آگهینامه ی 2

شایان پروای(قابل توجه) دوستداران پارسی سره وباورمندان به پاکسازی وبهسازی زبان

در راستای پاکسازی وبهسازی زبان نیپیک(کتاب) کوچکی با نام «سروده های ناب» چاپ وپخش شده است که چامه (شعر) ها و سخنانی سامانمند و آهنگین ، با درونمایه های فرهنگی و خویی ، بدون کاربرد واژه های بیگانه را در بر گرفته است.  خواندن این نیپیک شماری از واژه های ناب (سره) فراموش شده را آموزش می دهد و دریاد نگه می دارد.

پیام