واژه های انگارش (ریاضی

 

1-          انگارش(ریاضی)

1-1- هَمار(شُمار- حساب)

1- 1- 1- درست نويسی شماره ها

شماره هايي که باوات «ص»نوشته می شده اند، در پارسی با «س»نوشته می شوندوآن هابه گزاره ی زيرهستند:
 
شماره ای
واتی
0
سفر
60
شست
100
سد
300
سيسد
400
چهارسد
500
پانسد
600
ششسد
700
هفتسد
800
هشتسد
900
نهسد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1-1 -2- پيکرها

هريک ازشماره های 1تا9 يک پيکرهستند.شماره های 1تا9رايک پيکری وشماره های 10تا99 رادوپيکری گويند.شماره های 100 تا999سه پيکری هستندو...
درشماره ی سه پيکری وبزرگتر،ازسوی راست پيکر نخست را يکان ،پيکردوم رادهگان وپيکر سوم راسدگان می نامند.برای نمونه درشماره ی 708پيکر8 رايکان ،سفررادهگان وپيکر 7را سدگان نامند.

1-1 -3- شماره های تک وجفت

شماره هايي که بر2بخش پذيرندجفت وشماره هايي که بر2 بخش پذيرنيستند تک ناميده می شوند. شماره هايک درميان تک وجفت هستند.

1-1 -4- چهارکاربُنی هَمار(چهار عمل اصلی حساب)

رَمَن

رَمَنِ سدوسيسدمی شودچارسد   :                
400=100+300
نشانه ی رَمَن (+)راچليپاگويند.

 

بخش

ششسدبخش برده برابراست باشست :  
         60=10÷600

 

کاهش

شست ازهشتسدوشست می شودهشتسد :  
800=60-860

بس شماری

63=7*9
نه هفت تامی شودشست وسه
زَنِشِ نه درهفت می شود شست وسه
نه درهفت می شودشست وسه

چهار کار یادشده (رمن،کاهش،بخش و بس شماری) را چهار کار بُنی شمار(یا چهارکار بنی هَمار) نامند.

1-1-5- پچازِزَد

1-1-5-1- پچاز(پيچاز)

ریخت زیر را پچاز(یاپیچاز) نامند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-5-2- پچازِزَد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
 

 

1-1-6- اندوزه

آنچه را که درپايان يک کارانگارشی بدست می آيد ، «اندوزه» نامند.برای نمونه درچهارکاربنيادی پيشين شماره های 400 ، 60،800و63رااندوزه ی آنهامی نامند. همچنين :
- اندوزه ی زنش 9در8می شود72.
- اندوزه ی 70بخش بر10می شود7.
- اندوزه ی رمن ستون نخست پچازبالا(ازسوی چپ) برابر55 می شود.

1- 1-8- برخه

2
3
دربرخه ی بالاکه دوسوم خوانده می شود،2رابرخه شمار و3 را برخه نام می گويند.
اگربرخه شماربابرخه نام برابرباشد،اندازه ی برخه برابريک است. هرگاه برخه شماربزرگتر از برخه نام باشد،اندازه ی برخه بيشتراز يک است.اگربرخه شمارکوچکترازبرخه نام باشد،اندازه ی برخه کمتر ازيک است.
1-1-9- دهدهی
اگردربرخه ای برخه نام 10ياتوانی از10باشد ، می توان آنرابه گونه ی دهدهی نوشت مانندبرخه های زير:
4        5         7              35               
10   100       1000      10000       
که به گونه های دهدهی زيرنوشته می شوند:
4/0   05/     007/   و 0035/0
دربرخی ازبرخه های ديگرهم می توان بازنش برخه شماروبرخه نام دريک شماره ويابخش آنها بريک شماره به برخه ای رسيدکه برخه نام آن توانی ازده باشد وآنگاه آن رابه گونه ی دهدهی نوشت.دراينگونه ازبرخه هاازبخش برخه شماربربرخه نام هم شمار دهدهی بدست می آيد.

 

 

1- 1-11- هارِفت

هارِفت شمار«ب»به شمار«ج»برابرشمار «ب» بخش بر «ج»است.برای نمونه هارفت 10به 5برابر 2است.هارفت 2به 4 که به گونه ی برخه ای بابرخه شمار 2و برخه نام 4 نيز نوشته   می شود،برابرنيم است.                     
                                                                   

1- 1-12- شماره های گنگ وگويا

هرشماره ای راکه بتوان بگونه ی برخه ای نوشت، گويا نام دارد.
شماره اي راگنگ گويندکه نتوان آنرابگونه ی برخه ای نوشت.

1- 1-13- شماره های نخست

شماره ای راشماره ی نخست گويندکه جزبرخودش ويک بر شماره ی ديگری بخشپذيرنباشد.

 

1- 1-14- برزش

برزش1- اگر4رااز10کم کنيم،اندوزه چندمی شود؟
برزش2- اندوزه ی 20بخش بر5چنداست؟
برزش3- کوچکترين زنشمان هنباز4و10چنداست؟
برزش4- رمن شماره های 3و5و7چندمی شود؟
پرسمان :
اگربهروز2500تومان وهوشنگ12500تومان داشته باشد،هارفت پول بهروزبه هوشنگ چنداست؟

 

 

1-         1-15- آرش واژه ها

 

پرسمان : مسأله
هارفت : نسبت
 اندوزه : حاصل
 بخش : تقسيم
برخه : کسر
برخه شمار : صورت کسر
برخه نام : مخرج کسر
برزش : تمرين
برزيدن : ورزيدن،تمرين کردن
 بس شماری : ضرب
 بس شماری : ضرب
بسامان : به ترتيب
بهر : خارج قسمت
 پچاز : جدول
 پچازِزَد : جدول ضرب
پرسمان : مسأله// سؤال
 پيکر: رقم
تک : فرد
جفت : زوج
دانشِ هَمار : دانش حساب
 دهدهی : اعشاری
 رَمَن : جمع
زنش : ضرب
شماره ی گنگ : عدداصم
شماره ی نخست : عدداول
شناسه : تعريف
کاهش : تفريق
 گزاره : توضيح- شرح
گشايش : حل
گشايش پرسمان : حل مسأله
 هَمار : حساب                                                    

 

پیام