راه خدا

1

خدا جویی تو یا جویای نامی

بیندیشی تو  باید  ای گرامی

چرا جایی روی با رنج و خاری

خدا هر جا بود در سر چه داری

چرا از کشورت بیرون بری ارز

روی راهی که بد  داند  خردورز

بکاهی  از    توان   میهن  خود

بیفزایی     توان     دشمن  خود

فزون بر این روی جانم تو  راهی

که  در  آن  گشته  پیدا  بس تباهی

بسی  خون  ریختند  از  میهمانان

بسی  هم   آبرو     آن   میزبانان

ندارد پیکری  آن  بی کرانه

ندارد او به جایی ویژه خانه

همین جا هم خدا هست ای گرامی

نیندیشی  اگر     افتی   به  دامی

رها  کن  بندگانی  را    ز  دامی

اگر  خرسندیش  خواهی  گرامی

گر از مردم  نیازی را  زدایی

در آنگه رفته ای راهی خدایی

2

ای که می خواهی روی سوی خدا

او   نباشد   دور  از  ما   و  جدا

چون کرانمند است هر کاشانه ای

پس خدا را نیست جایی خانه ای

پس  نبایستی  روی  راهی  دراز

او همین جا هست و باشد بی نیاز

راه یزدان گر تو می خواهی روی

از   خرد    باید   نمایی   پیروی

با نیازان  را   زُدا  زان ها  نیاز

درد  آدم  را  گرامی  چاره ساز

 

3

 

آدمی  دلشاد  می گردد  بسی

گر ببیند کرنشی را از  کسی

شاه  یا خان  کو  بود  دارای  آک

می پسندد پیشش افتد کس به خاک

بخشدش  او را  کند  گر ناروا

اینچنین است او چو باشد بینوا

آدمی پنداشت یزدان هم چون اوست

نزد او هم سر خماندن بس  نکوست

با چنین پندار   یزدان  را    ستود

بهر او چون نزد شه سر خم نمود

پس بمالید او سرش را روی خاک

بهر او  انگار  شاهی  بد   پر آک

آدمی پنداشت  یزدان  را     چو خویش

گشته زین برداشت از دین زار و ریش

شد گرفتار او بدین پندار خویش

چون نیندیشید او در کار خویش

بی نیاز از ما  بود   پروردگار

از ستایش کس نگردد رستگار

هر که خواهد در رهش کاری کند

مردمان  را   باید او    یاری  کند

 
مانک برخی از واژه ها
 
زدایی : رفع کنی
آک : عیب

 

4

اگر هستی تو در کارت خردورز

چرا جویی خدا را در  برونمرز

چرا بیرون رود  از کشورت ارز

چرا نیروی ما این سان رود هرز

چه پنداری بود سودت در این کار

که این ره را  نوردی چندمین بار

پدید    آرنده     را     گر    می  پرستی

بود  باشنده[1]  در هر جا که هستی

نیازی نیست  جایی  ره سپاری

که جویی  بیکران  پروردگاری

نیازی نیست جایی ره نوردی

که پیرامون  یزدانت  بگردی

ندارد  گر  خداوندت   نیازی

بیندیش اندر  آیینت  به رازی

همین جا هم خدا هست ای گرامی

جز این  دانی  بدان در بند  دامی

 

5

همین جا هم بود جانم خداوند

چرابا نام او گردی تو در بند

خدا را گر تو می جویی گرامی

رها کن  مردمانی  را  ز دامی

بری بیرون تو ارز از کشور خویش

ببینی پس  زیان     از   باور خویش

دهی  بیگانگان  را   سود  بسیار

همان هایی که باشند از تو بیزار

اگر  هر جا  بود  نزدت  خداوند

چرا  با رنج خود افتی تو در بند

ندارد  گر  خدا  هر گز  نیازی

مبادا خورده باشی پس تو بازی

6

گناه  از  ماست

خدا را گر که جایی ویژه جوییم

نیابیمش  چو  بی  اندیشه   پوییم

فزون بر آن برنجیم ار در آن راه

گناه از ماست چون باشیم گمراه

اگر  هر  جای  این  گیتی  خدا  هست

به   رنجشگاه   رفتن  پس  گناه  است

شویم ار کشته در زیر گرانکش[1]

در آنجا   ما   به  هنگام  نیایش

گناه  از  ماست  چون هستیم آگاه

که رنجش بوده بسیار اندرین راه

اگر افتیم  بر هم  ما   چو  آوار

ازآن  میریم  یا   گردیم   بیمار

گناه  از  ماست  چون هستیم آگاه

که رنجش بوده بسیار اندرین راه

زنان  یا کودکان را  گر  بگایند

از این ره این شود ما را برآیند[2]

گناه  از  ماست  چون هستیم آگاه

که رنجش بوده بسیار اندرین راه[1] جر ثقیل ن

 نتیجه[2]

 [1] حاضر / موجود