بی مهری و بیماری

  1. بی مهری  و بیزاری از مردمان نشانه ی بیماری روانی است.

در نسک (کتاب) بهداشت روانی( نوشته ی دکتر بهروز میلانی فر ، نشر قوس،تهران) رویه ی (صفحه ی) 65 جستاری نوشته شده که با اندکی دگرگونی واژه ها در اینجا بازگو می گردد (برخی از واژه های بیگانه به واژه های پارسی دگرش یافته اند) :

«روانپزشکان در گفتگو با بیماران روانی همیشه پرسش های زیر و مانند آنها را از بیمار می پرسند:

  • آیا خود را دوست دارید؟

  • آیا مردم را دوست دارید؟

  • آیا مردم شما را دوست دارند؟

آدم درست (سالم) می سُهد (احساس می کند) که مردمان او را دوست دارند واو را می گرامند (احترام می گذارند) و او نیز همانگونه آنها را می گرامد (احترام می گذارد) و آنها را دوست دارد.. کسی که بیمار است،به دیگران نمی اپَستامد (اعتماد ندارد).»

 

  1. بیماری روانی مایه ی بییماری تنی است

در همان نسک یادشده، رویه ی 69 نیز جستاری آمده که درونمایه ی (مضمون) آن چنین است:

«روان و تن پیوستگی همیشگی دارد و بر یکدیگر کارایی (تأثیر) دارند.کسی که از دید روانی ناآسوده است دچار زخم کُم (معده) ،آسم،بیماری  های گِشی (قلبی) ، غند (قند) و مانند آنها می شود. همانگونه که نابسامانی های روانی سبب نابسامانی های تنی می شود، نابسامانی های تنی هم می تواند سبب نابسامانی های روانی گردد»

پیام