خوشرفتاری و بهبود زخم

در این بخش جستار هایی از یک پایگاه اینترنتی دیگر با دگرگونی برخی از واژه ها و نگهداری درونمایه (مضمون) آنها بازگو می شود:

«خوش رفتاری موجب می شود که زخم های بدنتان زودتر بهبود یابد.

دکتر فرشته نوری روانپزشک در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- واحد علوم پزشکی ایران- گفت: بد خویی و رفتار دشمنانه و درشت خویانه ، زمان بهبود زخم‌ها و کبودشدگی‌ها را افزایش می‌دهد، اما خوش رفتاری و  هایی (مثبت) اندیشی موجب می‌شود که میزان میانجی شیمیایی سایتوکین در تن افزایش یابد.

وی گفت: سایتوکین موجب می‌شود سلول‌هایی که برای بهسازی زخم یا هر جای آسیب دیده ی تن به آن ها نیاز هست، زود تر افزایش یابند. در نتیجه زخم زودتر بهبود می یابد.

پس بکوشید خوش برخورد، شاداب و سرزنده باشید. دوستانتان را ناگهانی به  شام  یا ناهار فرابخوانید (دعوت کنید) . به دیدن خویشان خود بروید و بکوشید به مردم کمک کنید.

اگر زخمی در بدنتان داشته باشید، خواهید دید با انجام این کارها در مدت کوتاهی خوب می شوید»

(بازگویی درونمایه از :بخش تغذیه و سلامت تبیان ،  پایگاه اینترنتی پرشین وی)