پیشنهاد چاپ و پخش کتاب

شایان نگرش پخشگران(قابل توجه ناشران) گرامی

پیش نویس چند کتاب به شرح زیر تقریباً آماده ی چاپ شده است. اگر در میانشان موردی هست که از دیدگاه  آن انتشارات محترم ، چاپ و پخش آن، قابل بررسی باشد ، لطف فرموده به آگاهی نگارنده برسانید تا بخش هایی از آن برای بررسی اولیه ، خدمتتان فرستاده شود:

1- «شادی نامه»

 در این کتاب که در قطع جیبی حدود 200صفحه خواهد داشت ، پیوند اخلاق با شادی و تندرستی بررسی گردیده است ، درضمن متن بگونه ای نوشته شده که برخی از واژه های پارسی سره ی فراموش شده ، دوباره رواج داده شوند.

2- راهجویی خردمندانه

در این کتاب که در قطع جیبی حدود 230صفحه خواهد داشت ، با بهره گیری از متون اسلامی (آیه ها ی قرآن و روایت ها) و نیز دلیل های عقلی ثابت شده است که آدمی موظف است از پیروی کورکورانه بپرهیزد و هر کسی باید خود به پژوهش و تحقیق پرداخته راه حق را با خردورزی و استدلال پیدا کند و هیچ کس را هم نباید معیار حق بداند.

3- راهنامه ای بر گرفته از شاهنامه

کتابی است با اندازه ی رقعی در حدود 210 صفحه ، که برخی از سروده های پندآموز شاهنامه را با شرح آن ها دربر می گیرد.

4- راهجویی وبیراهه پویی ، جلد یک

این کتاب که در قطع رقعی حدود 450 صفحه خواهد داشت فشرده ای از تاریخچه و سرگذشت دین ها و کیش های گوناگون جهان ، با بررسی انگیزه ها و علت های پیدایش ، گسترش و گروش مردمان به آن ها و یا برونرفت از آنها و دگرگونی باورها وتجزیه و تحلیل ویژگی های آن ها را در بر می گیرد. 

5- گامي درراه آموزش واژگان پارسی سره (با دیباجه ای از دکتر جلال الدین کزازی)

در این نوشتار که در اندازه رقعی حدود 150رویه (صفحه) خواهد داشت،  با بهره گیری از تاش (شکل) ، فرتور (تصویر) ، نمونه (مثال) ، چامه (شعر) ، برزش (تمرین) و مانند آنها کوشش گردیده مانک (معنی) واژه ها ی پارسی سره در یاد بماند.

6- چامه و داستانزد (شعر و ضرب المثل)

کتابی است که در اندازه ی جیبی حدود 200 رویه (صفحه) دارد ودر بر گیرنده ی چامه (شعر) و داستانزد (ضرب المثل) هایی بدون کاربرد واژه های بیگانه ، با درونمایه ی اخلاقی است و در راستای آموزش و ترویج  واژگان پارسی سره نوشته شده است.

7-    آموزه هایی از رنجهای کیشی

در این کتاب که با اندازه ی رقعی حدود 220 صفحه خواهد داشت ، گزارشی کوتاه از جنگ های مذهبی ، زورگویی ها ، تبهکاری ها و ستمگری هایی که در طول تاریخ بشر ،  در چهان زیر نام خدا و مذهب انجام گرفته ، بازگو شده است و با بررسی از آنها نتیجه گیری و پند گیری شده است. همچنین این مسأله که زورپذیرانی (وادار کردن مردمان به پذیرش یک دین یا مذهب) کاری خدایی و بخردانه است یا نه ، بررسی گردیده و درباره ی سازش از دیدگاه دین های گوناگون و خرد سخن به میان آمده است.

 

8- داستانی آموزنده از زندگی جانوران یک جزیره

این نوشتار داستانی است که با هدف آموزش واژگان پارسی و توجه دادن به برخی از دشواری های فرهنگی جامعه ی بشری نوشته شده است و در اندازه ی جیبی چاپ خواهد شد.

9- «ایران توانمند ، ویران شد و دربند»

این نوشتار درباره ی توانمندی ایران باستان و شکست آن و علت های پیروزی آغازین و شکست پسین آن نوشته شده است و همراه با گزارش های تاریخی، از چکامه های شاهنامه ی فردوسی هم در آن بهره گرفته شده است تا سخن زیباتر و گیراتر گردد.

 

 

1.  daneshiar@gmail.com

2.  daneshiarj@yahoo.com

3.  daneshyar1@hotmail.com

 

پیام