خسرو پرویز
سیرانوش :نام دیگر شیرین ، یار خسرو پرویز

سیاوسپ : نام بهدینی است در بند 114 فروردین یشت

سیاوش : دارنده ی اسب سیاه ، سیاه چشم ، پسر کیکاوس و پدر

سیرنگ : سیمرغ ، عنقا ، پرنده ای افسانه ای

سيروس (پ) : نام کوروش به زبان رومی ( سایروس )

سیرومهر: نام یکی از سرداران خشایارشاه

سیسامن : نام پدر هوتن سپهسالار ارتش ایران در لیدیه

سیسیماک : نام یکی از سرداران پارسی داریوش بزرگ

سیلاک : نام یکی از سرداران پارت در روزگار ارد

سیلانه : شیلانه ، شیلان ، عناب

سیم آسا : نقره فام ، سیمگون ، مانند سیم

سيما (د) : روي ، چهره ،صورت
سيمبر (د) : دارنده اندام سفيد
سيمروي (د) : سپيدروي
سيمگون (د) : نقره فام
سيمين (د) : نقره فام، سفيد
سيمين چهر (د) : سپيدروي
سيمين دخت (د) : ازنام هاي برگزيده
سيمين رخ (د) :
سيندخت (د) : نام دختر مهراب، پادشاه كابل
سیامک : نام پسر کیومرث، دارای موی سیاه

سیما : چهره ، روی ، صورت ، مجازا به معنی پیشانی

سیما :روی ، چهره ،صورت
سیمادخت :دختر سیمین روی
سیمبر :دارنده اندام سفید
سیمروی :سپیدروی
سیمگون :نقره فام
سیمین :نقره فام، سفید
سیمین بر :دارای پیکر سپید فام ، نقره گون
سیمین چهر :سپیدروی
سیمین دخت :
سیمین رخ :
سیمینه :همانند سیمین

سیماب : جیره ، زبیق

سیمبر: دارنده ی بدن سفید ، سیمین بدن

سیمجور: جوینده سیم و نقره ، سیمجور دواتی از خادمان

سیمین : نقره گون ، سفید ، به رنگ نقره ، خوب و ظریف

سیمیندخت : دختر سفید ، دختر ظریف

سينا (پ) : يكي از نخستين پيروان اشوزرتشت
سیندخت :نام دختر مهراب، پادشاه كابل

سینداد : داده ی سین ( سیمرغ ) ، از مرزبانان پارسی

سیندخت : دخترسین ( سیمرغ )

سیه چشم : چشم سیاه ، نام کشنده ی فرخزاد ساسانی

سیه سار : دارای سر سیاه ، گناه کار

سیوتور: دارنده ی گاو نر سیاه رنگ ، نام یکی از نیاکان شاه فریدون

سیین: نام موبدی که در سده یکم پس از زردشت میزیسته است

 

ش

 

شا آشغاز: نام خواجه سرای خشایار شاه

شابرزین : نام پدر روزبه دروندیداد

شابشتی : نام خدمتگذار و شمگیردیلمی

شابود :هاله ، خرمن ماه ، پرتو پیرامون ماه

شاپرک : پروانه ، نوعی حشره

شاپور : پسر شاه ، شاهزاده ، نام سپهدار شاه فریدون پیشدادی 

شاپوروراز: نام مرزبان آذر آبادگان در روزگار شاه نرسی

شا بهرام (پ) : نام بهرام گور پادشاه ساساني
شاپور (پ) : نام دومين شاهنشاه ساساني
شاخه (پ) : بخشي از گياه و درخت
شاد (پ) : نام يكي از بزرگان روزگار ساسانيان
شادان (پ) : شادمان و خشنود. نام پسر برزين. از كارمندان نگارش شاهنامه
شادبه (پ) :

شاد آفريد (د) :

شاد آفرید :

شاد رو :زیبا چهره ، خوش سیما

شاد نوش :سرور و جشن ، شادی خواه

شاداب (د) : تر و تازه، خرم ،، سیرآب ، نام سخنوري بوده است

شادان : خوشحال ، خرم و مسرور، نام یکی از بزرگان اهل حدیث در

شادباد : لحنی بوده است در موسیقی قدیم

شادبانو (د) :

شادبخت : خوشبخت ، نیکبخت

شادبهر :نام بانویی ماه روی در زمان بهمن پور اسفندیار

شادبهر : کسی از زندگی بهره مند شده باشد ، زنی در عهد بهمن

شادپري (د) :

شادپری : زیباروی با نشاط ، فرشته ی خوشحال

شادخو : خوشخو ، شاد خرم

شاددل (د) :

شادروز (د) : نيك روز، خوشبخت

شادروي (د) :

شادزی :شاد رنگی کردن ، آرزوی شادی در زندگی

شادزیک :شکل دیگر شاد زی

شادفر: دارنده ی فرشادی

شادک :شاد زیستن ، خوش بودن

شادكام (د) : شادمان، كامران، كامروا

شادگان : بخشی از شهر خرمشهر

شادمان (د) : خوش، مسرور ، خوشحال ، برادر شیرویه پسر خسروپرویز

شادمانه :خوشحال راضی ، پوینده شادی

شادمهر (د) : مهربان ، خوشحال ، روستایی از توابع تربت حیدریه

شادناز :دختری با ناز و شادی آفرین

شادنگین : از امرای دربار خوارزمشاه

شادویه :با شاد ی همراه بودن

شادي (د) : سرور و شادماني ، خوشي

شادي افزا (د) : افزاينده شادي و نشاط

شادي آور (د) :

شادی :سرور و شادمانی ، خوشی

شادی افزا :افزاینده شادی و نشاط

شادیه :از نام های ایرانی زمان ساسانی

شادفر (پ) : از نام هاي دوران هخامنشي
شادكام (پ) : نام برادر فريدون
شادمان (پ) : خوشحال
شادنوش (پ) :
شاهرخ (پ) :
شاهروز (پ) : نام پسر شاه بهرام پادشاه كشمير
شاهين (پ) : نام يكي از بزرگترين سرداران لشكر ايران در زمان خسرو پرويز

شاه آفرین : درخور آفرین شاه 

 شاه پسند : مورد پسند شاه ، گلی است زیبا

شاه پونه : نوه ی یزدگرد سوم ساسانی 

شاه خاتون: شهبانو ، ملکه ، دخترقدر خان 

شاهپر: نخستین بال پرنده

شاهبوی : عنبر

شاهپور : پسر شاه ، شاهزاده

شاهدخت (د) : دخترشاه ، شاهزاده خانم

شاهرخ : دارای رخساری چون شاه ، خوب چهر ،شکوهمند

شاهرو (د) : زیبارو ، روی چون شاه

شاهروی : زیبارو ، روی چون شاه

شاهفر: دارای شکوه و فرشاهان

شاهک : شاه کوچک ، نوعی برنج ، نوعی هندوانه

شاهکار: کار بزرگ و نمایان // کار بی مزد مواجب ،بیگار

شاهنامه ، نام چند تن از شاهان ساسانی

شاهنده : پرهیزکار ، متقی ، نیکوکار ، صالح

شاهنگ : ملکه ی زنبور عسل

شاهوار : درخورشاه ، لایق شاه ، شاهانه

شاهوردی : داده ی شاه ، بخشیده ی شاه

شاهوش : مثل شاه ، دوشیزه باکره

شاهین : پرنده ای است شکاری و بسیار جسور ،میله ی دو کفه

شاهیندخت : دختر پرنده ، دختر جسور همانند شاهین
شايان (پ) : سزاوار، شايسته
شايگان (پ) : گرانمايه، لايق
شباروز (پ) : همه گاه، شبانه روز
شباهنگ (پ) : مرغ سحر، ستاره بامدادي
شباويز (پ) : پرنده شب پرواز
شتاب (پ) : چالاكي و سرعت
شتابان (پ) : پرسرعت
شروين (پ) : نام پسر سرخاب
شكيبا (پ) : بردبار
شهاب (پ) : ستاره باران
شهباز (پ) : باز سفيد و بزرگ
شهداد (پ) :
شهراد (پ) :
شهرام (پ) :
شهران (پ) :
شهرَوان (پ) :
شهروز (پ) :
شهريار (پ) : فرمانرواي شهر ، نام پسر خسروپرويز
شهزاد (پ) :
شهسوار (پ) : دلاور، ماهر
شهيار (پ) :
شيان (پ) : درختي بلند ، خون سياووشان
شيدفر (پ) :

شاورد : هاله ، خرمن ماه

شاورک : آوازی قدیمی که آنرا نیشابورک هم گفته اند

شایا :سزاوار ، شایسته

شایان : لایق ، سزاوار ، شایسته

شایاندخت :دختر شایسته ، شایان توجه

شايسته (د) : با ارزش ، سزاوار ، درخور ، لایق 

شایگان : سزاوار شاه ، شاهوار ، درخور، شایسته

شب افروز : شمع ، چراغ ، کرم شب تاب ، نوعی دیبا

شب بو (د) : نام گلي است

شبانه : منسوب به شب ، هنگام شب ، مربوط به شب

شباهنگ :مرغ سحر خوان ، بلبل شب // ستاره ی صبح ، ستاره شعرای یمانی

شبآوا: بانگ شب ، ناله و زاری

شبآویز : نوعی جغد ، مرغ حق

شبتاب : آنچه در شب بدرخشد، شبچراغ ، ماه ، قمر، کرم شب

شبدیز: سیاه فام ، شبرنگ ، نام اسب خسروپرویز 

شبرنگ :روشنی شب

شبرو :از نام های قدیمی

شبگون : تیره ، سیاه ، به رنگ شب ، گوهرشبچراغ

شبگیر: سحرگاه ، صبح زود ، مرغی که در وقت صبح بخواند

شبنم (د) : ژاله

شراره (د) : جرقه، ريزش آتش

شراره: جرقه، ریزش آتش

شرمين (د) : شرم دار ، باحیا و آزرم//شرمنده

شروین : نام یکی از سرداران شاپور پسر شاپور دوالاکتاف

شكربانو (د) :

شكرناز (د) :
شكفته (د) :

شکوفا :باز شدن غنچه گل

شكوفه (د) : گل‌هاي رنگارنگ ميوه
شكوه (د) : بلندجايگاه، با عظمت

شكوفه :گل‌های رنگارنگ میوه

شكوه :بلندجایگاه، با عظمت

شگون: خجستگی، با شانس

شگون (د) : خجستگي، با شانس
شنايا (د) : همه چيز دان

شهبانو : بانوی شاه ، ملکه

شهدخت :دختر شایسته و بزرگ منش

شهربانو (د) : نام زن رستم
شهرخ (د) :
شهردخت (د) :
شهرزاد (د) :
شهرناز (د) : نام خواهر جمشيد
شهرنواز (د) : خواهر شاه جمشيد پيشدادي
شهرو (د) : نام مادر برزويه پزشك
شهرود (د) : نام زن سهراب ومادر يرزو

شهروی :شکل دیگر ش شه رو ، خوش چهره

شهرویه :همانند شهروی

شهگل (د) :
شهلا (د) :
شهناز (د) :
شهنواز (د) :
شهنوش (د) :شاه نوشیده

شهين (د) :

شهين بانو (د) :

شهین دخت :شکل دیگر شاهدخت

شورانگيز (د) :

شوریده :عاشق پریشان ، آشفته

شوکا :نوعی آهوی خوش خرام ، غزال

شيدا (د) : دیوانه

شیدانه :درخت عناب
شيدبانو (د) :

شيددخت (د) :

شيدرخ (د) :

شيده (پ) : نام پسر افراسياب

شيدوَر (پ) :

شيدوش (پ) : نام پسر گودرز. پهلوان نامي زمان

شيردل (پ) : شجاع، دلير

شيرزاد (پ) : زاده شير، بچه شير ، نامي از روزگار انوشيروان

شيرمرد (پ) :

شیرناک :از نام های باستانی ایران

شيروان (پ) :

شيروَش (پ) : همانند شير

شيرين (د) :

شیرین دخت :دختر زیبا و خوش

شيرين گل (د) :
شیرینه :همانند شیرین ، شیرین کام

شيشَم (پ) : از ابزار خنياگري

شيفته (د) : عاشق

شيوا (د) : رسا و بلند و كشيده

شیلا :از نام های هندی
شیلانه :نوعی میوه خوشگوار

شیوا :رسا و بلند و كشیده

شیوه : ناز وکرشمه ، هنر و زیبایی

 

غ

غارن : نام سپهداری از لشکرشاه فریدون پسر کاوه ، یک از خاندان های نامدار در روزگار اشکانیان

غباد : کیغباد پدر کیکاوس از پادشاهان کیانی

غمزه : ناز ، عشوه
غنچه (د) : گل ناشکفته ، کنایه از دهان معشوق ، نوایی در موسیقی

 

ف

 

فاخته: قمری ، مرغ خوش آواز
فاتك (پ) : نام پدر ماني داومند (مدعی) پیامبری در دوران ساساني

فادوسبان : امیر اصفهان در اواخر دوره ی ساسانی

فارسیریس : دختر اردشیر دراز دست

فارناس : برادرزن داریوش سوم هخامنشی

فايديم (د) : گل نيلوفر، نام همسر داريوش، دختر هوتن

فرابه : از ملوک کابل در قرن پنجم ه

فراتاگون (د) : نام دختر آرتان، برادر داريوش بزرگ
فرانك (د) : نام مادر شاه فريدون

فراتاگون :نام دختر آرتان، برادر داریوش بزرگ
فُراته :آب انگور ، شیره رز
فراتین :گفتار آسمانی ، پیام سروش ، کلام غیبی

فراخته : افراشته ، افراخته

فرادید : پدیدار، آشکار

فراز (پ) : بالا، بلندي
فرازمان (پ) :

فرازمند (پ) :

فرازنده : گشاینده ، بلندکننده ، مسدودکننده

فرازین :برترین ، بالاترین
فرازه :شکل دیگر فراز

فرامرز (پ) : نام پسر رستم زال

فرامرز : پیش آمرزنده ، پسر رستم پهلواتن ایران

فرانك :نام مادر شاه فریدون
فراویز :زیور و گوهری که پیرامون لباس می دوزند
فرانک : فرانه ، پروانک ، حیوانی است به اندازه سگ به رنگ آهو

فراهان : از بخشهای شهرستان اراک

فرایین : از بزرگان عهد غبادستانی

فربُد (پ) : نگهبان و نگهدار فر

فربود (پ) : راست و درست

فربود : مناعت ، کبر ، بلندی

فرتاش : وجود ، هستی

فرجام : پایان ، عاقبت ، سرانجام

فرخ (پ) : فرخنده ، خجسته // نیک

فرخ ناز (د) :
فرخنده (د) : مبارك، پرارج

فرداد (پ) :

فرداد : داده ی زیبایی و شکوه

فردادت : پیشداد ، نام برادرزاده ی خشایارشاه

فردخت (د) : دختر باشکوه و زیبا

فردوس : بهشت ، باغ و بوستان ، فارسی آن پردیس

فردوسی

فردید :یکپارچگی ، یگانگی
فردين (پ) : پيشرو در دين ، مخفف کلمه فروردین ماه اول بهار

فرزاد (پ) :

فرزام (پ) : لایق ، سزاوار، درخور

فرزان (د) :
فرزانه (د) : گرامي، ارجمند

فرسا : کهنه کننده ، خسته کننده ، ساینده// پوشاننده ، رازدار ، پاک کننده


فرسيما (د) : دارای چهره ی زیبا
فرشته (د) :

فرشک : خوشه کوچک انگور

فرگل :گلدسته باشکوه ، گلی باشکوه
فرگون (د) : مانند روشنايي
فرمهر (د) :

فرناد :توانایی ، کنار کم عمق دریا ، ساحل رود
فرناز (د) :

فرنگ  : دختری در خاندان شاهی آناتلی در زمان اشکانی
فرنگيس (د) : نام دختر افراسياب، زن سياوش، مادر شاه كيخسرو كياني
فرنوش (د) :
فرني (د) : بسيار ، افزون و فروزان
فروردين (د) : نخستين ماه هر سال

فروز :فروغ و روشنایی ، تابش نور
فروزا: منسوب به فروز
فروزان (د) : نوراني، شعله ور
فروزش (د) : روشن
فروزنده (د) :

فروزه : شکل دیگر فروز
فروغ (د) : روشنايي، تابش
فروغبانو (د) :
فرزين (پ) : وزیر در بازی شطرنج
فرشاد (پ) : شادبخت ، شادمان
فرشوشتر (پ) : يكي از وزيران كي گشتاسب
فرشيد (پ) : نوراني تر
فرمنش (پ) :
فرنام (پ) : نام يكي از سرداران شاپور
فرنوش (پ) :
فرهاد (پ) : پيشرو قانون .نام پهلواني در شاهنامه . نام چند پادشاه اشكاني
فَرََهمند (پ) :
فَرهود (پ) :
فرهومند (پ) : باشكوه و بزرگ
فُرود (پ) : نام پسر سياوش
فْرَََوَرِتيش (پ) : نام دومين پادشاه ماد
فَرَوَشي (پ) : فَرَوَهَر، نيروي اهورايي
فَرَوَهَر (پ) : نيروي اهورايي درون انسان

فريبا (د) : فريبنده
فريماه (د) :
فرين (د) : نام يكي از دختران اشوزرتشت
فريناز (د) : از نام‌هاي برگزيده
فریا :یار ، همراه ، همدل
فریاد :صدای رسا ، تخلص شاعری هندی
فریبا :فریبنده
فریدا : شکل دیگر فریده
فریده :ثابت سخن ، با غرور
فریر :گیاهی بسیار خوشبو
فریز :گیاهی همیشه سبز و شاداب
فریس :شکل دیگر فریز
فریش :شادباش ، آفرین
فریماه:
فرین :نام یكی از دختران اشوزرتشت
فریناز:
فريان (پ) : خانداني از دوستان اشو زرتشت
فريبرز (پ) : نام پسر كيكاووس
فريدون (پ) : از پادشاهان پيشدادي، نجات دهنده قوم آريا

فرشته : ملک ، فرستاده ، هریک از موجودات روحانی آسمانی

فرشته ای در آیین زردشت ، ایزد موکل بر زمین

فرشید : دارای فر درخشنده

فرشیدور: برادر ویسه از پهلوانان توران ، برادر اسفندیارپسر

فرطوس : پهلوانی از لشکر افراسیاب

فرغار: خیسانیده ، سرشته ، آغشته

فرمان : حکم ، توقیع پادشاه ، رل ماشین

فرناباد : والی آسیای صغیر در زمان اردشیر دوم هخامنشی

فرناز : داری ناززیبا

فرنگیس : دختر افراسیاب و زن سیاوش و مادر کیخسرو

فرنوخ : فرمانده ارتش سواره نظام خشایارشاه

فره سروش : نام گرد آورنده ی فرهنگ پراکنده ی مزدیسنا در سده

فرهاد : نام پهلوانی در شاهنامه ، نام پنج تن از پادشاهان اشکانی

فرهادک : نام اشگ پانزدهم

فرهخته : مودب ، آموخته ، ادب کرده

فرهمند : دارای فرد ، خداوند فر ، شکوهمند

فرهنگ : ادب ، تربیت ، دانش ، نام مادر کیکاوس

فرهومند : باشکوه و بزرگی

فرهیم روا : نام یکی از نیای مادری زردشت

فرواک : پیشین سخن ، پیشگفتار ، نام پسر سیامک و پدر هوشنگ

فروتن : متواضع ، افتاده ، خاضع

فرود : زیر ، پایین ، بعد ، پس ، اصطلاحی در موسیقی

فرورتیش : دومین پادشاه سلسله ماد

فروردین : نام اولین ماه در سال خورشیدی

فروز : روشنایی ، روشنی ، نام موبدی در یزد دوره ی قاجار

فروزان : درخشنده ، تابنده در حال درخشیدن

فروزانفر: دارای فره ی روشنایی

فروزش : روشنی ، تابندگی

فروزین : منسوب به فروز

فروزینه : آنچه بدان آتش افروزند

فروغ : تابش ، روشنایی

فروهر :

فروهکفر : نام بهدینی است در فروردین یشت

فروهل : نام پهلوانی است ایرانی

فریبا : فریبنده ، فریب دهنده ، زیبا

فریبرز: دارای قامت شکوهمند ، پسر کیکاوس

فریجاب : شبنم ، قطره باران

فریدخت : دختر زیبا و با فروشکوه

فریدون : از شاهان پیشدادی ( در پهلوان فریتون ) دارای سه نیرو

فرینام : دارای نام زیبا

فرینوش : پسر وزیر فغفور در قصه همای و همایون

فریور : راست و درست

فسانه : مخفف افسانه

فسون : مخفف افسون ، جادو ، سحر

فَغَند :پرش موزون همانند آهو

فلاتوس : استاد عذرا معشوق و امق

فلامك (د) : الماس گلي رنگ
فلاوه :سرگشته ، مجنون ، عاشق زار

فلور : گل

فلورا : گلها

فنک :پوشش گرمابخش
فورک :دختر هندی همسر بهرام پنجم ساسانی
فيروزه (د) : گونه ای نگين انگشتر است

فوكا (پ) : نوعي درخت بيد
فوگان (پ) : نوشيدني از دانه جو
فولاد (پ) : ( پولاد ) آهن خالص

فولادزره : نام پهلوانی است

فولادوند : درای تنی چون فولاد ، صاحب فولاد

فولادین : محکم ، سخت ، از فولاد

فومن : از شهرهای زیبای استان گیلان

فيروز (پ) : نام هجدهمين پادشاه ساساني
فیروزان : نام یکی از سرداران یزرگرد سوم

فیروزبخت : بختیار

فیسا :تاووس ، پرنده خوش رنگ
فیوشت : نام بهدینی در بند فروردین یشت

 

ک

 

 

کابک :آشیانه پرندگان ، خانه کبوتر

کابوک :شکل دیگر کابک

کابی : کاوه

کات : نام پدر وهودات در بند 124 فروردین یشت

كاچار (پ) : سر و سامان

کارا : اهل کار، قابل کار ، کاری

کارآزما : مجرب ، آزموده ، تجربه کننده

كاردار (پ) : پسر مهر نرسي از ارتشتاران دوره ساساني

کاردان : آگاه ، داننده ی کار، مطلع ، خدمتگزار

كارن (پ) :

کارو : نوید دهنده

كاري (پ) : تلاشگر

كاساندان (د) : نام زن كوروش بزرگ و مادر كمبوجيه

کاسانه :پرنده ای با رنگهای سبز و سرخ

کاکا : برادر ، برادر بزرگتر

کاکبان :گل کاجیره ، گونه ای از گل

کاکو : برادر مادر ، دایی ، خالو

کامبخش : مراد بخش ، بخشنده کام دهنده ی آرزو

كامبوزيا (پ) : كمبوجيه

كامبيز (پ) : صورت فرانسوی کمبوجیه ( کامبوزیا )

کامبین :به آرزو رسیده ، کامیاب

كامجو (پ) :

كامدل (د) :

كامدين (پ) :

كامران (پ) : نام دانشمندي زرتشتي اهل شيراز

کامران : بهره مند ، کامیاب

كامروا (د) : خوشبخت، خرسند ، کسی که به مراد و مقصود خود رسیده ، کامیاب

کامک :خواهش و آرزو ، خواسته و نیاز

كامكار (پ) : كامروا، كامران

کامگار: کامکار ، موفق ، سعادتمند ، کامران

کامل : به کمال رسیده ، بی عیب و نقص ، فاضل ، پر ، دانا

کاملیا : درختی کوچک زینتی با گلهای زیبا و خوشرنگ

کامناسگیر : نام شاهی از دودمان اشکانی و فرمانروای خوزستان

کامنوش :کامیاب ، کامروا ، خوشبخت

كاموس (پ) : نام يكي از سرداران افراسياب تورانی

كامياب (پ) : كامروا، خوشبخت ، کامجوی ، پیروز ، کامران ، کام یافته

كاميار (پ) : كامياب ، كامروا ، پیروز ، کامران

کانون : از ماههای سریانی ، مرکز ، محل اصلی ، باشگاه ، قاعده

کاوس : از پادشاهان سلسله ی کیانی ، پسر کیغباد و پدر سیاوش

كاوش (پ) : جستجو كردن، كاويدن

کاوُل :سفره دار ، چاشنی گیر

كاوه (پ) : نام آهنگر نامداري كه پادشاهي آژی دهاک (ضحاك) را برانداخت

كاووس (پ) :

كاويان (پ) :

كاويش (د) : پيمانه شير

کبوجیه : کمبوجیه ، کمبوجیا ، کامبوزیا ، کامبیز، چند تن از شاهان

کبوده :درخت تبریزی ، سپیدار

كبيتا (د) : نوعي شيريني
كتایون (د) :نام زن كی گشتاسب در شاهنامه و مادر اسفندیار

کتمار: پهلوانان ایرانی ، پسر قارن
كرتير (پ) : نام موبد موبدان روزگار شاپور يكم
كشور (د)  :
كشوربانو(د)  :

کَراک : پرنده ای سپید رنگ و ساحلی

کرانه :ساحل ، حاشیه دریا

كركوي (پ) : از نوادگان سلم، پسر فريدون
کرگسار: مانند کرگدن ، کرگدن سر ، پهلوانی تورانی

کشواد : پدر گودرز ، پهلوان در روزگار فریدون شاه پیشدادی ، به

کلاله : موی پیچیده ، مجعد ، کاکل ، دسته ی گل

کلاهور: از پهلوانان مازندران در روزگار کیکاوس و رستم

کلباد : از سرداران تورانی در روزگار پشنگ و منوچهر پیشدادی
كمبوجيه (پ) :

کمانگر : کمان سز ، کمان دار

کمانگیر : تیرانداز، کمان دار ، لقب آرش ، کماندار و تیرانداز مشهور

کمند : ریسمانی محکم و بلند که برای به دام انداختن بکار می رود

کنجر : نام پسر ذاب

کنداگشسب : از سرداران روزگار هرمز ساسانی ، همدست بهرام

کندرو : نام یکی از بزرگان روزگار شاه فریدون

كُنيا (د) : دختري كه ازدواج نكرده است
كي بانو (د) :
كي دخت (د) :
كيارنگ (د) :
كيانبانو (د) :
كياندخت (د) : دختر شاهانه ، شاهدخت

كيسر (د) :
كيميا (د) : كمياب
كيوان بانو (د) :
كيوانچهر (د) :
كيواندخت (د) :
كيوانرخ (د) :
كيوانزاد (د) :
کهبد : خداوند کوه ، زاهد کوه نشین

کهرم : شاهزاده تورانی و پسر ارجاسب

کهزاد : کوهی ، زاده کوه

کهیلا : پهلوانی از توران

کوارزم : نام پسر اردشیر از کیانیان

کوارسمن : نام بهدینی است در بند 103 فروردین یشت

کوپال : گرزآهنین ، عمود

کوچک : خرد ، صغیر ، اندک ، قلیل ، بچه ، طفل

کوراب : نام پدر بهدبن بهرام از زردشتیان یزد در سال 981 یزدگردی

کورس : تلفظ یونانی کوروش

كورنگ (پ) : نام پادشاه زابلستان و پدر زن جمشيد پيشدادي ، نام پسر بیداسب پسر تور برادر گرشاسب
كوروش (پ) : بنيانگزار شاهنشاهي هخامنشي
كوسان (پ) : نام رامشگري است
كوشا (پ) : کوشنده ، سعی کننده
كوشان (پ) : کوشش کننده ، ساعی ، در حال کوشش
كوشيار (پ) : نام يكي از سرداران تبري
كيا (پ) : بزرگ، صاحب، پادشاه
كيافر (پ) :
كيامرد (پ) :
كيامنش (پ) :
كيان (پ) : جمع كي، پادشاه

کوهرنگ : معروف ترین قله ی زرد کوه بختیاری

کوهیار : کوهی ، یار کوه ، کوهیار بن کارن برادر مازیار در قرن سوم

كيان پور (پ) :
كیاندخت :
كيانزاد (پ) :
كيانفر (پ) :
كيانمهر (پ) :
كيانوش (پ) : نام برادر شاه فريدون پيشدادي
کیادخت :شاهدخت ، دختر بلند جایگاه
کیان چهر :دختری با چهره شاهانه
كيغباد (پ) : نام سردودمان و نخستين پادشاه كيانيان
كيكاووس (پ) : پدر سياوش و پدر بزرگ شاه كيخسرو كياني

كيهان (پ) : جهان، گيتي
كيوان (پ) : نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذركيوان
كيومرس (پ) : نام نخستين انسان روي زمين
كی بانو :
كی دخت :
كیسر :

کی پشین : پسر کیغباد

کیا : مرزبان ، والی ، حاکم ، بزرگ ، سرور

کیادخت : دختر شاه ، دختر حاکم

کیارش : کی آرش ، شهریار دلیر ، پسر کیغباد

کیاست : زیرکی ، دانایی ، هوشیاری ، فراست

کیاکسار : پسرآستیاک و دایی کوروش

کیان : جمع کی ، بزرگان ، سروران

کیانوش : نام برادر فریدون شاه

کیاوش : مانند پادشاه ، مانند شاه

کیخسرو : پادشاه نیکنام ، پسر سیاوش سومین پادشاه کیانیان

کیغباد : شاه محبوب و گرامی ، پدر کیکاوی و اولین شاه کیانیان

کیمنش : دارای خوی وروش شاهانه ، بزرگ قدر

کیمیا : کنایه از چیزی که وجود ندارد ، كمیاب
كیوان بانو :
كیوانچهر :
كیواندخت :
كیوانرخ :
كیوانزاد :
کیجا :دختر خردسال
کیهان : دنیا ، گیتی ، جهان

کیهان خوش : نام کسی است در سنگ نوشته کوه کنهری

کیوان : ستاره زحل ، نام پدر موبد سروش از شاگردان آذر کیوان

کیوش : نام پدر فریوریوس در بند 122 فروردین یشت

کیومرس : زنده فانی ، سر سلسه پیشدادیان

 

 

گ

 

 

 

گاتا (د) : سرودهاي جاودانه اشوزرتشت
گالوس (پ) : نام پسر فارناك پادشاه كپاد و كيه و هوتيس
گرامي (پ) : ارجمند، مقدم
گرانمايه (پ) : پرارزش، پر ارج
گرايش (پ) : گرويدن، پيروي
گَرشاسب (پ) : در اوستا به چم پهلوان نامي ، همانند رستم شاهنامه
گرگين (پ) : نام پهلوان نامي ايران
گرسیوز : دارنده ی استقامت و پایداری ، برادر افراسیاب

گرشا : پادشاه کوه ، گرشاه ، مقصود کیومرس نخستین پادشاه

گرشاسب : دارنده ی اسب لاغر و پنجمین پادشاه پیشدادی

گرگسار: پهلوانی تورانی در روزگار اسفندیار

گرگوی : از یاران افراسیاب

گرگین : منسوب به گرگ ، پسر میلاد از پهلوانان زمان کیخسرو

گروی : از نزدیکان افراسیاب کشنده سیاوش

گراز : نام یکی از پادشاهان ساسانی

گرامی : عزیز و محترم ، نام یکی از سرداران کی گشتاسب

گراناز :کسی که نازش ارزش دارد ، گران ناز
گردآفرید :نام دختر گژدهم و یكی از بانوان پهلوان
گُردویه :شخصیتی در زمان گشتاسب
گردیه :نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز

گرانمایه : با ارزش ، پر بها ، نفیس ، ارجمند

گرانمهر : دارای  مهر و محبت  بسیار

گرد آفرید : پهلوان زاده شده ، دختر گژدهم که با سهراب جنگید

گردآفريد (د) : نام دختر گژدهم و يكي از بانوان پهلوان
گرديه (د) : نام خواهر بهرام چوبينه و زن خسرو پرويز
گرداوژن: مبارز ، شجاع ، دلیر ، پهلوان

گردی :

گرزم : برادر اسفندیار

گزین : انتخاب کننده ، گزیده ، انتخاب شده ، پسندیده ، منتخب ،

گژدهم (پ) : از جنگجويان و سرداران كياني و پدر گردآفريد
گژدهم : پهلوانی ایرانی و پدر گرد آفرید

گژگين (پ) :

گستهم : منتشر شده و گشوده ، برادر طوس پسر شاه نوذر

گشایش : باز کردن ، افتتاح ، تسخیر ، حل

گشتا : بهشت ، فردوس ، خلد

گشتاسب (پ) : دارنده ی اسب نر، پدر بهرام چوبینه،  نام پنجمين پادشاه كياني، نام برادر اسفندیار

گشواد (پ) : نام پهلواني در شاهنامه
گشسب: نام سپهداری بوده است

گشن : نیرومند ، تنومند و انبوه

گشن جم : نام پدر منوچهر نویسنده ی نامه ی دینیک سال 250

گشن یزداد : نام پسر شهرین و خواجه سرای شاپور دوم

گشوات : نام کسی در کتیبه ی پهلوی کنار چشمه ی شاه عبدالله

گفرتور : از نیاکان شاه فریدون پیشدادی

گل :

گل آذين (د) : به گل زینت داده شده

گل آرا (د) : آراینده ی گل
گل آسا (د) :
گل آفريد (د) :
گل آگين (د) :
گل آور (د) :
گل آويز (د) : آویختن گل از شاخه ها ، گیاه آویز که برای زینت باغچه بکار می رود
گل آيين (د) :

گلاب (د) :
گلاله (د) : دسته گل ، زلف

گِلان :دسته ای از شاخه های گندم ، عبیر سرخ
گلباد (د) :
گل افروز (د) : موجب جلوه ی گل
گل افسر (د) :
گل افشان (د) : گل ریزیده ، پراکنده کننده ی گل
گل اندام (د) : نازك بدن، لطیف تن

گلباد : دارای بوی گل ، از پسران ویسه از پهلوانان تورانی

گلباد :
گلبار :افشاننده گل ، دارای بار گل
گلباز :کسی که با گل سرکار دارد ، گل آرا
گلبار: دارای بار گل
گلباش (د) :
گلبانو (د) : بانويي همانند گل
گلبان (د) :
گلبانگ :نوای بلبل ، لحنی در موسیقی ، بانگ بلند ، آوازرسا ، گلبار هم گفته اند
گلبانو :بانویی همانند گل
گلبد :زیبارو ، همچون گل
گلبَر :گل اندام ، گل بدن

گلبرگ : هر یک از برگ های یک گل ، همچون برگ گل

گلبن (د) : بیخ بوته گل ، درخت گل

گلبو :دارای بوی گل ، عطر آگین، خوشبو

گلبهار(د): گل بهار، کسی که چون گل بهاری است

گل برگ (د) : برگ هاي رنگين گل و شكوفه

گل بهار :دختری همانند گلهای بهاری
گل بهشت :بانوی زیبای دربار

گل بیز(د)  : گلریز، گل افشان ، خوشبو

گلپاد (د) :

 

گل پر (د) :  برگ گل ، گياهي خوشبو که در خوراکی ها بکار میرود
گل پري (د) : پری همچون گل ، زن زیبا و لطیف
گلپاره :پاره ای از گل ، همانند گل
گلپرور: باغبان ، پرورنده ی گل

گل پناه :پناه دهنده گل ، پناهنده گلها
گل پونه (د) : نام گلی همانند نعنا ، بوته ی جوان وتازه ، نوجوان

گل پیرا :پیرایش دهنده گل ، گل آرا

گلپیرهن : پیراهن او از گل ، گلپوش

گلپوش :پر شده از گل ، با پوششی از گل ، پوشیده از گل ، گل پوشیده
گل پیکر (د) : گل بدن ، کسی که بدنش مانند گل زیبا و لطیف است

گل تن (د) :

گلچهر (د) : زیبا، دارای چهره‌ای چون گل ، معشوقه ی اورنگ

گلچهره (د) : زيبا، داراي چهره‌اي چون گل، گل رو ، گل رخسار، گلرنگ ، گل رخ ، گلسا

گل چين (د) :

گل خند (د) :
گلخنده :خندان چون گل
گل دخت (د) : دختری همانند گل
گل دوست (د) : دوستار گل، گل پسند

گلدسته (د) :
گلديس (د) : به زیبایی گل ، همانند گل

گل ربا (د) :

گلرخ (د) : خوبرو، خوشگل ، خوش چهره ، زیبا روی
گلرخسار (د)  :زیبا، خوش چهره
گلرنگ(د)  :به رنگ گل ، رنگارنگ
گلرو (د)  :زیبا روی ، گلچهره
گلروی (د)  :خوشگل ، زیبا
گلريز (د) : گل افشان ، آهنگی در دستگاه شور از موسیقی ایرانی

گلزا :زاینده گل ، پدید آورنده گل
گلزاد (د)  :زادة ی گل

گلزار (د) : گلستان ، محل رويش گل‌هاي فراوان
گلزر :گلی به رنگ زرد و زرین

گلستان (د) :
گلشن (د) : گلزار، گلستان
گلشيد (د) :
گلفام (د) :

گل گونه : به رنگ گل ، کسی که گونه اش سرخ باشد

گلنار (د) :
گلناز (د) : گل انار
گلسا :شبیه و مانند گل
گلسار :جایی پر از گل ، مانند گل
گلساز :سازنده گل ، پرورش دهنده گل
گلستان : جای گل ، باغ گل
گل سان (د) :
گل سيما (د) :
گلشا :گل شاهانه ، گل + شاه
گلشاد (د)  :دختری که مانند گل شاد و با طراوت است
گلشن :گلزار، گلستان
گلشه :شکل دیگر گلشا

گل شهر: شهرگل ، نام زن پیران ویسه (سپهسالار افراسیاب) بوده است

گلشید :گلی همانند خورشید ، آفتابگردان

گلشن : گلزار، گلستان ، باغ گل

گلفام :گلگون ، همانند گل

گلفر :افروزنده گل ، دارای شکوه گل
گل فروغ: روشنایی و فروغ گل
گل فشان (د) :

گل کار: باغبان

گل گون (د) : سرخ رنگ، برنگ گل
گل گونه (د) : مانند گل، به رنگ گل
گلنا :دیده ، مردمک چشم
گلنار :گل انار ، شکوفه سرخ انار ، کنایه از می سرخ رنگ
گلناز :دختری با ناز و غمزه گل
گلنام (د) : همنام با گل ، نکونام
گلنواز (د) :

گل نوش (د) :
گل وش (د) :
گلی :منسوب به گل
گلی ناز :

گلي (د) :

گلین : عروس

گلي ناز (د) :

گهر (د): گوهر

گهر بار :پرشده از گوهر ، انباشته از مروارید
گهربانو (د) :
گهرچهر (د) : زیبا چهره ، به شکل مروارید
گهردخت (د) : دختری با ارزش ، همانند جواهر
گهرناز (د) : کسی که نازش قیمتی است

گهرنگار (د) :
گوهر (د) : جواهري با ارزش ، مروارید ، جواهر ، نژاد اصیل
گوهربانو (د) :
گوهرچهر (د) :
گوهردخت (د) :
گوهرزاد (د) :
گوهرسان (د) :
گوهرشاد (د) :
گوهرشيد (د) :
گوهرفشان (د) :
گوهرناز (د) :

گوهرین: آراسته ، گوهر سرشت
گیتا :شکل دیگر گیتی
گيتي (د) : جهان هستي

گیتی دخت :دختر نمونه جهان
گیتی فر :دختری با فر وشکوه جهانی
گیرا :جذاب ، دوست داشتنی
گيسو (د) : زلف نگار
گيسيا (د) :

گیلار :پرنده ای در شمال ایران

گنجور : نگهبان گنج

گوارا (پ) : خوش‌آيند، با مزه
گودرز (پ) : نام پسر گيو، از پهلوانان نامي لشكر كيكاووس
گوپال : کوپال

گودرز: از پهلوانان شاهنامه در عهد کاوس و کیخسرو

گورنگ : برادر گرشاسب و پدر نریمان

گوشیار: نگهبان چهارپایان

گونه : رخسار ، نوع

گوهر: کانی ، سنگی معدنی و قیمتی ، طبع ، سرشت ، نژاد

گوهرزاد : زاییده شده ی گوهر

گوهرشاد : گوهرشاد بیگم زن سلطان شاهرخ میرزا گورکانی

گوهرملک : گوهر کشور، گوهر شاهی

گوهرین : منسوب به گوهر

گویا : سخنگو ، سراینده

گویان : گوینده ، در حال گفتن


گیتا : گیتی ، جهان

گیتی : جهان

گیسو : زلف ، موی سر زنان

گیل (پ) : گرد و پهلوان ، مجموعه طوایفی که ساکن گیلان شده اند

گيو (پ) : پهلوان ايراني

گیلار : نام پرنده ای است در شمال ایران

گیلان : مملکت گیل ها ، نام استان سر سبز و زیبای شمال ایران

گیهان : کیهان

گیو : پدر بیژن و پسر گودرز ، از پهلوانان مشهور شاهنامه

گیو : نام فرماندار نیروی دریایی اردشیر دوم هخامنشی

گیو مرس : کیومرس ، زنده فانی

گیوا : جذاب ، فریبنده

گیوبر : دارنده ی گاو ، فرماندار پاسارگاد در هنگام یورش اسکندر

گیوپی و نگهو : فربه کننده ی گاوان ، نام بهدینی در فروردین یشت

گیوتم : نام یکی از دشمنان زردشت در بند 16 فروردین یشت

گیوداد : آفریننده ی زمین ، نام یکی از سرداران کوروش

گیوش : نام پدر فریوریوس در فروردین یشت

گیومات : نام مغی که به دروغ خود را بردیا نامید و داریوش او را شکست داد.

 

 

 

ل

لاد بُن :شکل دیگر گلبن
لاچین :پرنده شکاری ، کنایه از چشم زیبا، شاهین شاهکاری ، پدر امیر خسرو دهلوی شاعر فارسی
لادن (د) : نام گلي است

لار: نام پسر گرگین میلاد است ، نام شهری دراستان فارس

لاشار : یکی از ده های بمپور شهرستان ایرانشهر
لاله (د) : نام گلي است ، گلهای پیازدار، دارای کاسه و جام زیبا

لاله پوش : پوشیده از لاله

لاله جبین : خوبروی ، سرخ رو

لاله چهر :زیباروی همانند گل لاله

لاله دخت  : دختری چون گل لاله ، زیبا روی
لاله رخ :باچهره ای چون گل لاله
لاله رو (د) : خوب صورت ، سرخ رنگ

لاله زار: باغ لاله های سرخ رنگ
لاله گون (د) : مانند لاله ، سرخ گونه
لاله وش (د) : مثل لاله ، زیبا روی ، خوش صورت

لبخند (د) : تبسم ، خنده ای که روی لبها نشیند

لبینا :از الحان موسیقی باستانی ایران

لپور: نام سپهبدی از مردم سواد کوه در سده ی سوم یزدگردی
لَچَك (د) : دستمال سه گوش

لهاک : نام برادر پیران ویسه تورانی
لهراسب (پ) : دارنده ی اسب تند رو ، ازشاهان سلسله ی کیانی ، پدر گشتاسب

لیشام : مردی دیلمی در قرن سوم ه ( تبرستان 2 )

ليو (د) : خورشيد، آفتاب
 

م

 

ماخ: نام دانشمندی بوده  از مردم خراسان همزمان با هرمز

مادریک :همسر تهماسب و مادر زو
ماراب :شانس و بخت تازه
ماراسیند : (مهر اسپند ) کلام مقدس ، نام پدر آذرباد

مارال (د) : آهو ، خوب ، نیکو

مارسا :خوش نقش ونگار ، رنگارنگ

مازار: نام یکی از سرداران مادی کوروش بزرگ ( پیرنیا )

مازستا : مهتر، نام پسر داریوش یکم

مازه : نام یکی از سرداران داریوش سوم

مازار (پ) : يكي از سرداران مادي كورش
مازنه (پ) : مازندران در اوستا
مازيار (پ) : نام پسر غارن، از اسپهبدان تبرستان در روزگار بابک خرم دین

ماسی :بی پروا ، بی باک
ماسيس (د) : نام دختر سي زين از خاندان ايراني سورن

ماسویه : نام داروساز بیمارستان گندی شاپور در روزگار هارون

ماش : نام پدر گشسب در سده ی سوم یزدگردی


ماكان (پ) : نام پسر كاكي يكي از فرمانروايان ايراني از سران سلسله دیالمه در قرن چهارم ه

مامک : مادر کوچک ، مادر مهربان

مام بانو :بانوی سرزمین مادری
مامدخت :دختری با مهر مادر
مامک :دختری از خاندان شاهی ارمنستان باستانی
مامکان :دختر پادشاه بلخ

مامون

مانا: شبیه ، ماننده ، همانا ، همانند ، پندار ، پنداری

مانترَه (د)  :سخن منش انگیز و مقدس
ماندان: پایدار ، مادر کورش بزرگ

ماندانا (د) : عنبر سیاه ، دختر آژی دهاک ، دختر آخرین پادشاه ماد ، همسر كمبوجيه

ماندگار (پ) : پایدار، ماندنی ، از نام های امروزی زردشتیان

مانده : توقف کرده ، درنگ کرده ، باقی ، ثابت ، بقیه ، ماننده ،

مانوش (پ) : نام پسر کی پشین پدربزرگ لهراسب ( یشتها)

مانمن :پیاله و جام می
مانوک :مرغابی تیز پرواز که سرخاب نیز نام دارد
ماني (پ) : نام پيكر نگار نامي در دوران شاپور

ماه :  کره ی ماه( سیاره ای  که بدور زمین می چرخد) // زیبا// نیک

ماه آب : نام بهدینی در عهد باستان

ماه آذر : یکی از دبیران خسرو انوشیروان ساسانی

ماه آفريد (د) : دختر تور پسر فریدون ، مانند ماه آفریده شده ، نام زن ايرج مادر منوچهر

ماهان (پ) : منسوب به ماه ، یکی از بخشهای شهرستان کرمان ، پسر كيخسرو ، پسر اردشير ، پسر غباد
 

ماه پری : پری مانند ماه ، زن خوشگل و زیبا

ماه تابان : زنی چون ماه تابنده

ماه جبین : کسی پیشانیش چون ماه است

ماه سیما: زیبا چهره ، ماهرخ
ماهفر :دارنده فر و شکوه و زیبایی
ماهرو (د) :

ماه بانو (د) : بانوی ماه ، زنی همچون ماه

ماهبد : نگهبان ماه ، نام اسپهبدی در روزگار ساسانیان

ماهپاره : زن بسیار زیبا ، پاره ای از ماه

ماهتاب : پرتو و نور ماه ، کنایه از روی معشوق

ماهتاج : کسی که تاجش چون ماه میدرخشد

ماهجهان : ماه دنیا ، زیبای جهان

ماهچهر: صورت ماه، ماه روی

ماهدخت :دختر ماه چهره
ماه ديس (د) : مانند ماه ، زیبارو

ماهر (پ) : زبر دست
ماهرُخ (د) : خوشگل، زيبا

ماهسان :مانند ماه زیبا و روشن

ماهسیما : زیبا رو ، ماهرخ

ماهگون : به گونه ی ماه

ماه منیر : ماه درخشان

ماهنوش : همیشه زیبا ، ماه جاویدان

ماهوار (د) : مانند ماه، از گوشه‌هاي موسيقي
ماهوش (د) : مهوش ، زیباروی ، مانند ماه
ماهور :از دستگاه های موسیقی ایرانی ، یکی از هفت مقام اصلی


ماهین :منسوب به ماه ، زیبا روی

ماهیار: یارماه ، پیری در روزگار بهرام گور ، قاتل داریوش سوم

ماونداد (پ) : نام يكي از مفسران اوستا در زمان ساسانيان

مخمل (د) : نوعي پارچه

مدارا: ملاطفت ، نرمی کردن ، مهربانی نمودن ، لطف داشتن

مدیس : مانند ماه ، ماهروی

مرجان (د) : از گياهان دريايي

مرد خای : زن خشایار شاه

مرداد : مردنی ، درگذشتنی ، ماه پنجم سال خورشیدی (که واژه ی درست آن «اَمرداد» است به مانک جاودانی) ، هفتمین

مرداس : نام پدر ضحاک ماردوش

مردافکن : دلیر ، پهلوان ، شجاع

مردآویج : ( مردآویز) پسر زیار موسس سلسله ی زیاریان ( آل زیار)

مردآویز : (مرداویج) دلاور ، جنگنده

مردویه : شکل دیگر مردوی
مرسپند: گفتار مقدس
مرزبان : سرحددار ، مرزدار، نگهبان مرز ، اسپهبد مرزبان از شاهان
مرمر (د): نوعی سنگ سخت متبلور آهکی که از آن در نمای ساختمان بهره گیری می شود

مروا : فال نیک

مُروا :فال نیک ، دعای خیر
مرواريد (د) : گوهر باارزش دريايي

مروارید : جسمی جامد و گرانبها که از صدف بیرون می آورند

مزدا (پ) : داناي بزرگ، پروردگار، اهورمزدا (= خدا در آیین زرتشتی)
مزدك (پ) : نام پسر بامداد در دوران ساساني

مزدک :

مژده (د) : نويد ، خبر شادي ، خبر خوش
مژده ور : بشارت دهنده

مژگان (د) : مژه های چشم ، چشم پوش

مستان : در حال مستی

مشانا: مشی ، نخستین بانو در اساتیر ایرانی همانند حوا
مُشکان :همانند مشک ، خوشبو
مشکان دخت :دختر خوشبو ، به بوی مشک
مشکناز :نازنینی به بوی خوش مشک
مُشکین: آلوده به مشک ، با بوی خوش مشک
مشیان :شکل دیگر مشانا ، مشی

مَشيانه (د) : نام نخستين زن(حوا)

مشکبو : خوشبو ، دارای بویی چون مشک

مشکبید : درخت مشک

مشکین : مشک آلود ، سیاه رنگ

مشهور رنگ

مشيا (پ) : نام نخستين مرد در اوستا

منا : آرزو
مندوی :شهبانوی آرتاسش شاه ارمنستان در زمان اردشیر سوم
منوچهر (پ) : پهلوان نژاد، نام نياي سيزدهم اشوزرتشت ، نام ششمين پادشاه پيشدادي

منوشان : نام فرماندار پارس در روزگار کیخسرو کیانی
منوشفر (پ) : نام نیای منوچهر شاه پيشدادي

منوز : نام یکی از شاهان پارس در زمان سلوکی ها

منوش : از نیاکان لهراسب پادشاه کیانی

منوش خورنه : نام پانزدهمین نیای زرتشت

 

منوشگر : نام دختر زاده ایرج

منيژه (د) : خواهر فرنگيس، دختر افراسياب و همسر بیژن
مه آذر :شکل دیگر ماه آدر

مه آسا : مانند مه ، زیبا روی

مه آفرید :همسر ایرج ، مادر منوچهر شاه
مه آفرین: آفریننده ماه ، ماه آفرین

مهاندخت: دختر ماه جهره ، زیبا روی

مه پار :پاره ماه ، کنایه از زیبایی بسیار
مه پری :دختر زیبا همچون پری ، زن زیبا روی
مه پيكر (د) :
مهتاب (د) : نور آرام ماه
مهتا :مانند ماه ، به زیبایی ماه
مهتاب :نور آرام ماه
مهدخت (د) :
مهدیس :شکل دیگر ماهدیس

مه جبین: کسی که پیشانی او تابان است

مه چهر: با چهره ای همانند ماه
مه چهره :شکل دیگر مه چهر

مه زاد (پ) :
مهسا: بسان ماه
مهسان (د) :

مه سيما (د) : ماه رو, ماهرخ، زيبا
مهشید :پرتو افشانی نور ماه
مهفروز :افروزنده نور ماه ، فروغ آفرین
مهناز :
مهنگار :نگار و آراینده ماه
مهنوش :شکل دیگر ماهنوش


 

مهان : بزرگان ، مهتران

مهبانو : بانوی چون ماه

مهبود : وزیر خسرو انو شیروان ساسانی  

مهپاره : ماه پاره ،کنایه از زیباروی

مهتاب: نور ماه ، شعاع ماه

مهتر: بزرگتر، رییس ، سرور، خادم ، خدمتکار

مهدخت : دخترماه ، زیبا مانند ماه

مهر: محبت ، دوستی ، خورشید ، آفتاب ، ماه هفتم سال

مهر آرا :آراینده مهر و محبت ، آرایش دهنده خورشید

مهرآذر: از موبدان پارس در روزگار انوشیروان

مهرآزاد : خورشید روی آزاده

مهرآزما : مهرورز، عاشق ، آزمایش کننده ی محبت

مهر آسا :خورشید وش ، همانند نور خورشید
مهرآگين (د) : آکنده از مهر ، آمیخته با مهربانی
مهرآميز (د) :
مهرآور (د) : دوستی ورزنده ، ابراز محبت کننده

مِهراب (پ) : نام پادشاه كابل و پدر رودابه
مهران (پ) : يكي از هفت خاندان نامي دوران ساساني
مهربان (پ) : نگهبان روشنايي و مهر
مهربُرزين (پ) : دارنده برترين مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم

مهرادرنگ : دارنده ی فر و شکوه خورشید

مهراس : پدر الیاس مرزبان خزر در روزگار لهراسب

مهراسا (د) :

مهراسپند : کلام مقدس ، روز بیست و نهم هرماه خورشیدی

مهرافروز (د) : روشن کننده ی خورشید
مهرافزا (د) : آنكه مهر و محبت بيفزايد
مهرافزون (د) :
مهرافشان (د) :

مهران : از شهرهای استان ایلام در غرب ایران

مهراندخت : دختر مهران

مهراندیش : اندیشنده ی مهر و محبت

مهرانگيز (د) : انگیزنده ی محبت ، به وجود آورنده ی دوستی و مهر
مهرانه :همانند نور خورشید ، بامهر زیاد
مهر بار :انباشته از مهربانی

مهربان : محبت کننده

مهربانو (د) : بانوی خورشید

مهربرزین : یکی از آتشکده های مهم روزگار ساسانی

مهرپرور (پ) : پرورنده ی مهر و دوستی

مهرپوي (پ) :

مهرپویا : پوینده ی راه مهر

مهرپيكر (پ) :
مهرجو (پ) : جوینده ی محبت ، دوستی خواه

مهرچهر (د) :
مهرچين (د) :
مهرخ (د) :

مهرداد (پ) : داده ی خورشید ، نام چوپاني كه كوروش را پرورش داد

مهردخت : دختر خورشید، دختر خورشید گونه
مهر رخسار (د) :

مهرزاد (پ) : زاده مهر ، زاده ی خور شید ، فروغمند
مهر سا: بسان نور خورشید روشن و گرمابخش
مهر شید :نور و فروغ خورشید
مهركيش (د) :

مهرگان (پ) : جشن ملي ايران،  متعلق به مهر ، روز مهر که روز شانزدهم مهراست

مهرماه : دختر سلیمان خان عثمانی
مهرمَس (پ) : مهر بزرگ يا بزرگ مهر. نام نياي ششم اردشير بابكان

مهرناز (د) :
مهرنگار (د) :
مهرنواز (د) :
مهرنوش (پ) : نام يكي از چهار پسران اسفنديار

مهرنیا : از نژاد خورشید
مهر وَش :مانند خورشید و مهر آن
مهرو :بسان روی ماه روشن و زیبا ، خورشید روی

مهرورز : محبت کننده

مهروي (د) :
مهري (د) :

مهر یاب :جوینده مهربانی ، خواستار روشنایی، یابنده ی مهر ، مهرجوی

مهريار (پ) : بامحبت ، مهرورز
مِهرين (پ) :
مهروند : دارای محبت

مهرین : منسوب به مهر

مهزاد : زاده ی ماه ، زیباروی

مهسا : مانند ماه

مهستي (د) : بزرگترين ريشه ، ماه خانم ، ماه بانو

مهستی :بزرگترین ریشه

مهسیما : ماهرخ ، زیباروی

مهشيد (د) : مهتاب، روشنايي ماه ، نور ماه ، پرتو ماه
مهکامه : درآرزوی ماه زن ، کامیاب با روشنایی

مهناز (د) :
مهوش (د) : مانند ماه ، خوشگل، زیبا روی

مهناز : نازماه

مهنام : آنکه نامش ماه است

مهنوش : دختری در کتاب طوطی نامه

مهواره :شکل دیگر ماهواره
مهوش: مانند ماه ، خوشگل
مهی :نوعی بلور
مهین: بزرگ، بزرگتر
مهین دخت :دختر بزرگ و زیباروی
مهینه :شکل دیگر مهین ، بزرگی
مهيار (پ) : ماهیار ، کاتب فارسی دیلمی و شاعر قرن پنجم
مهین : مانند ماه ، زیباروی ، بزرگتر به کسر میم

مهين (د) : بزرگ، بزرگتر
مورد (د) : نام درخت هميشه سبز
مُوژان (د) : غنچه نرگس

مويز (پ) : دانه خشك انگور

میبو : دارای بوی می

ميترا (د) : مهر ، رب النوع ایرانی ، مظهر دوستي و محبت و صلح وصفا و روشنايي

میترا دخت :دختر مهر و پیمان
میچکا :پرنده ای کوچک ، گنجشک

میشا : مخفف همیشا ، همیشه ، گل همیشه بهار
میشان :شکل دیگر مشیا ، مشی
میمند :می گونه
مينا (د) : نام گلي است ، آرایش گردن ، شیشه شراب
مینا دخت :دختر روشن و میناگون
میناوش :به روشنی مینا ، مانند مینا ، به رنگ مینا
مينو (د) : جهان معنوي ، بهشت، فردوس

مینو دخت :شکل دیگر مینا دخت
مینو رخ :زیبا چهره ، نورانی
مینو زاد: زاده بهشت ، پاک و زیبا
مینوک :کوتاه شده مینو


 


 

ن

 

نابارزان : نام یکی از بزرگان دوران داریوش سوم هخامنشی

نادوک :

نادیا : امید

ناربُن :درخت انار
ناردان  : دانه خشک انار
ناردانه :شکل دیگر ناردان
ناردخت :دختر آتشین همانند گل انار
نارگل :گل سرخ انار
نارگون :همانند سرخی آتش
نارگیس :میوه نارگیل ، گیسو همچون آتش
ناری :بانو ، روبروی مرد

نارگل (د) : گل انار ، گلنار، شکوفه درخت انار
نارگون (د) : همانند سرخي آتش

نارون (پ) : درختی است زیبا و چتری
نارین : نرم

ناز (د) : دوست داشتنی// نام گلی است //کرشمه ، عشوه ، غنج و دلال // فخر ، تفاخر// نعمت

نازآفريد (د) :
نازآفرين (د) : پدید آورنده ناز ، پدیدگشته از نازو فخر

نازان :نازکننده ، بالنده ، با عشوه ، عشوه گر
نازبانو (د) : بانوی با لطف و ناز
نازپرور (د) : پرورش یافته در ناز و نعمت ( ناز پرورده)
نازپري (د) : پری با ناز ، زیبای نازدار ، بانوی با لطف و ناز

نازخاتون: خانم ناز ، ناز بانو

نازدانه : دردانه ، بچه ی محبوب پدر و مادر

نازدخت : دختر نازدار

نازدخت :دختری با ناز و دلبری

ناز رخ :دارای چهره ای نازنین

نازش : کرشمه کردن ، فخر ، تکبر ، تفاخر، موجب فخر

نازک : باریک ، نغز ، شکننده ، زودرنج

نازگل : گل لطیف و زیبا ، همانند گل با ناز وکرشمه

نازلی : نازدار

نازمهر (د) :

ناز نوش :خواستار نازنین
نازنين (د) : داراي ناز، نازك اندام، دوست داشتن ، محبوب

نازی :اهل ناز ، نازنین

نازياب (د) :
ناز یار :دارای ناز و عشوه
نازیدخت :دختری با ناز ، نازنین دخت
نازین :ناز دار ، باناز
نازینه: شکل دیگر نازنین

ناشا (پ) : دادگر
نافه :بوی خوش ، مشک دان آهو

نام آور : نامور ، معروف ، مشهور ، صاحب نام

نامجو (پ) : جوينده نام
نامدار (پ) : نامی ، معروف ، دارنده نام ، مشهور، صاحب نام
نامور (پ) : نامی ، معروف ، دارنده نام ، مشهور، صاحب نام

نامی : مشهور ، معروف ، دارنده نام ، مشهور، صاحب نام

ناوَرز (پ) : سرباز دريايي. از نام هاي دوران هخامنشي
نانا : مادربزرگ (ننه)

ناهی :کوتاه شده ناهید

ناهيد (د) : آناهيتا، پاك بانو، پاک و بی آلایش ، سیاره زهره ، ایزد آب در آیین زردشت
نايريكا (د) :
نخستين (د) : آغازين، اولين

نایاب : نادر ، انچه که یافت نشود

نخوذار: نام یکی از سرداران شاپور دوم ساسانی

نخوراز : نامی در عهد ساسانیان

ندا : آواز دادن ، بانگ ، فریاد

نرسی : پسر شاپور نوه ی اردشیر بابکان

نرگس (د) : نام گلي است

نرماهان : نام بهدینی در روزگار باستان

نرمیزدن : مهمانی دهنده ، نام بهدینی در فروردین یشت

نرمین :لطیف و ملایم
نرمینه: شکل دیگر نرمین

نريمان (پ) : دلير و پهلوان. داراي انديشه بلند و مردانه ، مرد سرشت ، نام پدر سام و نیای زال

نساك (د) : نام زن سيامك، پسر كيومرس

نستر :گلی سپید رنگ و خوشبو
نسترن (د) : نام گلي است

نستهن : نام برادر پیران ویسه ( نستهین )

نستود : از سرداران خسرو پرویز ساسانی

نَستور (پ) : نام پسر زرير، برادر شاه گشتاسب

نستوه : نام یکی از سرداران منوچهر ، خستگی ناپذیر

نَسرَم :نام باستانی
نسرين (د) : نام گلی زردرنگ است
نسيم (د) : باد ملایم و خنک ، بوی خوش و مفرح ، هواي ملايم بامدادي
نغمه :آواز ، سرود ، گوشه ای در موسیقی

نکو روی : خوب چهره

نكوزاد (د) :
نكويار (د) :

نكيسا (پ) : نام نوازنده نامي دوران خسرو پرويز

نگار (د) : چهرة زيبا

نگاره :شکل دیگر نگار ، نقاشی شده
نگارین :شکل دیگر نگار
نگار : نقاشی ، نقش ،بت ، صنم ، محبوب ، تحریر

نگاره: منقوش ، شکل ، صورت ، نقش

نگارین : منسوب به نگار، رنگ شده ، نقاشی شده ، آرایش شده

نگاه : دید ، نظر ، دیدار، توجه ، عنایت

نگهدار : محافظ ، نگهبان

نگين (د) : گوهرو سنگ بهادار که بر انگشتری گذارند
نمايان (پ) : آشكار، هويدا
نمک : در شیمی بلوری که از تاثیر اسیدها بر فلزات بوجود می آیند

نمکین : با نمک ، ملیح

نمونه : مانند ، اندکی از بسیار ، نمودار ، نمرده

نمیرا : پاینده ، نمیر ، کسی که نمی میرد

نهان : پنهان، ناپیدا، پوشیده

نهفت : پوشیده ، پنهان ، خلوتخانه ی شاهان

نهیب : آواز ترسناک ، بیم ، هیبت ، گوشه ای از دستگاه ماهور

نو آیین : تازه آراسته ، بدیع ، رسم تازه ، دین جدید

نو بهار : آغاز فصل بهار ، گل و شکوفه تازه درخت ، معبد بوداییان در بلخ بوده است

نوا : آواز ، نغمه ، آهنگ // توشه ، خوراک راه// پرده ای از دوازده پرده ی موسیقی

نواز : نوازش ، نوازش گر، لطف کننده

نوازش : دلجویی ، مهربانی ، لطف ، شفقت ، مرحمت

نوبخت (پ) :  دوران ساساني
نوبهار (پ) : نام نويسنده ی دساتير
نوتريكا (پ) : نام سومين برادر اشوزرتشت

نوبخت : تازه بخت ، جوانبخت

نوبر : میوه ی نو رسیده ، گیاه پیش رس

نوتاش : همیشه ، دایم ، سرمد

نوذر (پ) : يكي از سه پسران منوچهر از پادشاهان پیشدادی
نورد : چین و تاب ، اندوخته ، ذخیره ، چوبی که با آن خمیر را پهن می کنند

نورسته (د) : جوانه ی تازه

نوروز : روز نو ، روز جدید ، بزرگترین جشن ملی ایرانیان در نخستین روز سال

نوزاد : کودک تازه به دنیا آمده ، زاده ی جدید

نوژن : نوژ، ناژ، ناژو ، نوعی درخت کاج و سرو

نوش (پ) : شهد، عسل ، انگبين
نوش آذر (پ) : نام پسر آذرافروز ، آتش جاوید ، نام برادر اسفندیار

نوش آسا : همچون شهد ، مانند عسل

نوش آفرین : آنکه شیرینی تولید میکند ، عسل ساز

نوش آور : گلبرگی  که دارای شهد و نوش است

نوشا : آشامنده ، نوشنده

نوشابه : نوشیدنی

نوشاد : بنایی بوده در شهر بلخ ، داماد

نوشافرین :بانویی در شمال آذربایگان

نوشاور :گلبرگ شیرین با شهد عسل

نوشخند : تبسم ، خنده ی شیرین

نوشدخت : دختر شیرین و شاد

نوشروان : انو شیروان ساسانی

نوشزا د : زاده شیرینی ، شیرین زاد ، زاییده از عسل وشهد ، آزاده ی جاوید ، پسر انوشیروان

نوشفر : دارای فر جاوید

نوش لب : دارای لب شیرین

نوشناز : دارای ناز و ادای شیرین

نوشه : جاوید ، پایدار، نیکو، گوارا

نوشيروان (پ) : انوشيروان.

نوشه :زنگین کمان ، نام دختر نرسی پادشاه ساسانی
نوشید : نام مادر مانی در زمان ساسانی
نوشي (پ) : نوشيروان

نوشين (د) : شيرين و گوارا، آشامیدنی شیرین
نوشین دخت :دختر شیرین و ناز
نوشینه :نوایی از موسیقی قدیم ایران

نوگل (د) : گل تازه و با طراوت
نونهال (د) : نهال تازه، درخت جوان، کنایه از کودک

نونا :  مادر ابراهیم پیامبر

نويد (پ) : مژده ، شادماني، بشارت ، خبر خوش، وعده ی نیک

نوین : تازه ، جدید

نیاز : خواهش ، حاجت ، تمنی

نیازم : نام یازدهمین نیای زردشت

نيايش (د) : نماز بردن
نیرم : نریمان

نیرو : توانایی ، قدرت ، زور

نیرومند : قدرتمند ، زورمند

نيسان (پ) : ني‌زار، محل روييدن ني

نیسه :سایه ، هاله نور

نیشاپور: نام یکی از مفسران اوستا در دوران ساسانیان

نیفرات : از سرداران داریوش سوم

نيك پي (پ) : خجسته ، خوش قدم
نيكدل (پ) :
نيكروز (پ) : سعادتمند، خوشبخت
نيكزاد (پ) :
نيكنام (پ) : نيكونام، خوشنام
نيكو (پ) : خوب، زيبا، نيكو كار
نیكچهر :
نیكچهره :
نیكدخت :
نیكرخ :
نیكروی :
نیلا :نیلگون ، به رنگ آسمان
نیلگون :به رنگ نیل ، آبی دلنشین، آبی سیر ، لاجوردی
نیلوپر :شکل دیگر نیلو فر ، نام گلی است
نیلوفر : نام گلی است

نيما (پ) : نام يكي از شاعران ايراني ، کوچک ، خرد ، علی اسفندیاری نیما یوشیج پدر شعر نو

نیمتاج : تاج کوچک ، تاج عروس

نینا :

نیک : خوب که جلو بسیار از نامها قرار می گیرد مانند : نیک افروز،

نیک اختر : خوب ستاره ، خوشبخت ، خوش اقبال

نیک پی ، نیک تن ، نیک چهر ، نیک خو، نیکداد ، نیکدخت ، نیک دل

نیکبخت : سعادتمند ، سعید ، بختیار

نیکبین : خوش بین ، خوب بیننده

نيكچهر (د) :نیک چهر :خوشرو ، ریبا چهره

نيكچهره (د) :

نیکداد :بخشنده نیکی ها ، نام دختر پادشاه قفقاز

نيكدخت (د) :

نیک رای :روشنفکر ، نیک اندیش
نيكرخ (د) :

 

نیکرو :زیبا ، خوش چهره

نيكروي (د) :

نیکناز : دارای ناز و ادای نیک

نیک نام : خوش آوازه نامی ، مشهور

نیکو : نیک ، خوب ، زیبا

نیکی  : خوبی ، خیرخواهی

نيلوفر (د) : نام گلي است

نينا (د) : از نام‌هاي برگزيده

نيوتيش (پ) : نام كوچكترين برادر اشوزرتشت

نيوشا (د) : شنونده

نيو (پ) : پهلوان و دلير
نیواندخت :مادر خسرو انوشیروان ساسانی
نیوزاد : گوش کننده ، بشنو ، گوش کن

نیوشا : شنونده ، یاد گیرنده ، فهم کننده

نیوشاپور: موبدی در روزگار غباد ساسانی

نیوهرمز: نام پسر مردانشاه در روزگار شیرویه ،  پسر خسرو پرویز

 

ه

 

هاراسپ : از نبیرگان ، نوذر

هارپات : نام پسر تیری باز

هارپارك (پ) : نام وزير استياك آخرين پادشاه ماد
هامان (پ) : يكي از درباريان خشايار شاه
هامرز (پ) : نام سپهسالار خسروپرويز ساساني
هامون (پ) : از نام هاي ايراني
هامين (پ) : تابستان در اوستا

هارپاگ : وزیر آستیاگ ، آخرین پادشاه ماد

هاسمیک :گل یاسمن به گویش ارمنی

هاله (د) : خرمن ماه

هانا :پناه ، امیدواری
هاون (پ) : گاه بامدادي

  هاوني (پ) : ايزد نگهبان بامداد

هجیر : هژیر ، خوبچهر، نیک نژاد ، پسندیده

هَخامنش (پ) : درست منش ، درست اندیش ، دوست منش. نام سردودمان هخامنشيان

هديه (د) : پيشكشي

هرانوش :روشنایی پیوسته ، فروغ جاودانه
هرتوز :درستی و راستی
هَردار (پ) : نام هشتمين نياي اشوزرتشت

هُرمز (پ) : سیاره مشتری ، اورمزد ، اهورامزدا ، خدای بزگ ایرانیان ، نام سومين پادشاه ساساني
هرمزديار (پ) : يار خدا، خدایار ، کسی که خدا یار اوست ، هرمز یار

هُزوارش (پ) :
هُژبر (پ) : دلير و نامجو، خوب و پسنديده، از پهلوانان دوره كياني پسر گودرز
همتا (پ) : مانند، شريك
همگون (پ) : همرنگ، همانند
هنگام (پ) : زمان، گاه
هوبَر (پ) : دربردارنده نيكي
هوتَخش (پ) : سازنده خو. پيشه ور
هوتن (پ) : فرماندار ساحلي در روزگار داريوش
هوداد (پ) : نيك آفريد
هودين (پ) : نام سومين نياي آدرباد مهر اسپنتمان
هور (پ) : خورشيد
هورا (پ) : مي صاف و مقدس
هوشنگ (پ) : پسر سيامك پسر كيومرس، دومين پادشاه پيشدادي
هوشيدر (پ) :
هوكَرپ (پ) : واژه اي پهلوي خوش اندام
هوم (پ) : گياه مقدس
هومان (پ) :
هومَت (پ) : انديشه نيك
هومن (پ) : خوب‌منش

هزارک : بلبل کوچک ، از الحان موسیقی ایرانی

هژبر : نیک نژاد ، پسندیده چابک ، خوب چهر، دلیر ، جنگجو

هشومنه : خداوند هوش

هشیار : عاقل ، هوشمند ، زیرک

هفتواد : دارنده ی هفت پسر

هليله (د) : نام درختي است

هما (د) : مرغ خوش پرواز// دختریست در داستان بهمن // فرخنده ، خجسته

هماچهر (د) :

همافر (د) : دارای فرهمایی

همایون :فرخ، شادان
همدم :
همراز :
همساز :
همگام :همراه، همسفر

همازاسب : از سرداران هخامنشی

همام : بزرگ همت ، مهتر دلیر و جوانمرد ، سرور بزرگوار

همانا : سراب

هماورد :

هماوند : شبیه هما ، خجسته

همايون (د) : فرخ، شادان ، مبارک ، فرخنده // همایون شاه پسر بابرشاه هندی

همتا: نظیر معادل ، برابر، همنشین ، همسر ، یار

همدم (د) : همنفس ، هم سخن ، هم پیاله ، رفیق ، دوست

همراز (د) : محرم راز، محرم اسرار

همراه : هم آهنگ ، درست راه ، موافق

همساز (د) :

همکیش : همدین ، هم آیین ، هم مرام ، هم مسلک

همگام (د) : همراه، همسفر، دوست راه ، رفیق همراه

همگر : رفوگر، پیوند دهنده

همیدون : پسر وزیر در کتاب طوطی نامه

همیلا : یکی از ندیمه های سیرین در شعر نظامی داستان خسرو

هنر :

 

هنگامه (د) : داد ، فریاد ، غوغا ، معرکه // جمعیت مردم // وقت و زمان

هو ویدا :روشن ، بافروغ
هوآفريد (د) : خوش ستوده، خوش آمرزيده

هوپاد (د) : خوب نگهداري شده

هوتا :نام همسر ویشتاسپ

هوتن : دارای تن خوب

هوداد (د) :

هور (د) : خورشيد، آفتاب ، خور

هورام (د) : شاد، خنده رو

هوربانو (د) :

هورتاش : خورشیدگرنه ، خورشید سان

هورتن (د) :

هورچهر (د) :

هورچهر : خورشید روی ، خورشید صورت

هورخش : نیک روشن ، خورشید نیک

هورداد (د) :

هوردخت (د) : دختر خورشيد

هورزاد (د) : زاده خورشيد

هورسان (د) : مانند خورشيد

هورشيد (د) : خورشيد، مهرتابان

هورفَر (د) :

هورمهر (د) :

هوروَش (د) :

هوزاد (د) : خوب زاده، اصيل

هوزان (د) : نرگس نوشكفته و نيك دان

هوشبام (د) : سپيده دم

هوشدار : دارای هوش ، هوشیار

هوشمند : باهوش

هوشنگ : پسر سیامک از شاهان پیشدادی

هوفر (د) : نام خواهر يویشتا

هوگون (د) : خوب گون, خوش رنگ, ممتاز
هوم : فرشته ایست در آیین زردشتی

هومان : نیک اندیش ، از سرداران افراسیاب

هومن : نیک اندیش ، دارای اندیشه ی نیکو

هووَرشت (د) : نيكوكار

هُووي (د) : نام زن اشوزرتشت, دختر فرشوشتر

هویدا : آشکار، پیدا ، روشن ، برملا

هیدخت :دختر ناهید گون ، زهره وش
هیراد :بشارت دهنده ، نوید دهنده
هیربد : صاحب آموزش و تعلیم ، آموزنده ، پیشوای دینی در آیین

هیرمند : دارای تعلیم و آموزش ، شاگرد ، استاد ، رودی درافغانستان و ایران

هیرود : ارد

هیروی : از سربازان دلیر کوروش بزرگ

هیستان : نام پدر یکی از سرداران خشایارشاه

هيمه (پ) : نام داماد داريوش و از سرداران بزرگ پارسي// توده هیزم برای افروختن آتش

هیوا :آرزو ، امید واری
هیولیشت : از جاویدانان ، به نوشته دینکرد ، نام پسر گیورو

هی یرامن : نام شوهر دختر خشایار

 

و

 

واپسين (د) : آخرين، بازپسين

وات فرذات : از شهر یاران پارس در روزگار سلوکی ها

واته (پ) : ايزد آب در اوستا
 

واج (د) : زمزمه

وارسته (د) : آزاد ، رها شده ، رسته ، آزاده

واژه (د) : كلمه، لغت

واسپور : پسر طایفه ، لقب شاهزادگان اشکانی
واشامه :سرپوش ، روسری بانوان

واکه : شیفته ، سرگشته ، بی خویشتن

والا : بلند ، بزرگ قدر ، سرور ، شریف ، باقدر و مرتیه

وایا :بایسته ، سزاوار

وخش (پ) : روشنايي يا رويش. نام چهاردهمين نياي آدرباد مهر اسپند
وخش داد (پ) : آفريده روشنايي، نام يكي از سرداران هخامنشي
وخشور (پ) : پيام آور، پیامبر ، رسول ، فرستاده
ورجاوند (پ) : مقدس و نوراني . از نياكان شاه بهرام
ورزم (پ) : شعله آتش، گرمي آتش

ورتا: ورد ، گل سرخ
ورتاج :آفتابگردان ، گل خورشید
وَرد :گل سرخ
وردا: گل سرخ و آتشین
وردنوش :گل جاوید ، نوشنده گل
ورشان :پرنده اساتیری
ورجاوند : برازنده ، دارای فره ی ایزدی ، بلند پایه

ورزنده : کوشنده ی دلیر ، حاصل کننده ، ممارست کننده

ورزیده : کشیده ی شخص ، کارکننده ، تمرین کرده ، تجربه دار

ورساز (پ) : جوان آراسته و زيبا
وَرَهرام (پ) : نماد پيروزي

وَسپار (پ) : بخشنده

وِستا (د) : دانش
وَسنه (پ) : نام كوهي در اوستا

وشتی :زیبایی ، همسر خشایار شاه هخامنشی
وشناد :چیزهای بسیار زیاد و انباشته
وشنی : رنگ سرخ و گلگون
وشکا : پسر

وشمگیر : صیدکننده ، گیرنده بلدرچین
وَلخش (پ) : بلاش، پادشاه اشكاني

ولگا : بندی که از گل و چوب در برابرآب میبندند

ونداد : ونداد هرمز نوه ی هرمز

وندا :خواسته ، نیاز ، خواهش

وهامان (پ) : نام پدر سلمان فارسي

وهرام : بهرام

وهرز : از سرداران انوشیروان

وهشتيه (د) : نام شهبانوي خشايار شاه

وَهمنش (پ) : خوش منش، نيك منش

وهوگون (د) : خوشبو، معطر، خوشرنگ

وُهومن (پ) : ريشه اصلي بهمن امروزي
وهران :از نام های باستانی
وهشتیه :نام شهبانوی خشایار شاه
وهوگون :خوشبو، معطر، خوشرنگ
ویدا :در اوستا به چم دانش و فرهنگ
ویس :نام دختر شاه غارن و شهبانو شهرو

ویجن : بیژن

ويدا (د) : در اوستا به چم دانش و فرهنگ

ویدا : کم ، ناقص

ویرا : آموزنده ، یادگیرنده

ویژن : بیژن ، ویژن بن رستم کوهی از منجمان قرن چهارم ه

ويس (د) : نام دختر شاه غارن و شهبانو شهرو

ویس : طایفه ، ده

ويسپرد (پ) : از بخش‌هاي اوستا

ويستا (د) : دانش و فرهنگ

ویسه :زن موبد ، دختر کارن پدر پیران وزیر افراسیاب

ويشتاسب (پ) :
ویتندی : یکی از نبیرگان منوچهر از خانواده ی کیانی

ویستهم : گستهم ، بسطام

ویشتاب : گشتاسب

ویشه : بیشه ، جنگل

ویگن : ویژن = بیژن

ویودسوده : فراخ سواد ، بسیار دانا ، نام بهدینی در فروردین یشت

ویوگ : عروس

وییدشت : نام دهمین نیای زردشت

 

 

ی

يادگار (پ) : اثر و نشان كه از کسی به جای ماند

یارا : توانایی ، نیرو ، جرات ، دلیری ، فرصت

یاراسپند : اسفندیار

یارمند : دارای یار ، یار دوست

یارور :یاریگر ، یاری دهنده

یاری : دوستی ، کمک ، یاوری
یاس: نام گلی است
یاس رخ :
یاس گل:
یاسم :شکل دیگر یاسمن
یاسمن :نام گلی است
یاسمین :گل یاسمن
یاکند :دختر اسپهبد داد هرمز در زمان ساسانی
 

یازا : خواهنده ، متمایل

یازان : خواهنده ، قصد کنان

ياس (د) : نام گلي است (درختی با گلهای خوشبو)

ياس رخ (د) :

ياس گل (د) :

ياسمن (د) : نام گلي است(درختی با گلهای خوشبو و معطر)

ياسمين (د) : گل ياسمن

یاسمین : یاسمن

یاور : یاری دهنده ، دوست ، معین ، مددکار ، همراه(شکل دیگر یارور)

یزداد : خداداد ، از پسران خسرو انوشیروان

یزدان : آفریدگار ، ایزد ، خداوند، فرشته ، ملک

یزدانبخش : داده ی خدا ، عطاالله

يزدان داد (پ) : موبدي در سده نهم كه در كرمان مي‌زيسته

يزدانشاه (پ) : نام پسر انوشيروان دادگر

یزدانفر : دارای فره ی ایزدی

 

یزدان گرد : از نیاکان اسپهبد خورشید

يزدان مهر (پ) :

يزدان يار (پ) :

یزدبوزید : نام موبدی از دارابگرد

یزدپت : نام مشاور عالی ملکه ها در روزگار شاپور یکم

يزدگرد (پ) : نام پادشاه ساساني

یزدگرد : یزرجرد ، نام چهارمین پادشاه ساسانی

یزدیار: نام پدر بیژن از موبدان کرمان ، خدایار

یزدین : سالار دوران خسرو پرویز

يَسنا (پ) : از بخش‌هاي اوستا

یکتا : یگانه ، بی نظیر ، فرید

یکتا :بی نظیر ، بی همتا ، یگانه
یکرنگ :شاعری پارسی گوی
یکرو :روشن ضمیر ، تخلص شاعری
یکسو :شهرت ایرانی
یکیتا :آموزگار ، استاد

يگانه (د) : بي همتا، بی مانند ، یکتا

یلان : منسوب به یل ، پهلوانان

یلدا : بلند ، درازترین شب زمستان

یمن : از نامهای زردشتیان ایران در عهد باستان
یوتاب: نام خواهر آریو برزن

یوان یم : جمشید جوان ، یکی از دادوران روزگار ساسانیان

یوتاب : بی همتا ، خواهر آریو برزن

یوختوری : جوشن در برکرده

یوشت : نام پارسایی است تورانی

یوشیج : وابسته به ده یوش ، نام نیما شاعر معاصر

ییم خش یت : نام اوستایی جمشید شاه نامی ایران باستان

 


[1] هم وزن