واژه ی «فرخو» به مانک (معنی) پیرایش و پاکسازی کشتزار و باغ از شاخه های افزونی و خس و خاشاک است ، پاکسازی زبان و فرهنگ را می توان مانند فرخو دانست. در اینجا واژه ی «فرخو» را می توان کوتاه شده ی «فرهنگ و خو» نیز دانست

2013-07-17 06:11