سخنان پرکاربرد و همگانی

 

 

درهنگام رسيدن دوتن به يکديگرسخنان زير را می توانند بکاربرند :

- درود ، درودبرشما

- روزخوش ، روزشماخوش

- بامدادخوش ،بامدادشماخوش

- شب خوش ، شب شماخوش

برای جاوَرپرسی(چگونگی پرسی)سخنان زيربکارمی روند :

- چگونه ايد ، کُنونه چه داريد ، چه کنونه داريد ، چه جاورداريد ، چونا

- چگونه اي ، کُنونه چه داري ، چه کنونه داري ، چه جاورداري ، چونا

پرس وجو ازآگاهی های تازه را می توان چنين آغازکرد:

- تازه چه داريد؟ ، چه دَخشک؟

- تازه چه داري؟ ، چه دَخشک؟

درهنگام جشنهاازسخنان زيرمی توان بهره گرفت :

- جشن شماخجسته ، جشن شمافرخنده ، جشن شمافرخنده باد ، جشن شماخجسته باد ، اين جشن رابشماشادباش می گويم.

- زادروزشمافرخنده ، زادروزشماخجسته ، زادروزتان خجسته ، زادروزشمافرخنده باد ، زادروزشماخجسته باد ، زادروزتان راشادباش می گويم.

هنگامی که دوتن آهنگ دورشدن ازيکديگررادارند سخنان زيررا بکارمی برند :

- بدرود - خدانگهدار

- شب خوش،شب شماخوش

هنگامی که کسی ازديگری می خواهدکه کاری انجام دهد،سخنان زيررامی تواند بکارببرد :

- مهربورزيد...

- ازروی مهر...

- مهرورزانه ....

- مهربانانه ...

- خواهشمند است ...

- خواهشمندم ....

نمونه :

- مهربورزيد،باکفش به درون نياييد.(ازروی مهر،باکفش به درون نياييد.)

- مهربورزيد،آساهاراپاس بداريد.(ازروی مهر، آساهاراپاس بداريد)

 

آرش واژه ها

 

چگونه ايد ، کُنونه چه داريد ، چه کنونه داريد ، چه جاورداريد ، چونا = حال شما چطوراست

- چگونه اي : کُنونه چه داري ، چه کنونه داري ، چه جاورداري ، چونا = حالت چطوراست

- چه دخشک ، تازه چه داريد؟ = چه خبر؟

- جشن = عيد

زادروز = روزتولد

- مهربورزيد،مهرورزانه،مهربانانه،ازروی مهر = لطف کنيد،لطفاً

 آسا = قانون

پاس داشتن = محترم شمردن، رعایت کردن

 

 

پیام