راهی[1] و سختگیری

دیده ای  راهی کند   گاهی     درنگ

بهر  آسودن[2]   نشیند    روی  سنگ

چادری   دارد   گهی   از بهر خواب

بهره  می گیرد  گهی  از  جوی  آب

گر بگیرد  سخت  در  ره  رهسپار[3]

می کند  آن  راه   بر خود   ناگوار

گر  کند  کس  پادشاهی  در جهان

در گذر او هست و راهی بی گمان

پس   نباید  سخت   گیرد   با خرد

چون که این زیوش[4] بزودی بگذرد[1] مسافر

[2] استراحت ، استراحت کردن

[3] مسافر

[4] زندگی // عمر