جانوران

 

 

 

خَرَفسر ان

 

 

 

خرفسر = حشره

 

 

کژدم

 

 
برای اینکه نام این جانور به یاد بماند، به تاش (شکل) دُمش پروا (توجه) داشته باشید.
کژ=کج ، کژدم به مانک جانوری است که دمش کج است
 

 

پیام