گریه و سوگواری

اگر خواهی کنی کاری خدایی

نیاز از مردمان   باید  زدایی

اگر خون آید از  چشمان  گریان

چه ارزش دارد آن در نزد یزدان

مگر سودی رسد کس را دراین کار

که  پاداشی  بود  بهرش   ز  دادار

نه  سودی کس برد از گریه هایت

نه  گیرد  بهره  زان ها  پیشوایت

زنی گر خنجری لب تیز بر سر

ندارد  هیچ سود این  نیز  در بر

بدان  آنگه  بود  راهت   خدایی

کز اندوهی دهی کس را رهایی