آگهینامه ی 1

شایان پروای(قابل توجه) دوستداران پارسی سره وباورمندان به پاکسازی وبهسازی زبان

در راستای پاکسازی وبهسازی زبان نیپیکی(کتابی) با نام «فرهنگنامه ی پارسی آریا» چاپ وپخش شده که دارای دوبخش است. .دربخش يک ازويژگی های زبان پارسی ،پالايش و بهسازی آن وچرايي وچگونگی پالايش زبان، سخن به ميان آمده است.بخش دوم آن واژه نامه ی ناپارسی به پارسی است که واژه های برابر وجايگزين واژه های ناپارسی موجود درزبان کنونی رانشان می دهد.نشانی وشماره تلفن پخشگر(ناشر) برای خواستاران آن به گزاره ی زیر به آگاهی می رسد:
نشانی پخشگر(ناشر): ایران،اسپهان(اصفهان)،خیابان استانداری،ساختمان شهاب،پلاک 50، انتشارات فرهنگ مردم
تلفن پخشگر : 11031123013
تلن همراه پخشگر : 09133106864

 

 

پیام