جستارهایی از دستور زبان

 1. پیشگفتار:

1-1- مانک(معنی) واژه ی «دستور»- واژه ی «دستور» به مانک «قاعده» یا «قواعد و مقررات» است. از اینرو از دیرباز دانشی را که در آن در باره ی قواعد ومقررات زبان سخن گفته می شود،«دستور زبان» نامیده اند. این مانک در واژه های «دستورکار» یا«دستورالعمل» هم بکار برده شده است.هرچند این واژه بجای «فرمان» هم بکار رفته است ولی به نگر می رسد شوند (علت) کاربرد واژه ی «دستور» به مانک «فرمان» این باشد که در زمان های گذشته فرمان پادشاهان و فرمانروایان مانند قانون و مقررات بوده است و می بایستی همه آن را پاس می داشتند. کسی که برخلاف فرمان پادشاه یا فرمانروا کاری می کرده مانند کسی که کاری برخلاف مقررات انجام می داده کیفر می شده است.از اینرو بجای «فرمان» واژه ی «دستور» بکار برده شده است.باری این جستار با پروا(توجه) به مانک «دستور» به نگر (نظر) نگارنده رسیده است وبرای اینکه مانک واژه ی «دستور» به یاد بماند،دراینجا هم نوشته شد،ولی  شاید پژوهش نتیجه ی دیگری بدهد.به هرروی شوند آن هرچه باشد،نگارنده پیشنهاد می کند که از این پس واژه ی «دستور» تنها به جای «قاعده» یا«قانون و مقررات» بکار برده شود وبجای «فرمان» بکار نرود. باری برای جایگزین واژه ی «قانون» ،واژه های «دات» و«آسا» هم هستند که اگر بخواهیم دو واژه ی «قاعده» و «قانون» را ناهمسان بدانیم وهر دوی آنها را با یک واژه جایگزین نکنیم، بهتر است «قاعده» را با «دستور» و «قانون» را با «دات» یا «آسا» جایگزین کنیم.

1-2- آماج  - آماج نگارنده از نوشتن این بخش ،برداشتن گامی در راستای پاکسازی و بهسازی زبان است.یکی از بدترین دشواری های زبان کنونی کاربرد دستور زبان تازی (اربی) در این زبان است.این لغزش بزرگ نیاکان ما ،مایه ی بسیاری از دشواری های کنونی زبان گردیده است.زیرا زبان هم مانند بسیاری از بخش های دیگرزندگی ،با گذشت زمان نیاز به دگرگونی هایی داردبا پیدایش چیزهای تازه و کارهای تازه ،سخنانی تازه هم باید گفته شود.اگر دستور زبان پارسی (یا دری یا کابلی یا تاجیکی یا هر نام دیگری که شاید در جا های گوناگون بر آن گذاشته باشند) پاس داشته شود ، واژه های تازه به آسانی با بهره گیری از آن دستور زبان ساخته می شود وکمبود واژه ها زدوده می شود.ولی اگر دستور زبان آموخته نشود یا پاس داشته نشود و فراموش گردد،یا واژه های تازه ساخته نمی شوند و زبان ناتوان می ماند ویا اینکه به ناچار از واژه های بیگانه بهره گرفته می شود که در این جاور(حالت) هم زبان آسیب می بیند. افزون بر آن یادگیری دستور زبان  سود دیگری هم دارد و آن اینکه دریافت چم(مفهوم) و مانک واژه ها آسانتر و روشن تر خواهد شد. ازاینرو درنگر است که بخش هایی از دستور زبان که در کار واژه سازی و بهسازی و پاکسازی زبان کارایی بیشتری دارند،دراینجا یادآوری گردند.

 

 

 

 1.  پیشوند های «اَ» و «نا»

«اَ» پیشوندی است که مانک «غیر» ( جز)را به واژه ی پس از خود می افزاید، مانند:

اخواستی = غیر ارادی

اجنبان = غیر متحرک

اناب = غیر خالص

اماتیک = غیر مادی

اَنیرانی = غیر ایرانی

همانگونه که پروا می فرمایید اگر جلو واژه ای مانند«ایران» که با «الف» آغاز می شود،پیشوند«اَ» بیاید،برای آسانی گفتار بجای «اَ» ،«اَن» بکار برده می شود.

واژه های بالا از واژه هایی هستند که در فرهنگ ها و نوشتارها دیده شده اند ولی می توان از روی این دستور واژه های دیگری هم ساخت مانند:

اباب = غیر معمول

اپذیرفتنی = غیر قابل قبول

ادیدنی = غیر قابل دیدن، غیر قابل رؤیت

اخوردنی = غیر قابل خوردن

اپویا = غیر فعال

«نا» پیشوندی است که مانک «خلاف» یا «ضد» دارد وهنگامی که جلو واژه ای بیاید، مانک آن را وارونه می کند،مانند:

نابخردانه = خلاف عقل

ناروا = خلاف شرع،خلاف قانون

نارواکار = خلافکار

شاید برخی چنین پندارند که این دو پیشوند مانک یکسان دارند،ولی چنین نیست هرچند برخی از مردمان واژه های «غیر» و«خلاف» را هم یکسان پنداشته و بجای یکدیگر بکار می برند ولی این دو، مانک ناهمسان دارند.برای نمونه دو سخن زیر را بنگرید:

 •  فلان نوشتار غیر دینی است.

 • فلان نوشتار خلاف دین است )یا فلان نوشتار ضد دینی است.(

از جمله ی نخست اینگونه برمی آید که آن نوشتار پیوندی با دین ندارد،نه به سود دین و دینداری سخنی در آن نوشتار آمده  نه به زیان آن. ولی از جمله ی دوم اینگونه بر می آید که جستارهای آن نوشتار (یا بخشی از آن) درباره ی دین  وبرپاد(بر ضد) دین نوشته شده است. باری گاهی تنها دو گزینه در پیش رو هست یا تنها دو جاور(حالت) در نگر (نظر) گرفته می شود و روشن است که این دوگزینه یا دو جاور برخلاف و ضد یکدیگرند. درچنین جایی واژه های «غیر» و «خلاف» (یاضد) هردو یک مانک ویک چم (مفهوم) را می رسانند ولی هرگاه جز دو گزینه ی همِستار (متضاد) گزینه های دیگری هم باشد،آنگاه این دو ماتک های ناهمسان دارند.ازاینرو پیشنهاد می شود که به مانک دو پیشوند «اَ» و «نا» پرواگردد: «اَ» به مانک «غیر» و «نا» به مانک «خلاف»یا«ضد» است. 

 

 1. پسوند «مند» مانک «دارا» (یا مالک یا صاحب) را می رساند،مانند:

سودمند = دارای سود

بهره مند = دارای بهره

باورمند = دارای باور(معتقد،دارای عقیده)

دادمند = با داد،با انصاف،منصف

دردمند = دارای درد

کارمند = دارای کار

نیرومند = دارای نیرو

خردمند = دارای خرد

دانشمند = دارای دانش

کیشمند = دارای کیش،مذهبی

کشتمند = دارای کشت (زراعی،زیر کشت)

شمارمند = دارای شمار(متعدد)

کرانمند = دارای کرانه (متناهی)

زینه مند = دارای زینه (مسلح)

خواهشمند = دارای خواهش

آزمند = دارای آز (حریص)

زهرمند = دارای زهر ( خوراک مسموم)

یالمند = عیالمند

یالمند = متأهل

یادمند = با حافظه

ترازمند = متعادل

آکمند = دارای آک،معیوب

آهومند = آهمند، دارای آهو ،معیوب

هستمند = دارای هستی،موجود

هنگمند = مصمم

آوازه مند = مشهور

همینگونه واژه های زیر را هم داریم که در آنها نیز پسوند«مند» دارندگی را می رساند :

اندیشمند،هنرمند،فرهمند،هوشمند،توانمند،پندمند،پیروزمند،خواهشمند،خارمند،روزیمند،سازمند،شکوهمند،یارمند،اندوهمند،رنجمند، زیانمند،سالمند،سزامند،آرزومند،آبرومند و...

 1. پسوند «وَر» نیز دارندگی را می رساند مانند:

بارور = بَرور،دارای بار،دارای میوه،میوه دار

پیشه ور = دارای پیشه

رای ور = دارای رای،صاحبنظر

هنرور = دارای هنر

کارور = شاغل

پایه ور = صاحب منصب

زبانه ور = شعله ور،گُرور

سخنور = صاحب سخن

بهره ور = بهره مند ، دارای بهره

پیشه ور = دارای پیشه

دینور = دارای دین (متدین)

رای ور = صاحب رای

فرهنگور = دارای فرهنگ ، ادیب

همین جور در واژه های « دیده ور،گنجور، کینه ور ،هوش ور،تناور،دانشور،نگرور،جانور و مانند آنها» پسوند «ور» دارندگی را می رساند

 1. پسوند های «دار» و «داری»

واژه ی «داری» یا«داری کردن» به مانک «گرداندن» ،«چرخاندن» و «اداره کردن» است.برای نمونه واژه های زیر را بنگرید:

کشورداری = گرداندن کشور،چرخاندن کشور،اداره کردن کشور

استانداری= گرداندن استان،چرخاندن استان ،اداره کردن استان ، سازمانی که کارهای استان را می گرداند

بخشداری = گرداندن بخش،چرخاندن بخش ،اداره کردن بخش،داری کردن بخش، سازمانی که کارهای بخش را می گرداند

شهرداری= گرداندن شهر،چرخاندن شهر ،اداره کردن شهر ، سازمانی که وابسته به گرداندن کارهای شهر است

دهداری = گرداندن ده،چرخاندن ده ،اداره کردن ده،داری کردن ده

جنگلداری = گرداندن جنگل ، داری کردن جنگل

مرزداری = گرداندن کارهای مرز

خانه داری= گرداندن خانه،چرخاندن خانه ،اداره کردن خانه ، داری کردن خانه

میهمانداری= گرداندن کارهای میهمان،چرخاندن کارهای میهمان، اداره کردن میهمان، داری کردن میهمان

کشورداری = گرداندن کشور،چرخاندن کشور اداره کردن میهمان، داری کردن میهمان

ازاینرو پسوند «دار» هم در واژه های زیر از «داری» گرفته شده است و مانک «گرداننده»،«چرخاننده» و «اداره کننده» (مدیر) می دهد:

شهردار= گرداننده ی شهر،چرخاننده ی شهر ،اداره کننده ی شهر ،داری کننده ی شهر

استاندار= گرداننده ی استان،چرخاننده ی استان ،اداره کننده ی استان ،داری کننده ی استان

خانه دار= گرداننده ی خانه،چرخاننده ی خانه ،اداره کننده ی خانه ،داری کننده ی خانه

میهماندار= گرداننده ی میهمان،چرخاننده ی میهمان، اداره کننده ی میهمان، داری کننده ی میهمان

خود داری (خودداری کردن) = داری کردن خود،اداره کردن خود،کنترل کردن خود

پس پروا بفرمایید، پسوند های «داری» یا«دار» در واژه های بالا مانک «دارندگی» یا «صاحب بودن» یا«مالک بودن» ندارند.در واژه های «استاندار» و «شهردار» این جستار بسیار روشن است. واژه ی «خانه دار» هم اگر بجا و درست بکار برده شود، روشن است. هنگامی که می گویند:«مهری خانم خانه دار است»، خواهه (منظور) اینست که «مهری خانم خانه را داری می کند،کارهای خانه را اداره می کند.» مانند این جمله بسیار بکار می رود وبه همین سبب به نگر نمی رسد که کسی مانک دیگری از آن برداشت کند. اگر بخواهند دارندگی (مالکیت) خانه را به مهری خانم نسبت دهند،می گویند: «مهری خانم خانه دارد.» ولی به هر روی گاهی پسوند «دار» به مانک «دارنده»یا«مالک» هم بکار می رود و به همین سبب برخی از واژه هایی که این پسوند را دارند شاید برای شنونده روشن نباشند. ازاینرونگارنده پیشنهاد می کند که همیشه برای دارندگی از پسوند «مند» که در بخش پیش گزارش شد، بهره گرفته شود.برای نمونه

کسی را که دارای خانه است «خانه مند» بگویند(همانگونه که کسی را که زینه دارد،زینه مند می گویند وکسی را که خرد دارد،خردمند می گویندو...).

کسی را که باغ دارد، باغمند بگویند

کسی را که زمین دارد زمینمند بگویند

بجای «صاحب نظر» «رایمند» گفته شود

بجای «صاحب مقام» «جاهمند» گفته شود

و...

گفتنی است ، در کشاورزی هم می گویند که کارهای فرآورش (تولید) فرآورده های گیاهی سه گامه (سه مرحله) دارد: کاشت،داشت و برداشت . همه ی کارهایی که پس از کاشتن تا پیش از برداشت ،انجام می گیرد،زیر فرنام گامه ی «داشت» گزارش می گردند. دراینجا هم واژه ی «داشت» به مانک «داری کردن» (یا اداره کردن) است.

واژه های «دار» و «داری کردن» در زبان لری به مانک «اداره کردن، اداره کردن امور» کاربرد فراوان دارد.ریخت فرمان (صیغه ی امر) آن هم بسیار بکاربرده می شود: بدار = اداره کن،نگهداری وبه کارهایش رسیدگی کن

 1. پسوند «بان» : پسوند «بان» بیشتر مانک نگهبانی می دهد مانند:

جنگلبان = نگهبان جنگل

بیماربان = نگهبان بیمار

دربان = نگهبان در (نگهبان کنار در)

دروازه بان = نگهبان دروازه

دژبان = نگهبان دز

دشتبان = نگهبان دشت

رازبان = نگهبان راز

رودبان = نگهبان رود

مرزبان = نگهبان مرز

زندان بان = نگهبان زندان

شهربان = نگهبان شهر

شهربانی = نگهبانی از شهر

 

باری پسوند یاد شده گاهی به مانک دارندگی ونیز به مانک  «داری کردن» (اداره کردن) نیز بکار رفته است ولی به باور نگارنده ی این نوشتار، برای این که زبان بهتر و روشن تر وکم آک تر گردد،باید برخی از اینگونه آمیختگی ها را زدود. دراین راستا پیشنهاد می شود که پسوند«بان» تنها برای رساندن چم «نگهبانی» بکار برده شود.برای نمونه بجای واژه های «باغبانی» و «میزبانی» به چمی که اکنون باب است،باید واژه های «باغداری» و «میزداری» را بکاربرد زیرا آنها باغ یا میز را داری (اداره) می کنند،نگهبان باغ یا میز نیستند.

شایسته است در اینجا به مانک دو واژه ی «نگهبانی» و «نگهداری» هم پروا(توجه) گردد. هرچند شاید برخی از مردمان به ناهمسانی این دو واژه،پروایی نداشته و گاهی آنها را بجای یکدیگر بکار برند ولی با رویداشت به کاربرد فراوان واژه ی «نگهبان» و آنچه که درباره ی پسوند های «بان» و«دار» یا «بانی» و «داری» گفته شد می توان گفت چم این واژه ها چنین هستند:

نگهبانی = پاییدن چیزی(مواظبت کردن از چیزی ) برای جلوگیری از آسیب رسیدن به آن (پیشگیری از اینکه کسی آن را بدزدد یا به آن زیانی و آسیبی برساند)

نگهداری = انجام کارهای بایسته برای ماندگاری ویژگی های نیک چیزی

برای نمونه نگهبان ساختمان کسی است که ساختمان را می پاید تا کسی چیزی از آن ساختمان ندزدد یا جایی از آن را ویران نکند. ولی کسی که از یک بچه  نگهداری می کند،افزون بر اینکه او را می پاید،به او خوراک هم می دهد،هرگاه نیاز باشد دست و رو ویا جامه ی او را هم می شوید،اگر بیمارشد او را درمان می کند و...

 1. ریشه ی کنش +ی = قابل ... یا  ...پذیر

آشامیدنی = قابل آشامیدن

خوردنی = قابل خوردن

نوشیدنی = قابل نوشیدن

دیدنی = قابل دیدن

انجام شدنی = قابل اجرا ،انجام پذیر

شدنی = قابل اجرا ،انجام پذیر،ممکن

چشم پوشیدنی = قابل اغماض

سوختنی = قابل احتراق،قابل سوختن،سوزا

دریافتنی = قابل دریافت،قابل درک،قابل ادراک

ترنجیدنی = قابل انقباض

گسترش یافتدنی = قابل انبساط ،فراخش پذیر

خواندنی = قابل خواندن ، شایسته ی خواندن،درخور خواندن

نمودنی = قابل ارائه، نشان دادنی

افروختنی = قابل اشتعال،روشن شدنی

آمیختنی = قابل امتزاج

خمیدنی = قابل انعطاف، قابل انحنا،خمش پذیر،خم پذیر

پذیرفتنی = قابل پذیرفتن، قابل پذیرش

ستودنی = قابل ستودن، قابل تحسین،زه پذیر

دگرگون شدنی = قابل تغییر

دگرگشتنی = قابل تغییر

گشودنی(برگشودنی) = قابل حل،گشایش پذیر// بازشدنی

ماندنی = قابل دوام،ماندگار

گفتنی = قابل گفتن،شایان گفتن

درمان شدنی = قابل علاج

درمان ناشدنی = غیر قابل علاج،بی درمان

تراوایی = قابلیت نفوذ،تراوش پذیری

 1. چند واژه ی زبانزد در دستور زبان

فعل = کنش ، پویه ، کارواژه

مصدر = ریشه ، ریشه ی کنش

فاعل = کنشگر ، پوینده

مفعول = کنشگیر ، پوییده

صفت = زاب

 

 1. پسوند «گان»

پسوند «گان» مانک «وابستگی = نسبت» می دهد. مانند:

درمگان = وابسته به درم ، وابسته به دارایی

خدایگان = وابسته به خدا ، گماشته ی خدا بر مردمان

همگان = وابسته به همه

دوستگان = وابسته به دوست

مادرگان = وابسته به مادر،ازمادربجامانده، از مادر به فرزند رسیده

پدرگان = وابسته به پدر،ازپدربجامانده، از پدر به فرزند رسیده

گروگان = وابسته به گرو،به گرو نهاده شده،مورد گروی (مورد رهنی)

فرزندگان = وابسته به فرزند

بازارگان = وابسته به بازار

شایگان = وابسته به شاه

باری بایستی پروا داشت که همیشه «گان» در پایان واژه ها مانک یاد شده را ندارد. در واژه هایی که با وات «ه» پایان می گیرند، هنگام رَمَن بستن با «ان»، «گ» جایگزین «ه» میشود.مانند: «گرونده» که رمن آن می شود «گروندگان»

درپایان نام برخی از جاها پسوند «گان» امده است مانند گلپایگان،گرگان،شاپورگان،بیرگان،شادگان و سمنگان . درباره ی پسوند «گان» در این نام ها دو دیدگاه هست.یکی اینکه «گان» مانک «جا» نیز می دهد و دیگر اینکه«گان» در این نام ها هم مانک وابستگی می دهد.

به هر روی می توان با رویداشت به این پسوند و بویژه رویداشت به مانک واژه ی «گروگان» که دربالا آمد،واژه هایی مانند واژه های زیر را هم ساخت :

نیازگان = وابسته به نیاز (مورد نیاز)،آنچه جزء نیاز هاست،آنچه نیاز است

گفتگوگان = وابسته به گفتگو(مورد گفتگو)، آنچه جزء گفتگوهاست،آنچه گفتگو شده یا می شود

گسارشگان = وابسته به گسارش (مورد مصرف)

 1. پیشوند «پاد» یا «پد»

پیشوند «پاد» یا «پد» مانک «ضد» دارد مانند:

پدافند = پاد آفند = دفاع (ضد جنگ)

گزاره : آفند به مانک «جنگ» است ولی کاربرد آن رهاشده است.پیشنهاد می شود که یا واژه ی «آفند» دوباره بکار برده شود تا همه مانک آن رابدانند یا اینکه بجای پدافند گفته شود «پدجنگ» یا «پادجنگ»

 

 1. پسوند «گر»

پسوند «گر» مانک «کننده» یا «کنشگر» (فاعل یا عامل) دارد،مانند:

روشنگر  = روشن کننده

زنده گر = زنده کننده

گزارشگر = گزارش دهنده،توضیح دهنده،شرح دهنده

ستمگر = ستم کننده

نمایانگر = نمایان کننده

پژوهشگر = پژوهش کننده (تحقیق کننده)

بازیگر = بازی کننده

پوزشگر = پوزش خواهنده

بیدادگر = بیداد کننده

یاریگر = یاری کننده

خوگر = خوگیرنده

آشکارگر = آشکار کننده

همگر = پیوند دهنده

آمارگر = آمارگیرنده

شمارگر = حسابگر،حساب کننده

میانجیگر = میانجی کننده

بنیادگر = بنیاد کننده

زندگر = تفسیر کننده (مفسر)

گاهی پسوند «گر» مانک «دارنده» هم می دهد؛ولی این نگارنده بر این باور است که برای آسان ترکردن ،روشن تر کردن و رساتر کردن زبان بهتر است در روش کاربرد برخی از واژه ها و برخی از نشانه ها و دستورهای زبان نیز دگرگونی هایی داد. برای نمونه در اینجا پیشنهاد می شود که چون برای «دارندگی» پسوند های «مند» و «ور» را داریم،پسوند «گر» دیگر برای  خواهه (منظور) دارندگی بکار برده نشود وتنها برای رساندن چم (مفهوم) کنندگی (فاعلیت) بکار رود.

 

پیوند با این پایگاه