هازمان نیکو

هازمان (جامعه) نیکو

چگونه می توان هازمانی نیکو داشت؟

هرکسی دوست دارد مردمان هازمانش نیکخو باشند وستم نکنند. هاتا (حتی) کسی هم که  خود نیکخو نیست، نیکخویی دیگران را می پسندد و از زشتخویی بیزار است. دزد هم دوست دارد که کسی چیزی از او ندزدد و داراییش برایش بماند. آدم کش هم نمی خواهد کسی او یا هموندی (عضوی) از خانواده اش را بکشد.همه دوست دارند هازمانی با خوی نیک داشته باشند. ولی چگونه می توان به چنین هازمانی رسید؟شاید بفرمایید که راهی برای گشایش این دشواری و رسیدن به چنین هازمانی نیست. پاسخ رساتر اینست که راه هست ولی برای رسیدن به آماج باید همه این راه را برگزینند و بپیمایند. اگر هرکسی از جرگه با دیگران بگونه ای رفتار کند که دوست دارد  آنها با وی رفتار کنند،این دشواری زدوده می شود. ولی تا زمانی که هرکسی تنها در پی اینست که گلیم خویش را از آب بیرون بکشد،همین آش است و همین کاسه. بینگارید که در یک شهربزرگ  هیچ کس به آیین نامه های رانندگی پروا نکند، هرکسی از هر سوی خیابان که خواست برود و هرجایی که خواست بایستد ،سر چهار راه ها هم کسی نایستد و...آنگاه چه می شود؟ آیا کسی می تواند از خودرو بهره ای بگیرد؟ اگر شماری از رانندگان، آیین نامه ها و دستورهای رانندگی را پاس بدارند،جاور (وضع) کمی بهتر خواهد بود ولی چون همه پاس نداشته اند دشواری هایی در میان هست که زیانش هم به کسانی که ناروا (خلاف) کرده اند می رسد هم به دیگران .اگر همه ی رانندگان آیین نامه ها و دستورهای رانندگی را پاس بدارند،رفت و آمد بسیار نیکو و آسوده و کم سیج (کم خطر) خواهد بود.جرگه (اجتماع) خوب گردایه ای از مردمان خوب است.اگر تک تک مردمان یک جرگه خوب باشند و رفتار وگفتار و اندیشه ی نیک داشته باشند،جرگه  ای نیکو پدید می آید و اگر شمار چشمگیری از مردمان نادرست و نارواکار باشند،آن جرگه ناپاک و آلوده است.نکته ی دیگر که باید به آن پروا داشت،هنایش (تأثیر)نیکی و بدی هرکس بر رفتار دیگران است. هر کار بدی گذشته از زیان های سرراست (مستقیم) آن زیان دیگری هم دارد و آن ازمیان بردن زشتی کار در نزد دیگران و رواگ (رواج) خوی بد است. همین گونه هر کار نیکی گذشته از سودهای خودش، در رواگ کارهای نیک هم هناینده (مؤثر) است. پس برای بهسازی جرگه باید  در نخستین گام هرکدام بکوشیم تا خود نیک باشیم و نیکی را با رفتار نیک خود به دیگران بیاموزیم.