آشنایی با این پایگاه

 

آماج (هدف) این نوشتاربرداشتن گامی کوتاه در راه بهسازی فرهنگ ،خوی(اخلاق) و زبان است.

دراین پایگاه کوشش می شودبجای واژه های بیگانه ازواژه های پارسی سره بهره گیری شود(نوشتاری هم درباره ی انگیزه ی این کار دراین پایگاه آمده است.) ولی چون از دیدگاه نگارنده پاکسازی وبهسازی زبان بایستی گام به گام انجام گردد، برخی ازواژه های بیگانه نیزدرآن بکار برده می شود.برای آسانی بهره گیری ، مانک (معنی) برخی ازواژه ها ی سره دردوکمانک(پرانتز)آورده می شود.دربازگویی ها(نقل قول ها)نیز گاهی در همین راستا دگرگونی هایی در سخنان گوینده ، داده شده ،ولی درونمایه (مضمون) سخنان نگهداری شده است. دراینجا گرداننده ی این پایگاه،برخود بایسته می داند که از کسانی که دیدگاه های سازنده ی خود را در باره ی این پایگاه ،به آگاهی او برسانند،پیشاپیش سپاسگزاری کند.