راهی و آزار و اندوهچون که راهی اندکی دارد   درنگ
می نشیند جای غالی  روی  سنگ
نیست  اندهمند    از   ناداریش
بگذرد چون زود این دشواریش
خانه ای  را  او  نمی گیرد   به زور
چون بزودی می شود زان خانه دور
سندلی   از  کس  ندزدد  رهنورد
تا که گردد چند  دم زان بهره مند
از کسی غالی  ندزدد آن زمان
تا نشیند  چند  دم  بر روی آن
نیست   اندهمند    از   ناداریش
بگذرد چون زود این دشواریش
ما چو راهی در جهان هستیم پس
از  خرد   نبود   بیازاریم     کس
چون که این زیوش  بزودی بگذرد

از  خرد  نبود   کس اندوهی خورد