درست نویسی

 

برخی از واژه هایی که ما بکار می بریم سره (ناب) هستند ولی نادرست و با وات (حرف) های نا پارسی نوشته می شوند.به هم میهنان گرامی پیشنهاد می شود که هرجا برایشان دشواری پدید نمی آید، آنها را درست بنویسند. دراینجا برخی از آنها با پرتو(تصویر) یا  تاش (شکل) آورده می شود تا بیاد بمانند:

درست

نادرست

اروس

عروس

سد

صد

غالی

قالی

توتی

طوطی

غارچ

قارچ

تاووس

طاووس

غاب

قاب

غوری

قوری

ستل

سطل

ارستو

ارسطو

سندلی

صندلی

تبرستان

طبرستان

تبری

طبری

تبس

طبس

تاغ ، تاک

طاق

تاغه

طاقه

تشت

طشت

توس

طوس

غاب

قاب

 

 

اروس - جامه ی اروس

کسانی که جامه ی اروس می فروشند یا کرایه می دهند می توانند روی شیشه و یا پَلمه (تابلو) خود بجای «لباس عروس» ،بنویسند :«جامه ی اروس» یا «پوشاک اروس» در فراخوانه ها(فراخوان نامه ها =دعوت نامه ها) ی اروسی هم بجای «جشن عروسی»، «جشن اروسی» بنویسند.

 

غارچ

 

توتی

 

تاووس

  

 

پیام