خردورزی

 

 

 

خردورزی

از  خردورزی هر آن کس گشت دور

ره  رود همچون کسی کو گشت کور

دست او را گر بگیرد گمرهی

هم رهش  شاید  بیفتد در چهی

گر ستمکاری  برد  او را  به پیش

می کشد از او سواری بهر خویش

رهبرش   باشد    دغلبازی   اگر

می کشد از او سواری همچو خر

*****

 

هوده از ناهوده گر باید شناخت

با خرد باید برایش سنجه ساخت

با خرد چون  سنجه  می آید بدست

پس خرد بالاتر از هر سنجه است

*****

خرد  پروانه  کی دادت خردمند

که گردن را کنی افسار و دربند

کنی  گر  پیروی  با   چشم  بسته

ازین کارت تو گردی دل شکسته

ه