دگرش  و بهسازی
دگر خواهیم اگر کرد  این جهان را
دگر  باید    کنیم     فرهنگمان را

دگر خواهیم کرد ار جاور  خویش
خرد  بایست  گیریم  یاور خویش

دگر ما  گر  کنیم  فرهنگمان را
در آن گه به کنیم ورسنگمانرا
تا چنین اندیشه  ،  این  فرهنگ ماست
بهره زین گیتی همین در چنگ ماست

تا چنین  اندیشه    و   فرهنگ ماست
آن چه بینی ارزش و ورسنگ ماست

تا چنین   اندیشه  این   فرهنگ ماست
بهره اینسان از جهان در چنگ ماستبه بهسازی بیندیش  ار  که  خواهی
ز رنجش های  این   گیتی   بکاهی

دگرش=تغییر
 بهسازی=اصلاح
  دگر کردن=تغییر دادن
  جاور=حالت ، وضعیت
  ورسنگ=اعتبار