آسودگی یا آزردگی

برخی از مردمان با آهنگ (قصد) خوشگذرانی به سستگرها (مواد مخدر) یا نوشابه های الکلی روی می آورند و برخی هم  برای گریز از اندوه ها ،دشواری ها و تنش های زندگی،به این ها پناه می برند و می پندارند که از این راه به آرامش و آسایش می رسند ولی کسانی که خردمند باشند ، با اندکی درنگ و اندیشه بر روی زندگی دژخویان ، به خوبی درمی یابند که پندار یاد شده نادرست بوده و آنچه که راهی برای آسودگی پنداشته می شود،براستی چاهی است پر از پلیدی با بوی گندیدگی ومایه ی آزردگی . در بخش «دژخویی وباده گساری» پرتو هایی (عکس هایی) از زندگی دژخویان نشان داده شد که جستار را به خوبی می رسانند. در اینجا برای رسایی (تکمیل) و روشن ترشدن ، درونمایه ی (مضمون) جستارهایی از نسک (کتاب) بهداشت روانی ( گردآوری دکتر بهروز میلانی فر،از نشر قوس، تهران) بازگو می گردد:

  • گذشته از اینکه دژخویی (اعتیاد) کنشگری (عاملی) ویرانگر در پیوند های مردمی است ، گسارش (مصرف) بسیار الکل سبب پیدایش زهر آلودگی (مسمومیت) از الکل،دیوانگی های الکلی،کمبود ویتامین ها و نشانگان تنی (عوارض جسمی) بویژه بیماری های گوارشی می شود.بیماری های یاد شده هم سبب بیماری های پیی (عصبی) و روانی شده وبدینگونه چرخه ای از بیماری های تنی و روانی پدید می آید.(رویه ی 249 از بنمایه ی یادشده)

  • زمانی که کسی به شوند (علت) بیماری های روانی و گریز از نا آسودگی های زندگی ،سستگر (ماده ی مخدر) و الکل می گسارد (مصرف می کند) و گذران (موقتاً) آرامش می یابد.ولی نشان های (اثرات) آن ماتک ها (مواد) کم کم کاهش می یابد وبه همین سبب بیمار به اندازه ی گسارش می افزاید. و بدین روش دژخویی سخت تر می گردد.بیماری ها و گرفتاری های دژخویی هم کم کم  پدید می آید و آنگاه نگرانی و نا آسودگی نخستین که به سادگی می توانست زدوده شود،به یک بیماری سخت و سیجناک (خطرناک) دگرش می یابد (تغییر می یابد).(رویه ی 252 از بنمایه ی یادشده)

 

پیام