اندام ها

برخی از اندام ها

گِش

(قلب)

گِش مانندتلمبه ای خون رابافشاربسوی اندام های گوناگون تن می فرستد. برای این اندام واژه ی سره ی «دل» هم هست که برای جانوران هم اکنون بکار برده میشود(مانند :دل وجگر گوسفند). ولی نگارنده بهتر می داند که بجای «قلب» از واژه ی «گش» بهره گرفته شود و «دل» به چم و مانک «درون» درنگر گرفته شود..زیرا در زمان های کهن که «مغز» برای آدم ناشناخته بوده و اندیشه را به گش نسبت می داده اند و گش(یا دل) را کانون فرماندهی تن می دانسته اند.، وچک (جمله)هایی مانند وچک های زیر درست شده و هنوز بکار برده می شوند:
  • دلم می خواهد.
  • تو دلم گفتم (تو دلم اندیشیدم)
  • به دلم افتاد که ...
 امروزه استوار(ثابت) شده است که کانون فرماندهی تن مغز است و «اندیشیدن»،«خواستن» و «فرمان دادن» کار مغز است. ازاینرو اگر «دل» را به مانک «قلب» بگیریم، نادرستی وچک های بالا(و مانند آنها) پایدار خواهد ماند. ولی اگر «دل» را به مانک «درون» بگیریم، می توانیم نادرستی آنها را بزداییم. افزون بر آن واژه ی «دل» بجای «شکم» هم بکار می رود (مانند دلدرد) ، اگر بجای «قلب» هم بکار برده شود ، مایه ی ناروشنی برخی از سخنان خواهد شد.
گش اندامی سُهنده (حساس) است وبیماری های گشی سیجناک (خطرناک) هستند

 

دستگاه دمش

شش

دستگاه دمش، بخشی ا ز تن است که اکسیژن را از هوا می گیرد و به خون می رساند .این کار را شش انجام می دهد.

 

شش خون راپالايش می کند.شش نیز از اندام های سُهنده است و بیماری های ششی هم سیجناکند

 

 

 

کُم

(معده)

 

 

 

 

کُم بخشی ازدستگاه گوارش است که خوراک هاپس ازمری بدرون آن می ريزند.بخش کلانی ازگوارش درون کُم انجام می گردد . یکی از بیماری هایی که شمار بسیاری دچار آن هستند، زخم کُم است. پزشکان به کسانی که زخم کم دارند، سفارش می کنند که در بازه (فاصله) های کم خوراک بخورند تا کمشان تهی نباشد.

 

 

پی ها

(اعصاب)

 

پی ها(عصب ها)رشته هایی هستند که پیام اندام ها را به مغز می رسانند وفرمان مغز را به آنها بر می گردانند
هرگاه در اندامی که پی آن آسیب دیده واز کارافتاده،سوزنی فرو رود یا زخمی زده شود، دردی سهیده نخواهد شد (احساس نخواهد شد). اگر در اندامی از تن ، پی ها از کار بیفتند، آن اندام جنبشی نخواهد داشت.

 

 

خوشگوشت

(لوزالمعده)

 

 

 

 

آبدان، کميزدان،گميزدان، شاشدان

(مثانه)   

              

آبدان(ياکميزدان ياگميزدان ياشاشدان)اندامی را گويند که شاش پيش ازبرون رفت ازتن درآن گرداوری می شود.

 

 

 

 

واژه نامه

آبدان (شاشدان ، گمیزدان): مثانه
پی : عصب
کُم : معده
زخم کم : زخم معده

 

 

 

پیام