چامه هایی دیگر

 

 

 

 

شکر شکن  شوند  همه  توتیان[1] هند

زین غند[2] پارسی که به بنگاله می رود

(از چامه سرای نامور ، هافز[3] شیرازی)

 

کسانی   که    بد   را      پسنديده اند

ندانم   ز  خوبی    چه   بد    ديده اند

 

سد بار بدی کردی و  ديدی تو برش را

نيکي چه بدی داشت که يک بارنکردی

 

به هرجا   ناتوان     ديدی    توان باش

به  سود  مردم  خامش      زبان   باش

ستمکش   را     اگر    ديدی      برآشوب

ستمگر  را   چو   مشتی    بردهان   باش

زمانی    در      هوای   خويش     بودی

کمی   هم   در  هوای  اين   و    آن  باش

 

نکوهش  مکن  چرخ  نیلوفری  را                           برون کن ز سر باد و خیره سری را

چوتوخودکنی اخترخویش را بد                           مدار از  فلک  چشم  نیک اختری را    

من آنم که  در  پای  خوکان نریزم                           چنین  پر  بها   چامه[1] های   دری را

(این چامه ها از ناسر خسرو غبادیانی[2] است ولی لخت[3] پایانی آن دگرگون شده است)[1] شعر

[2] ناصر خسرو قبادیانی

[3] مصراع

 [1] طوطیان

[2] قند

[3] حافظ