2- کدامیک بهتر است؟

 

 

کدامیک بهتر است؟

 

واژه های کدامیک از دو ستون زیر زیباتر هستند؟ کدامیک گفتنشان ساده تر است؟ نوشتن کدامیک آسان تراست؟(غلط های املایی دانش آموزان دبستان در کدامیک بیشتر است؟) شما خود داوری فرمایید. اگر می پذیرید که واژه های ستون پارسی هم زیباترند ،هم گفتن آنها ساده تر است و هم نوشتنشان آسان تر است، پس چرا همین واژه ها را بجای ستون دیگر بکارنبریم؟ تازه توجه بفرمایید که واژه ها هنگامی که بکار برده شوند و باب گردند بسیار آسانتر و روان تر و شیرین تر خواهند بود. (افزون بر آن کاربرد واژه های پارسی سود های دیگری هم دارد که برای آگاهی از آن می توانید فرهنگنامه ی پارسی آریا را (بخوانید ویا فشرده ای از این جستار را در همین پایگاه با فرنام «انگیزه های پاکسازی و بهسازی زبان» بخوانید

 

 

 

ناپارسی (تازی)                              پارسی

 

چنانچه مستحضرید                         چنانچه آگاهید

 

خارق العاده                                  پادسرشت ، پادخوی

 

دائره المعارف                              دانشنامه

 

سهل العبور                                آسانرو،آسان گذر

 

صاحب جمال                             خوشرو ، زیبا

 

صریح اللهجه                            رک گو

 

صعب العبور                            دشواررو،دشوارگذر

 

صعب العلاج          بیدرمان ، سخت درمان ، درمان ناپذیر

 

صعب الوصول :دشوار رس ، دشواریاب ، دشواریافت ، دیریاب

 

صعوبت                                سختی ، دشواری

 

ضدعفونی                              گند زدایی ، پلشت بری

 

عالم عقبی                              روز واپسین

 

عدم توافق                             ناسازگاری

 

عدم حضور                          نبود

 

عطف بماسبق                       بازگشت به گذشته

 

عظیم الجثه                         تنومند ، درشت اندام ، تناور

 

عظیم الشأن                        بلندپایه

 

عکس العمل                     واکنش

 

علی الخصوص                بویژه

 

علی الظاهر                    درنما

 

علی ای حال                 به هرروی

 

علی حده                     جداگانه

 

غیر معمول                 ناباب

 

قاضی                       داور

 

قاضی القضات           سرداور ، داوران داور

 

قدیم الایام                  دیرباز

 

قریب الوقوع             زودانجام

 

قسی القلب                 سنگدل ، سخت دل

 

قوس و قزح               رنگین کمان

 

قیمت مقطوع              چانه ناپذیر

 

متفق الرأی               هم اندیش،هم سگال،هم داستان

 

متفق القول               هم سخن،هم زبان،یک زبان،هم گفتار

 

متوسط القامه            میانه اندام

 

مجرای انتقال آب      آبراه

 

محل اتصال           برخوردگاه،پیوندگاه

 

محل تقاطع            برخوردگاه،پیوندگاه

 

محیرالعقول          گیج کننده

 

مرفه الحال          آسوده ، تن آسان

 

مستحضر           آگاه

 

مستعمل             نیمدار،دست دوم،کارکرده

 

مستغرق            غوته خور

 

مستفیض           بهره مند،بهره ور

 

مشترک المنافع        همسود

 

مع الوصف            با این همه

 

معمول                 باب

 

مفقود الاثر          ناپیدا

 

مقطوع النسل     بی فرزند

 

 

 

 

 

 

 

پیام