جنگ کیشی و زورپذیرانی

 

1

ای که هستی جنگجو در راه کیش

می بری با زور کیشت را به پیش

اندکی اندیشه  کن در راه  خویش

زورکی کس را مبر در راه کیش

نیست  آیا  این  توان  در  کردگار ؟

تا کُشد  آن را  که  باشد  خواستار ؟

گو  نیارسته است[1]  آیا    کردگار ؟

مردمان را خود کند همکیش و یار ؟

گو  نیارست[2]   آفریند    کردگار ؟

با همان باور که خود بد خواستار ؟

خواسته   آدم   بیندیشد   خودش

از چه  و بیراهه  پرهیزد خودش

آفرید  آزاد   آدم   را      خدا

تا کند خود خوب را از بد جدا

زور پذیرانی بسی در این جهان

کرده  باورهای  مردم  را  نهان

مردمان از ترس  گه  گشتند  رام

از  درون  آنگاه   پوساندند   دام

چون که از برخوردها درمانده اند

با  دو رنگی کیش  را  کیبانده اند[3]

گاه  کیشی را دگرگون ساختند

کیشمندان[4] پس از آنان باختند

از  گذشته    پند     گیرد    با   خرد

بین چگونه کیش زان لت[5] می خورد

 

2

 

به هر جنگنده ای در راه هر کیش

خرد  گوید که  در  کارت  بیندیش

تو خونریزی کنی در راه  کیشت

بود کوچک چنین کاری به پیشت

در این راه ار خردمندی بیندیش

چرا خواهی بجنگی با دگر کیش

خدایت  گفته است آیا   چنین کن

بپا [6]نبود  دروغ   این  گفته  از  بن

چه جوری استوان[7] گردیده ای زان

که  فرمان  داده  یزدانت  بدین سان

مبادا  اینکه     گمره    گشته  باشی

روان  اینگونه  در چه  گشته باشی

مگر  دارد   خداوندت   نیازی

که خواهد از تو بر آنان بتازی

خدایت را تو پنداری چون آدم

که دارد نارسایی  وز توان کم

که   خواهد   در نما    بزداید   آنرا

کِشد در خاک و خون بهرش جهانرا

نباشد   این چنین  جانم  خداوند

بیندیشی  اگر   یابی  خود  آوند[8]

خدا     آیا    ندارد     این    توان  را

به زور آرد  به کیشت  این کسان را

خدا   آیا    ندارد    این   توان را

ز  بدکیشان  زداید  این  جهان را

خردورزی کن آنگه گیر ره پیش

مبادا  از  خدا  دورت  کند  کیش

کجا    فرمان  گرفتی  از  خداوند

چه باشد پایه اش گو  با چه آوند[9]

بیندیش ار که  ره  کج رفته باشی

چه دور از راه یزدان گشته باشی

مکن کاری که  گر  گردی تو هشیار

کنی شرم از خودت  زین گونه رفتار

به  رستاخیز  اگر  داری  تو باور

بزرگ است این گناهت  نزد داور

بیندیش اندر این آزار و کشتار

گناهی ساده نبود  بر تو هشدار

بگیرد بهره  زین کارت دغلباز

رهت با راه یزدان هست ناساز

مباش ار کیشمندی   مردم آزار

خرد  گوید  مکن آزار و کشتار

اگر داری خرد بشنو تو هشدار

ستم    فرمان  یزدانت   مپندار

خدا    آیا      ندارد     این     توان    را؟

ز  زایش[10]  باز دارد  این کسان را؟

خدا   آیا    ندارد    این   توان را؟

که  برچیند  ز گیتی این  کسان را؟

اگر خواهد تو میرانی بدان را؟

چرا آرد پدید او این کسان را؟

نبینی  در خدایت  این  توان را؟

که هم کیشت  نماید مردمان را؟

اگر  پیوسته   بهرش   در نمازی

ستم گر می کنی خوردی تو بازی

ندارد   گر     خداوندت         نیازی

چرا  خوش گردد  ار  خوانی نمازی

ندارد  او   به   کیشت   هم   نیازی

چرا  خواهد به  بی کیشان  بتازی؟

گناهی  کوچک  این  آدم کشی  نیست

جهان را بد تر از این ناخوشی نیست

 [1] نتوانسته است

[2] نتوانست

[3] - منحرف کرده اند

[4] مذهبی ها

[5] - ضربه

[6] مواظب باش

[7] مطمئن

[8] دلیل

[9] دلیل // ظرف

[10] تولد ، زاییده شدن