چامه هایی از فردوسی بزرگ که درود بر او باد

فرهنگ

بی آزاری  و  سودمندی   گزین

چنین است فرهنگ و آیین ودین

ز  دانا  بپرسید    پس    دادگر

که فرهنگ  بهتر  بود  یا   گهر

چنین داد  پاسخ  بدو   رهنمون

که فرهنگ باشد ز گوهر فزون

خرد

فردوسی چامه سرای نامورايران زمين درباره ی خردچنين سروده است :

بنام خداوند جان و   خرد

کزين برترانديشه برنگذرد

خرد افسر شهرياران بود

خرد  زيور نامداران   بود

 

دانش

فردوسی چامه سرای نامورايران زمين درباره ی دانش چنين سروده است :

توانا   بود   هر که    دانا  بود

ز   دانش    دل  پير برنا  بود

مردمان  بخرد   اندر هر  زمان

راه  دانش را به هر گونه زبان

گرد  کردند  و   گرامی داشتند

تا به سنگ اندر همی بنگاشتند

دانش اندر دل  چراغ  روشن است

وز همه  به  برتن تو  جوشن است

 

آزمودگی و ورزیدگی

(تجربه و تمرین)

یکی  داستان  دارم از  روزگار

که  هر جای  دارم همی  یادگار

سگ   کار  دیده     بگیرد  پلنگ

ز   روبه   رمد  شیر نادیده جنگ

 

 

نیکوکاری

 

ز یزدان  و از ما بر آن  کس  درود

که    از  داد  و مهرش بود تار وپود

 

اگر  دادگر باشی ای   شهریار

به  گیتی   بمانی  یکی   یادگار

 

چو می بینی كه نابینا و چاه است

اگـر خـامـوش بنشینـی گنـاه است

 

نگر     تا      نيازی    به  بيداد     دست

نگردانی       ايران   آباد      ،      پست

 

دل  خویش  گر   دور   داری  ز   کین

مهان   و     کهانت        کنند   آفرین

 

 

 

 

 

فريدون    فرخ       فرشته   نبود

ز مشک  و ز امبر   سرشته  نبود

به داد  و دهش  يافت  آن نيکويي

تو داد   و  دهش کن فريدون تويي

 (درچکامه بالا واژه ی «امبر»جايگزين واژه ی تازی آن شده است.)

 

پند ارستو به اسکندر

بپرهیز و تن را  به یزدان سپار

به گیتی  جز از  تخم نیکی مکار

ز مادر  همه  مرگ  را زاده ایم

به  بیچارگی  تن    بدو  داده ایم

نه هرکس که شد  پادشاهی ببرد

برفت و  بزرگی  کسی را   سپرد

بپرهیز وخون بزرگان  مریز

که نفرین بود برتو تارستخیز

که تخت کیان چون تو بسیاردید

نخواهد   همی  با  کسی  آرمید

هر آنگه که گویی رسیدم بجای

نباید  ز گیتی   مرا     رهنمای

چنان دان که نادان ترین کس تویی

اگر   پند   دانندگان         نشنوی

زخاکیم   و  هم خاک  را زاده ایم

به   بیچارگی  تن  به  او  داده ایم

اگر   نیک  باشی     بماندت    نام

بتخت   کیی    بر  بوی     شادکام

وگر  بد   کنی   جز  بدی   ندروی

شبی در  جهان   شادمان    نغنوی

به  نیکی   بود   شاه را   دسترس

به بد  روز نیکی  نجسته است کس

 

 

 

همه نیکویی ماند  و  مردمی

جوانمردی و خوبی و خرمی

 

بيا  تا  جهان  را  به بد    نسپريم

به  کوشش همه دست نيکی  بريم

نباشد   همی   نيک  و بد    پايدار

همان   به  که  نيکي    بود يادگار

همان  گنج  و  دينار  و کاخ  بلند

نخواهد  بدن   مر  ترا   سودمند

سخن  ماند  از  تو  همی  يادگار

سخن  را چنین  خوارمايه  مدار

 

اگر چرخ گردون كشد زين تو

سرانجام  خشتست  بالين تو

اگر شاه گردى سرانجام چه ؟

زآغاز تخت و ز فرجام چه ؟

 

 

تو  از  آفريدون  فزونتر   نه اى

چو پرويز با تخت و افسر نه اى

چو جمشيد  ديوت  بفرمان نبود

چو كاووس  گردونت ايوان نبود

ستاند    دهد  ديگرى  را   دهد

جهان خوانيش بى گمان برجهد

 

 

آز وبی تابی دربرابر دشواری ها

چوگشتاسب را تیره شد روی بخت

بیاورد    جاماسب  را   پیش تخت

بدو  گفت    کز   کار     اسفندیار

چنان   داغ   دل   گشتم از  روزگار

که   روزی   نبد   زندگانیم   خوش

دژم    گشتم   از    اختر  کینه کش

اگر  چند  پویی   و    جویی   بسی

به    گیتی     بی انده   نبینی کسی

چنین  است     کردار   گردنده  دور

گهی   داد    بینیم  از و   گاه   جور

گرت بهره نوش است بی نیش نیست

دلی   نیست  کز نیش او ریش نیست

چنین بود   تا  بود    چرخ بلند

گهی  ناز و شادی گهی چاه وبند

چو کردی تو  بر دل   در آز  باز

شود   رنج  گیتی  به  تو بردراز

همان به  کزو دست  کوته  کنی

روان  را  سوی روشنی ره کنی

به نیک وبه بد هردو خرسند باش

همیشه    چو   شاخ برومند  باش

چنین است   آیین    چرخ بلند

گهی ناز ونوش وگهی درد وبند

نبودست  گردون به کام  کسی

ز کردار  او    آزمودم     بسی

پس  هر نشینی   فرازی بود

پس هر  امیدی  نیازی  بود

زیزدان بترس وزماشرم دار

نگه کن بدین گردش روزگار

که هردم بگردد به سدگونه رنگ

بکاری  ندارد    زمانی    درنگ

یکی  را  برآرد  به  ابر بلند

دگر زو شود خوار وزار ونژند

 

یکی داستان گفته بودم به شاه

چو  فرمود  لشکر کشیدن براه

که دل را زمهر کسی برگسل

کجانیستش با زبان راست دل

بیامد    به  نزد  پدر    یزدگرد

چو دیدش دم اندر دهانش فسرد

ورادید پژمرده رنگ رخان

به دیبای زربفت برداده جان

چنین بود تابود این تیره روز

تو دل را به آز و فزونی مسوز

بترسد دل سنگ و آهن زمرگ

هم ایدر ترا ساختن نیست برگ

بی آزاری  و  مردمی   بایدت

فزونی چه جویی که بگزایدت

نبد    هیچ    مانند   بهرام  گور

به داد و بزرگی و فرهنگ وزور

چو  روزش  برآمد  درنگش نبود

از آن زور مردی و گردی چه سود

 

 

سر  مردمی  بردباری    بود

سبکسر همیشه به خواری بود

ستون خرد داد و بخشایش است

در بخشش او را چو آرایش است

هرآن نامور کو ندارد خرد

زتخت بزرگی کجا برخورد

خردمند هم نیز جاوید نیست

فری برتر از فر جمشید نیست

چو تاجش به ماه اندر آمد بمرد

نشست  کیی  دیگری را  سپرد

نماند براین خاک جاوید کس

زهر بد به یزدان پناهید وبس

چو داننده مردم شود آزور

همی دانش او نیاید به بر

هر  آنگه  که   دانا  بود     پر شتاب

چه  دانش مر اورا چه در شوره آب

ستون  خرد     بردباری     بود

چو تیزی کنی تن به خواری بود

 

جز از نیکنامی وفرهنگ و داد

ز   رفتار   گیتی     نگیریم یاد

 

سخنی از اسکندر درباره ی  دارا واپسین پادشاه هخامنشی

به   دارنده ی آفتاب   بلند

که برجان دارا نجستم گزند

مر آن شاه را دشمن از خانه بود

یکی  بنده  بودش  نه بیگانه بود

کنون  یافت   پادافره     ایزدی

چوبد ساخت آمد به رویش بدی

دل و پشت بیداد را   بشکنید

همه بیخ وشاخش زبن برکنید

به داد ودهش دل توانگر کنید

از  آزادگی  بر سر افسر کنید

که فرجام هم روزتان بگذرد

زمانه  پی  ما    همی بشمرد

بیاموز  دانش    تو    تا   ایدری

که  آنجا  همه  بر زدانش خوری

بزرگ آن کسی کو به گفتار راست

زبان  را   بیاراست کژی نخواست

گهربی هنرزار وخاراست وسست

به  فرهنگ  باشد  روان تندرست

 

چوخواهی  که شادی کنی رادباش

به  هر کار   بادانش و  داد  باش

مگرد هيچ گونه به گرد بدی

به نيکی بيارای اگربخردی

کسي  کو بتابد سر از راستی

کژی گيردش کاروهم کاستي

مشوشادمان اربدی کرده ای

که آزرده گردی گر آزرده ای

هميشه دل ماپراز داد باد

دل زيردستان ما شاد باد

توبيدارباش و جهاندارباش

خردمند وراد وبي آزارباش

زمانی   مياسای از  آموختن

اگرجان همی خواهی افروختن

مرآن  چيز  کانت  نيايد  پسند

مکن هيچ  کس رابدان دردمند

گراندر جهان داد بپراکنيم

ازآن به به بيداد گنج آکنيم

زنيرو بود مرد را راستي

زسستي کژی آيد وکاستی

به هرکار در پيشه کن  راستی

چوخواهی که نگزايدت کاستی

بد ونيک ماند ز ما يادگار

توتخم بدی تاتوانی مکار

به  نيکی  گرای و ميازار کس

ره رستگاری همين است وبس

چو تو خود  کنی اختر خويش  بد

مدارازحهان چشم نيک اختری را

خردورزی

خردچشم جان است ، چون بنگری

تو بي چشم ، شادان جهان نسپری

هميشه خردراتودستوردار

بدوجانت ازناسزادوردار

 

مردمان ایران باستان


در این خاک زرخیز ایران  زمین
نبودند جزمردمــــــــی  پاک دین

همه دینشـــــــان مردی وداد بود
وز آن کشـــــــورآزاد و آباد بود

چو مهــرو وفا بود خود کیششان
گنه  بود آزارکــــــــــس پیششان

همه بنـــــــــــده ناب یزدان پاک
همه دل پرازمهراین آب و خاک

پدر در  پدر  آریایــــــــــــی نژاد
ز پشت فریدون نیـــــــــکو نهاد


بزرگی به مردی  و فرهنگ بود
گدایی در این بوم و برننگ بود

کجا رفت آن دانــــش و هوش ما
که شـــــد مهر میهن فراموش ما

که انداخت آتـــش در این بوستان
کز آن سوخت جان و دل دوستان

چه کردیم کین گونه گشتـیم خوار
خرد را فکــــندیم این سان زکار

 

 

نبود این چنین کـــشور و دین ما
کجا رفت آییــــــــــــن  دیرین  ما

به یزدان که این کشــور آباد بود
همه جای مــــــــــردان آزاد  بود

در این کشور آزادگی  ارز داشت
کشاورز خود خانه و مرز داشت

گرانمـــــایه بود آنکه بودی دبیر
گرامی بد آنکـــس که بودی دلیر

نه دشمن دراین بوم وبرلانه داشت
نه بیگانه جایی دراین خانه داشت

از آنروزدشمـــن بما چیره گشت
که ما را روان وخـرد تیره گشت

از آنروز این خــــانه  ویرانه شد
که نان آورش مرد بیگـــــانه شد

چو ناکس به ده کــــدخدایی کند
کشاورز   باید گـــــــــــدایی کند

به یزدان که گــر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجــــــام بد داشتیم

بسوزد در آتـش گرت جان و تن
به از زندگــــی کردن  و زیستن

اگر مایۀ زندگــــــی  بندگی است
دوسدبارمردن به اززندگی است

بیا تا بکـــــــوشیم و جنگ آوریم
برون سر از این بار ننگ  آوریم

 

مهر

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان

مهر  بفزا  اي  نگارِ  مهر چهرِ   مهربان