پی ورزی

 

 

پی ورزی

هر که  پی ورزی کند  بر باورش

چون  نگیرد  او  خرد  را  داورش

هم چو آن باشد که چشمش بسته است

در رهی  دشوار  راهی  گشته  است

*****

 

ز پی ورزی اگر ما رسته باشیم

توانیم آن   که   ما همبسته باشیم

*****

ز  پی ورزی  بپرهیزیم  گر ما

شود آسوده تر این زیست بر ما

*****

 

ز  پیورزی  بپرهیز  ای خردمند

که پیورزی بسی را کرده در بند

پی ورزی : تعصب

 

راهی : مسافر

رستن : رهایی یافتن