پیوند نیکی ، شادی و بهروزی

پیشگفتار

در این نوشتار نگارنده می خواهد نشان دهد که خوی آدمی در سیاه روزی یا بهروزی و به سخن دیگر در نیکبختی یا بدبختی او کارایی (تأثیر) دارد. باری خوانندگان گرامی به یک نکته باید پروا (توجه) داشته باشند که شاید بتوان گفت هیچ آسایی (قانون یا قاعده ای) نیست که همیشه و همه جا سد در سد وبدون فروگذاری (جُزخواست، استثناء) درست باشد . برای نمونه می گویند: «کوشش مایه ی پیروزی است» ویا به سخن دیگر:«هرکس کوشش کند،پیروز می شود» این سخن درست است ولی نمی توان گفت که هرکس در کارش پیروز نشده است، هرآینه (قطعاً) تنبل بوده و کوشش نکرده است. گاهی یک یا چند رویداد پیش بینی نشده زندگی آدم کوشایی را ویران می کند. یک بیماری بدون درمان یا پیشامد برخورد خودرو با خودرویی دیگر، یا جنگ ومانند آنها گاهی زندگی کسی را که هیچ گناهی نداشه است، به تباهی می کشاند.ولی از این جستار(مطلب) نمی توان چنین نتیجه گرفت که کار و کوشش سودی ندارد ودر زندگی کارا (مؤثر) نیست.آری در جهان کنشگر (عامل) های گوناگونی روی هم کارایی دارند. از اینرو نمی توان تنها با در نگر گرفتن یک کنشگر آینده ی کسی را درست پیش بینی کرد.ولی می توان کارایی جداگانه ی هریک از کنشگرها را بررسی نمود(با نگرش به اینکه کنشگرهای دیگری هم در کار هستند). به هر روی نگارنده بر این باور است که میان نیکخویی با تندرستی وشادی و بهروزی پیوندی هست ؛همین جور بدخویی با بیماری و شوربختی پیوندی دارد هرچند که کنشگر های دیگر گاهی این پیوند را پنهان می کنند ویا وارونه نشان می دهند.نوشتار پیش رو در پی نشان دادن درستی این باور است.نگارنده در پیوند با این جستار، از نیروی فراگیتیک (ماوراء الطبیعه) سخن نمی گوید،بلکه تنها به روشی دانشی وبا خردورزی به بررسی این جستار می پردازد.

پیوند خنده و شادی با تندرستی

پژوهشگران دریافته اند که شادی تندرستی گش را پایندانی(تضمین) می کند.به باور ایشان هر دمک (ثانیه) شادی برای تندرستی گش از وهاک (اهمیت) بالایی برخوردار است.هنگامی که آدم شادمان می گردد،ماتک (ماده) هایی در خونش آزاد می شود که استرس و تنش را در او کاهش می دهد. فشار روانی وتنش ماتک هایی را در خون آزاد می کنند که زمینه ی پیدایش بازمان (سکته) های گشی را در آدم آماده می کنند ولی شادی مایه ی جلوگیری از تازش های گشی می شود. پژوهشگران می گویند هاتا (حتی) یک دمک شادی هم برای تندرستی گش سودمند است.

به گزارش پایگاه اینترنتی بی بی سی نیوز پژوهشگران انگلیسی دریافته اند که شادی مایه ی کاهش تراز میانجی های شیمایی تنش زا در تن می شود.این میانجی ها آدم آماده را به بیماری های گشی رگی (بیماری های عروقی) دچار می کنند.

پیوند مهربانی و نیکوکاری با تندرستی

دکتر لاری دوسِی در کتاب خود بانام معنا در پزشکی نوشته است که همگونه دوستی (همنوع دوستی) مانند دارویی جادویی کار می کند؛ هـم نشـان هایی (اثراتی) سودمند بـر نیکوکار خواهد داشت، و هم بر فردی که کمک را دریافت می کند. هاتا (حتی) می تواند واکنش هایی سودمند نیز در کسی که دور ایستاده و این کمک را می بیند، پدید آورد.
پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام گرفته است و چندین کتاب نیز در این باره  به چاپ رسیده است. بخشی از نتیجه های این پژوهش ها در کتاب «نیروی شفابخش نیکوکاری» نوشته آلِن لوک گردآوری شده است. سودهایی که در این کتاب برای نیکوکاری (یاری رسانی به دیگران) نوشته شده است، به گزاره ی زیرند :

• داشتن دیدگاهی خوش بینانه تر و خوشنودتر

• پیدایش سُهش (حس) شادی و خرسندی

• افزایش تراز انرژی تن

• کاهش سُهش (حس) تنهایی، افسردگی و ناتوانی

• نیرومندی (تقویت) سُهش آرامش و آسایش

• افزایش درازای زیوش (طول عمر)

• پایش (کنترل) بهتر وزن 

• بهبود بیخوابی

• نیرومندی سامانه ی (تقویت سیستم) ایمنی تن

• کاهش درد

• افزایش گرمای تن

• درستی (سلامت) سامانه ی گشی رگی (سیستم قلبی عروقی) مانند :کاهش فشار خون بالا، نیرو بخشی (تقویت) گردش خون، کاهش بیماری های کرونری گش (قلب )

• کاهش ترشی  افزونی کُم (اسید اضافی معده)

• کاهش نیاز به اکسیژن

• بهبود آماس (ورم) پیوندگاه ها( مفاصل) و آسم

• بهبودی زودتر  در کارهای نیشگری (جراحی )

• کاهش پویش (فعالیت) چنگار ( سرطان) در تن

 

اما کمک کردن به دیگران چگونه می تواند چنین سودهایی داشته باشد؟

فشارروانی و استرس کارایی (تاثیر) ویرانگری بر تن دارد.استرس از راه کارایی (تأثیر) بر تراوش هورمون ها، سبب ناتوانی سامانه ایمنی تن ، بالارفتن فشارخون و افزایش سیج (خطر) سکته های مغزی و گشی (قلبی) ونیز بسیاری از بیماری های دیگرخواهد شد. یکی از ماتک هایی که در مغز تراوش می شود ماتکی است که سروتونين نام دارد  و کمبود سروتونين مایه ی  پریشانی (اضطراب) و افسردگي مي ‌شود.از سوی دیگرهمانگونه که گزارش داده شد، شادمانی ونداشتن استرس سبب می شود که مغز درست کارکرده همه ی هورمون های بایسته و سودمند ، به اندازه ی شایسته تراوش کنند، که این مایه ی تندرستی است.

پژوهشگران در بررسی های شمارمند (متعدد) به اين نتیجه رسیده اند كه مهربانی‌ نشانه هایی (اثراتی)  سودمند برپيدایش سروتونين در مغز دارد.پس کسي كه نيكي مي‌ كند بازتاب آن به خودش هم برمی گردد و براستی خودش هم از خوبي بهره مند خواهد شد. مهربانی و از خود گذشتگي مایه ی آرامش روانی و مايه خشنودي است. زماني كه خود را نسبت به ديگران مهربان و نيکخواه نشان مي ‌دهيم، از این کار خود بَسیم (لذت) می بریم و شادمان می شویم. بَسیم و خوشي سبب كاهش زایش كورتيزول، يكي از هورمون‌ هاي استرس، مي ‌شود. از اينرو "هانس سلي"، ویژه کار(متخصص) دژییه ها (غده ها) و پيشگام در گزاره ی (شرح) پديده ی استرس، نيكي كردن را سفارش كرده و از آن به "از‌خودگذشتگي خودخواهانه‌" ياد مي‌ كند.

دکتر هربرت بنسون، متخصص قلب شناسی در دانشگاه هاروارد که بیش از 30 سال در پژوهش های دانشی (تحقیقات علمی) هنبازی (شرکت) داشته است، می گوید هنگامی که به دیگران یاری  می رسانیم خودمان را فراموش می کنیم.(ازاینرو استرس ما کم می شود). برهان دیگر این است که هنگامی  که مهربانی می کنیم، سُهش (حس) خوب خود باوری پیدا می کنیم و شادمان می شویم. به سخن دیگر نیکوکاری سبب می شود تا داوری بهتري در باره ی خودمان داشته باشيم و ازاینرو شاد گردیم. چنانچه بپذیریم که مهرباني مایه ی شادمانی می شود و از افسردگي و استرس می كاهد، آشکار و روشن خواهد بود که برپایه ی آنچه درباره ی «پیوند شادی با تندرستی» گفته شد ، مهربانی برای تندرستی سودمند است .

 

 

بنا به پژوهشی كه در ژاپن انجام شده است ، کساني كه در زندگي روزانه ‌شان مهربان‌ تر هستند و انگيزه، رفتار و كردار روزانه ‌شان بر پايه مهرباني و نیکوکاری است، بیشترشان خود را خوشبخت مي‌ دانند. پس نيكي و مهربانی نه تنها براي دیگران خوشايند است بلكه براي خود آدم نيز شادی آور است. دكتر "وين دير"، روانشناس و نویسنده ی  كتاب "قدرت نيت"  نوشته است‌: کار نيك هر چند ساده نه تنها در آدم نيكوكار بلكه در کسي‌ هم که ازنیکوکاری او بهره گرفته ، مایه ی  انگيزش (تحریک) و پیدایش سروتونين مي‌ شود. نكته جالب ‌تر آن است كه همين پديده در مغزپیرامونیان (اطرافيان) و کساني كه بیننده ی  کار نيك هستند نيز روي مي ‌دهد.

"سونيا ليوبوميرسكي" روانشناس دانشگاه استنفورد دانشجويان را به دو گروه بخش كرد و از نيمي از آنان خواست تا چند هفته، کارهای نيكي چون گرامیدن (احترام گذاشتن) به ديگران، كمك كردن در شستن آوند (ظرف)‌ کمک به مستمندان و مانند آن ها انجام دهند. کساني كه پیوسته  کارهای نيك انجام داده بودند در سنجش (درمقایسه) با کساني كه هيچ کار نيكي از آنان سر نزده بود، خوي بهتري داشتند و شادتر بودند.

بررسی ها ی گروهی از روانپزشکان آمریکایی هم چنین نتیجه داده است که دستگیری نیازمندان و یاری رساندن به آنها ، گونه ای (نوعی) خود باوری در آدم نیکوکار پدید می آورد که این سُهش (احساس) سبب تندرستی یاری رسان و نیکوکار خواهد شد.
روانپزشکان دانشگاه سیراکیوز در آمریکا گفته اند که نتایج بررسی های تازه آنها ، پشتیبان  این باور دیرینه مردم است که پاداش نیکوکاری و کمک به نیازمندان بیش از هرکس و هرچیز به خود نیکوکار و یاری رسان خواهد رسید زیرا سُهش (احساس) شکست ناپذیری و افزایش خود باوری مایه ی پیروزی و بهروزی است.روانپزشکان در گزاره ی (شرح) نتایج بررسی های خود یادآورشده اند " هنگامی اندیشه ی آدمی  به دیگران و نیازهای آنها سرگرم شود ، از میزان فشار روانی و استرس در او کاسته خواهد شد و درنتیجه  تندرستی و بهروزی او  فراهم خواهد شد. "
باری (البته) باید دانست که اگر کسی که کار نیکی انجام می دهد،چشم براه پاداش آن باشد برآیند یاد شده را نخواهد داشت یا کمتر خواهد داشت.وهاتا (حتی) اگر این پَرمویش (انتظار) و برآورده نشدن آن سبب خشم یا اندوه و ناآسودگی وی گردد،شاید زیانمند هم باشد. پس بایستی نیکوکاری بدون چشمداشت پاداش باشد.

. آلن لوک می گوید، " دانش نو نشان های (اثرات) نیکوکاری را بر تندرستی استوار کرده (به اثبات رسانده) است، برپایه ی نتیجه ی پژوهش ها نیکوکاری نه تنها برای خود نیکوکاران،  بلکه برای همه ی  جرگه سودمند است."

افزون بر آنچه گفته شد ،باید به نکته ی دیگری هم پروا (توجه) داشت : گفتار و رفتار هر کس خوب یا بد بر روی خوی دیگران نشان خواهد گذاشت. مردمان کار نیک یا بد را کم و بیش از یکدیگر یاد می گیرند. اگر کسانی در نیکوکاری پیشگام شوند،نه تنها کسانی که به آنان مهربانی و نیکی شده است،انگیزه ی نیکوکاری پیدا خواهند کرد،بلکه شماری دیگر از مردم هم گرایش به نیکوکاری پیدا خواهند کرد و نیکخویی در جرگه (جامعه) گسترش پیدا خواهد کرد.آنگاه خود نیکوکاران و خانواده هایشان هم ، به گونه ی اَسرراست (غیر مستقیم) از نشان های آن بهره مند خواهندشد.

  1. رَمَن بندی و برآیندگیری (جمع بندی و نتیجه گیری)

با نگرش به آنچه گفته شد پیوند میان مهربانی و نیکوکاری  با تندرستی را می توان کوتاهوار (بطور خلاصه) چنین گزارش کرد:

  1. بسیاری از آدم ها هنگامی که کسی را یاری می رسانند یا کارنیکی برای دیگران انجام می دهند،خودشان هم شاد می شوند. درباره ی اینگونه آدم ها بر پایه ی آنچه که گفته شد، آشکار است که مهربانی و نیکوکاری در تندرستی ایشان کارایی دارد.می توان گفت برای کسانی که خوی آدمی و منه (وجدان) و منش درست دارند بی گمان این جُستار درست است.

  2. کسی که به دیگران یاری می رساند ،چون به این جستار پروا (توجه) دارد که کسانی به او نیازمندند وبه سخن دیگر کسانی دشواری هایی دارند که او ندارد، از اندوه و افسوس  او کم و در نتیجه از تنش هایش کاسته خواهدشد.پس از این جنبه هم جُستار درست است.

  3. سرگرم بودن به کار نیک هم سبب می شود که آدم زمان کمتری برای اندیشیدن روی دشواری های خود داشته باشد و از این راه هم تنش وی کم خواهد شد.

  4. نیکوکاری و مهربانی از راه کارایی بر خوی دیگران ، بازتابی سودمند بر زندگی همه و از جمله خود نیکوکار و خانواده اش خواهد داشت.

پس به هر روی می توان گفت که نيكي كردن، نشان (اثر) سودمندي بر خود آدم نيكوكار، آدم بهره گیر و هاتا (حتي) کساني كه تنها بیننده ی  اين کار بوده اند و کوتاهوار(خلاصه) همه ی کساني كه با آن در پیوند هستند مي‌ گذارد. پس خردمندانه است که  تا جايي كه مي ‌توانيم نيكي كنيم وکار نیک را سخاوتمندانه و بدون چشمداشت انجام دهیم. در این زمینه بازهم در آینده سخنانی خواهد آمد.

 

بنمایه ها (منابع):

  • نیپیک (کتاب) بهداشت روانی، گردآوری دکتر بهروز میلانی فر

  • نیپیک  بهداشت روانی ، گردآوری دکتر سعید شاملو

  • نیپیک فرهنگنامه ی پارسی آریا،گردآوری ج.دانشیار

  • برخی از خبرهای دانشی و فرهنگی (از رسانه های گوناگون)

پیام