مهربانی پرنده

مهربانی و همگونه (هم نوع) دوستی پرنده

 

به گزارش خبرنگار پایگاه (سایت) پزشکان بدون مرز ، درسال  2004زایشی(میلادی) دریک روز آفتابی پس از نیمروز، رویدادی رخ داده که خواندنی است.از سویی اندوهناک و رنح آوراست واز سویی دیگر وفاداری یک پرنده ،(وفاداری یکی ازجانوران که ما آدم ها آنان را پست وبی خرد می دانیم)،به همسر وهمگونه اش به نمایش می گذارد. درکنار راهی دسته ای پرنده ی گرسنه در جستجوی خوراک بوده اند. پرندگان سرگرم خوردن دانه های گندمی بوده اند که از یک کامیون درجاده ریخته شده بود. پرنده ای به یک خودرو برخورد کرد .پرنده لَختی(لحظه ای) بدون جنبش(بی حرکت) بر روی زمین افتاد چند لَخته (لحظه) پس از آن هوشیاری خود را باز یافت .

پرنده ی زخمی که یکی از بالهایش  آسیب دیده بود ، ناتوان از پرواز ، نگاه خود را به سوی دیگر پرندگان دوخت . گویی به یاری آنان ایمان داشت .

 

 

جفت پرنده زخمی برای او خوراک می آورد.

 

 

چند ساعت پس از این، پرنده ی زخمی در حالی که در ذهن خود رُخشی(تصویری) زیبا از وفاداری و غمخواری همسر خود را داشت جان سپرد.

 

 

جفت پرنده بازبرای او خوراک آورد ( این تنها کاری بود که از دستش بر می آمد)  ،  ولی در این هنگام در می یابد که او هیچ جنبشی ندارد؛ می کوشد که او را هشیار کند.

 

 

کوشش بی سود جفت دنباله (ادامه) می یابد.

 

 

پرندگان دیگر نیز در آن پیرامون هستند و کوشش در یاری این جفت را دارند.

 

 

پرنده  به مرگ جفت خود پی می برد، ولی نمی تواند باور کند و با فریاد می کوشد تا اورا بیدار کند.

 

 

 

و چون مرگ جفت خود را باور می کند در کنار پیکر بیجان او به شیون و ناله می پردازد.

 

 

و در پایان ، سرگردان از آنچه بر او و جفتش گذشته است در کنار پیکر بی جان او می ایستد.

 

 

پرسش : گاهی در میان ما آدم ها وآدم نما ها کسانی پیدا می شوند که به اندازه ی این جانور هم ، زاب (صفت)همگونه دوستی وهمسر دوستی  ندارند، همگونه و همسر خود را می آزارند وخواهان مرگ او می شوند،یا هاتا(حتی)سبب مرگ او می شوند. آیا چنین کسانی را چه می توان نام نهاد؟