پیوند با این پایگاه

 

 برای پیوند با این پایگاه می توانید از فرمی که برای پیام در همین بخش و نیز در پایان برخی از بخش ها  آورده شده ، بهره گیری فرمایید. در هرکدام از آن ها می توانید هر جستاری بنویسید چه وابسته به جستارهای همان بخش باشد چه نباشد ، با این سامه (شرط) که سخن روشن باشد. همچنین می توانید از یکی از رایانامه (ایمیل)های با نشانی های زیر بهره بگیرید.

 

1.daneshyar1@hotmail.com

2. daneshiarj@yahoo.com

3.daneshiar@gmail.com

سخنان شما (از هر یک از چهار روش بالا که فرستاده شوند) ، خوانده و به آنهایی که نیاز به پاسخ داشته باشند ، پاسخ داده خواهدشد.برخی از پاسخ ها در این پایگاه خواهند آمد و برخی تنها برای پیوند گیرنده فرستاده خواهد شد. 

پیوند گیری و نگرنمایی (اظهار نظر) شما همانگونه که در رویه ی نخست هم نوشته شد ، مایه ی خشنودی و سپاسگزاری و نیز مایه ی بهترشدن جستارها و کوشش بیشتر در این کار فرهنگی خواهد بود.

 

 

پیام